§ 5. Прокурорський нагляд за законністю й дисципліною в державному управлінні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Конституція України покладає на прокуратуру: 1) підтри­мання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначе­них законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, які

1              Див.: Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. - Ст. 56. (Наз­

ва Кодексу в редакції Закону України від 21 червня 2001 р. // Відомості Вер­

ховної Ради України. - 2001. - № 36. - Ст. 188.).

2              Див.: Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 27-28. — Ст. 180.

 

264

 

ГЛАВА 19

 

КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ      265

 

 

 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досу-дове слідство; 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосу­ванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних із об­меженням особистої свободи громадян (ст. 121).

Закон України «Про прокуратуру» надає прокуратурі та­кож право здійснювати нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністер­ствами, державними комітетами, відомствами, іншими органа­ми державного й господарського управління та контролю, уря­дом АРК, місцевими радами та їх виконавчими й розпорядчи­ми органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами.

Під час здійснення нагляду прокурори не можуть втручати­ся в діяльність піднаглядних їм органів, не наділені безпосе­реднім правом застосовувати заходи примусового впливу, ска­совувати протизаконні акти управління та змінювати їх. Вони також не можуть притягати винних до правової відповідальності.

Здійснюючи нагляд, прокурори застосовують певні методи й форми.

До методів діяльності прокурорів слід віднести їх право: зажадати подання їм документів і відомостей; безперешкодно входити в приміщення; здійснювати на місцях перевірку за­конів; вимагати від відповідних органів і посадових осіб про­ведення перевірок і ревізій підпорядкованих об'єктів; вимага­ти від посадових осіб і громадян письмових чи усних пояснень з приводу порушень закону.

Підставою для цих дій з боку прокурорів є інформація про порушення законності, яку прокурори можуть одержувати будь-якими законними способами: із засобів масової інфор­мації (телебачення, радіо, преса), звернень громадян, громадсь­ких об'єднань, оперативним шляхом тощо.

У разі підтвердження інформації прокурор реагує на пору­шення законності й дисципліни шляхом видання актів проку­рорського реагування. Закон України «Про прокуратуру» на­зиває чотири форми прокурорського реагування: протест, пись­мовий припис, подання й постанова.

 

Протест на акт, що суперечить закону, приносить проку­рор, його заступник до органу, який його видав, або до органу вищого рангу. В такому ж порядку приносять протест на неза­конні рішення чи дії посадової особи (ст. 21).

У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його відповідно до закону, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права.

Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта й підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або по­садовою особою в десятиденний строк після його надходжен­ня. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомля­ють прокурора.

У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним. Подача такої заяви, так само як і протест, зупи­няє дію правового акта.

Письмовий припис про усунення порушень закону вносить прокурор, його заступник органу чи посадовій особі, які допус­тили порушення, або вищому в порядку підпорядкованості органу чи посадовій особі, які правомочні усунути порушення (ст. 22).

Припис вносять у випадках, коли порушення закону оче­видне й може завдати суттєвої шкоди інтересам держави, підприємства, установи, організації, а також громадянам, якщо воно не буде негайно усунуте. Припис підлягає негайному ви­конанню, про що повідомляють прокурора.

Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищому прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом де­сяти днів. Рішення вищого за посадою прокурора є остаточним.

Подання з вимогами усунути порушення закону, причини цих порушень і умови, що їм сприяють, вносить прокурор, його заступник у державний орган, громадську організацію або по­садовій особі, яких наділено повноваженням усунути порушен­ня закону, й підлягає невідкладному розгляду. Не пізніш як у місячний строк має бути вжито відповідних заходів щодо усу­нення порушень закону, причин і умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору (ст. 23).

Залежно від характеру порушення закону, прокурор (його заступник) виносить вмотивовану постанову про дисциплінар-

 

266

 

ГЛАВА 19

 

КОНТРОЛЬІ НАГЛЯД У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ       267

 

 

 

не провадження, провадження про адміністративне правопо­рушення або порушення кримінальної справи щодо винних осіб (ст. 24).

Постанова про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення підля­гає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним органом у десятиденний строк після її надходження. Про ре­зультати розгляду повідомляють прокурора.

Невиконання посадовими особами законних вимог проку­рора (його заступника) тягне за собою застосування адмініст­ративної відповідальності.