ГЛАВА 4 Перспективи розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав в Україні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Україна прагне охопити нормами авторського права осі без винятку сфери і форми використання творів, зокрема при виданні, публічному виконанні, тира­жуванні засобами звуко- і Ізідеозапису, при випуску промисловим способом, пе­реробках, адаптаціях, розповсюдженні шляхом продажу, прокату. Закон України «Про авторське право і суміжні права», відповідаючи високим міжнародним ви­могам охорони інтелектуальної власності, став своєрідною базою для подальшої позитивної трансформації національної системи охорони авторського права і су­міжних прав.

Слід зазначити, що диспропорції між потенційними можливостями і реальним забезпеченням прав і законних інтересів авторів творів науки, літератури і мис­тецтва зумовлені багатьма об'єктивними причинами: економічне становище краї­ни, обмежені фінансові можливості користувачів творів, перозвинутість інфраст­руктури авторського права, відсутність традицій, низька правова культура у сфері використання інтелектуальної власності, триваючий процес становлення націо­нальної системи охорони. Конкретним виявом цього е небезпечні масштаби не­правомірного використання об'єктів авторського права і суміжних прав. Насампе­ред це відчувається в сферах книговидання, звуко- і відсозапису, кінопродукцїї, комп'ютерних програм. Особливо гострим залишається питання невиплати віт­чизняним і зарубіжним авторам винагороди. Все це завдає великої матеріальної і моральної шкоди державі, не сприяє розвитку самобутньої національної культури.

Необхідне підвищення ролі і значення охорони авторського права як загальнонаціо­нального, загальнодержавного завдання. Впровадження цивілізованих відносин у сфері використання інтелектуальної власності, витіснення з внутрішнього ринку низькопробної і піратської продукції, забезпечення надходження до державного бюджету багатомільйонних сум поки що не сплачених податків, виконання Украї­ною взятих на себе відповідальних міжнародних зобов'язань може бути досягнуто тільки за умови постійної уваги з боку держави до проблем авторського права, спільних дій зацікавлених сторін, за активної підтримки широкої громадськості.

Законодавство в галузі авторського права і суміжних прав с дісвим засобом, який сприяє соціально-економічному розвитку країни, особливо в умовах виходу з економічної кризи, що має і внутрішні і зовнішні аспекти. Інфраструктура, яка сприяє використанню об'єктів Інтелектуальної власності і здійсненню прав, що надаються законодавством, здатна щороку давати 3—4 % внутрішнього валового продукту.

Україна робить послідовні кроки на шляху входження до міжнародної системи охо­рони авторського права і суміжних прав. Як правонаступник колишнього Союзу

РСР наша держава підтвердила участь у Всесвітній конвенції про авторське право, взявши на себе зобов'язання охороняти в Україні твори зарубіжних авторів, почи­наючи з травня 1973 року (час приєднання СРСР до цієї Конвенції). У травні 1995 року Україна приєдналася до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, яка набрала чинності на території нашої держави 25 жовтня 1995 року. Приєднання до Бернської конвенції дає змогу забезпечувати ефектив­ніший захист прав вітчизняних і зарубіжних авторів. У січні 1995 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду про співпрацю в галузі авторського права і су­міжних прав у рамках країн СНД. У червні 1999 року Україна приєдналася до Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворен­ня їх фонограм.

На основі довгострокових угод про експорт прав між Державним агентством України з авторських і суміжних прав і фірмами Німеччини, Великобританії, США, Японії в цих країнах здійснюється переклад десятків українських наукових журналів, монографій, творів художньої літератури, виконуються музичні твори. Міжнародний культурний обмін набирає дедалі ширшого розмаху і є ефективним засобом розвитку національної системи авторського права.

Налагоджено зв'язки з впливовими міжнародними організаціями. У деяких з них, наприклад у Всесвітній організації інтелектуальної власності, Україна є чле­ном виконавчих органів (членом Виконавчого комітету Бернського Союзу). Особ-лиїзої уваги заслуговує співпраця між Україною і Європейським Співтовариством з удосконалення захисту прав інтелектуальної власності. На виконання положень статті 50, а також Додатка III Угоди про партнерство і співпрацю з Європейським Союзом передбачено приєднання України до Міжнародної конвенції про охоро­ну прав виконавців, виробників фонограм і органів мовлення (Рим, 1961 рік). Слід фактично розглядати як частину національного законодавства директиви Євро­пейського Товариства з авторського права і суміжних прав, приводити національне законодавство у відповідність з їх вимогами.

Одне з першочергових завдань національного законодавства — забезпечення в Україні становлення цивілізованого ринку інтелектуальної власності. Необхідні зміни і доповнення до Закону України «Про авторське право і суміжні права» з ме­тою посилення боротьби з неправомірним використанням творів, запровадження кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення норм авторсько­го права і суміжних прав.

 

 

 

 

Література

 

I. Авторское право й смежное право в Европейском Союзе й Российской Феде-

рации: Сб. докладов й дискуссий по материалам международньїхсемипаров по вопросам охраньї интеллектуальной собственности в сфере культурьг й искусства, май—ноябрь 1996 г.: Вьіпуск№ 1.—М., 1997.

2.  Авторское право й смежньїе права // Интеллсктуальная собственность: В2-хт.:Т. І.-Минск, 1997.

3. Авторское право й смежньїе права // Интеллектуальная собственность; Ос-новньїе матсриальї: В 2 ч.: Ч. П.— Новосибирск, 1993.

4. Авторское право й смежньїе права: Сб. статей.— Кишинзу, 1997.

5. Авторское право й смежньїе права // ЗаконьІ, конвенцій, договори й согла-шения: Сборник матсриалов / Под ред. С. А. Сударикова — Минск, 1998.

6.  Авторское право: Нормативньїе актьі. Национальное закон од ательство й международньїе конвенции,— М., 1998.

7. Авторское право: Сб. нормативних документов.— М., 1985.

8. Авторское право УкраиньІ: Сб. нормативно-правовьіх документов / Соста-витсль В. В. Ситцевой.— К., 1996.

9. Авторське право.— К., 1981.

10. Азбука а&торского права,— М., 1982.

II.  Андрощук Г. Пиратство программного обеспечения // Бизнес-информ.— 1996.-№ 10-12.

12. Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Авторское право.— М., 1957.

13. Байбарза В. І.,ДовгертА. С. Охорона авторських прав,— К., 1987.

14.  Бершов А. Становлення авторського права США // Друкарство.— 1996.

15. Вакман Е., Грингольц Й. Авторские права художников.— М., 1962.

16. ВаксбергА. М., Грингольц А. Й. Автор й кино.— М., 1961.

17.  Веинке В. Авторское право: Регламентация, основьі. будущее.— М., 1979.

18.  Гаврилов 3. П. Авторское право: Издательские договори. Авторский гоно­рар.- М., 1988.

19. Гаврилов 9. П. Издательство й автор: ВопросьІ й ответьі по авторскому пра­ву.-М., 1991.

20.  Гаврилов 3. П. Комментарий Закона об авторском праве й смежньїх пра­вах.-М., і 996.

 21.  ГарибяпА. Я. Авюрское право напроизвсдения науки.— Ереван, 1975.

22.  Голембо Я. Окремі питання авторського права // Право України, 1997.— № 2.

23.  Гончарова І. Захист авторського права в Україні // Право України, 1998.— № 11.

24. Двойников Й. В. Право на результате творческой деятельности.— М., 1995.

25.  Дозорцев В. А. Авторское право в суде: Научно-практический коммента-рий.-М., 1983.

26.Дроб'яжо В. С. Комп'ютерні програми як об'єкт авторського права в Україні // Договірні та авторсько-правові відносини в сфері інформаційних техно­логій: Матеріали міжнародного семінару, 21-23 вересня 1998 р.— К,, 1998.

27. Дроб'язко В, С. Правова охорона музичних творів в Україні // Правова охо­рона авторських та суміжних прав композиторів, виконавців та виробни­ків фонограм у ринкових умовах:  Матеріали міжнародного семінару, 27-28 серпня 1998 р.- К., 1998.

28. Дюма Р. Литературная й художествснная собственность: Авторское право во Франции.— М., 1989.

29. Жуков В. Й. ВопросьІ правовой охраньї программного обеспечения ЗВМ // ВопросьІ изобретательства, 1989.— № II.

30.  Зильберштейн Й. Л. Авторское право на музьїкальное произведение.— М., 1960.

31.  Законодавство України про інформацію; Станом на 1 липня 1998 р.— К., 1998.

32.  Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве.— М., 1972.

33.  Исханов У. К. Право авторов произізедений изобразитсльного искусства.— М., 1966.

34.  Каїїтмазова Б. В. Произведения хореографии — обьект аиторского права // Советское государство й право, 1983.— №11.

35.  КамьІІмев В. Г. Права авторов литературньїх произведений.— М., 1972.

36.  Кпьік Н. Л. Охрана интересов сторон по авторскому договору.— Красноярск,

1987,

37.  Мартемьянов В. С. Охрана прав исполнителей: Проблеми создания испол-нительского права // Советское государство й право, 1984,— № 6.

38.  Миронюк Г. Актуальні проблеми авторського права та суміжних прав в Україні // Інтелектуальна власність, 1998.— № 1.

39.  Мусияка В. Л. Авторские договори.— К., 1988. 458 40. Никитина М. Й. Авторское право на произведения науки, литературьі й ис-кусства,—Казань, 1972.

41. Нормативнеє актьі по авторскому праву: Издание произведсний. Взаимоот-ношения с инострашшми авторами й издательствами.— М., 1979.

42.  Оуен Л. Купівля і продаж авторських прав на літературні твори: Практичний посібник для видавців України.— К.: Основи, 1996.

43. Підопригора О. А. Авторське право і суміжні права // Цивільне право: Навч. посібник для студентів юридичних вузів і факультетів.— К., 1996.

44. Підопригора О. О. Авторське право і суміжні права // Законодавство України про інтелектуальну власність,— Харків, 1997.

45.  Проблеми современного авторского права.— Свердловск, 1989.

46. Рассудовский В. А. Заимствование в тіюрчестве й проблема плагиата // Со-ветское шсударстізо й право, 1982.— № 11.

47.  Савельева Й, В. Правовеє регулирование отношспий в области художествен-ноютворчества.— М., 1986.

48.  Сергеев А, П. Авторское право России.— СПб., 1994.

49.  Сереброаский В. Й. ВопросьІ авторского права.— М., 1956.

50.  Слабак А. ВопросьІ соавторства в судебной практике. // Советская юстиция, 1985.-№ 18.

51.  Сутулов Д, М. Авторское право: Издательские договори. Авторский гоно­рар.-М., 1974.

52.  Тимофеенко Л, П. Авторское право // Охрана прав на интсллектуальную соб-ствепность: Т. І.— К., 1994.

53.  Тимофееико Л. П. О смежпьіх правах. — К., 1996.

54.  Тимофееико Л. П. О правовой охране компьютерньїх програми й баз данньїх // Предпринимательство, хозяйство й право, 1997.— № 9.

55.  Торкатюк В. Й. Авторское право.— К., 1995.

56.  Чериьішева С.А. Авторский договор в гражданском праве России.— М., 1996.

57.  Чериьішева С. А. Правовеє регулирование авторских отношений в кинемато-графии й тслевидении.— М., 1984.

58.  Чертков В. Л. Авторское право в иериодической печати.— М., 1989.

59.  ЮрченкоА. К. Издательский договор,—Л., 1988.