Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко

 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

Київ

Юрінком Інтер

2004

 

ББК 67.9(4УКР)304.3я73

Д75

 

Дроб'язко В. С, Дроб'язко Р. В.

Д75     Право інтелектуальної власності: Навч. посібник — К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.

            ISBN 966-667-170-0

 

Розглянуто основи українського і міжнародного законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності. Де­тально проаналізовано проблеми, пов'язані з охороною і захистом авторського права та суміжних прав (твори науки, літератури і мис­тецтва, комп'ютерні програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми, передачі організацій мовлення), патентного права (вина­ходи, корисні моделі, промислові зразки), засобів індивідуалізації товарів і послуг (комерційні найменування, торговельні марки, гео­графічні зазначення), нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності (наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, компо­нування інтегральних мікросхем, сорти рослин і породи тварин, ко­мерційна таємниця). Подано історію розвитку і систему джерел інсти­тутів права інтелектуальної власності.

Посібник написано на базі новітнього українського і зарубіжного законодавства, міжнародних угод, практики їх застосування. Може бути використаний під час вивчення як авторського і патентного пра­ва, так і в рамках цивільного, господарського, адміністративного, міжнародного приватного права.

Для студентів, викладачів, підприємців, юристів, науковців, твор­чих працівників, суддів, усіх тих, хто вивчає право інтелектуальної власності, використовує результати творчої діяльності.

                                                  ББК 67.9(4УКР)304.3я73

 

                                                                                                                                         

                                                              Дроб'язко B.C.,

                                                              Дроб'язко Р.В., 2004

ISBN 966-667-170-0                                           Юрінком Інтер, 2004