§ 2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Для правильного й об'єктивного вирішення справи важливе значення мають заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. їх застосовують для припи­нення адміністративних проступків, встановлення особи, скла­дення протоколу про адміністративне правопорушення, забез­печення своєчасного розгляду справи та виконання постанов про накладення адміністративних стягнень у справах.

У статтях 260—267 КпАП наведено перелік заходів проце­суального забезпечення провадження в справі про адміністра­тивне правопорушення: адміністративне затримання; особис­тий огляд і огляд речей; вилучення речей і документів; відсто­ронення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан сп'яніння. Два заходи забезпечення встановлено іншими статтями КпАП: доставления порушника (ст. 259) і його привід (ст. 268).

Доставления порушника згідно зі ст. 259 КпАП здійснюють з метою, по-перше, припинення правопорушення; по-друге, складення протоколу про адміністративне правопорушення; по-третє, встановлення особи порушника. Фактичне здійснен­ня доставления забезпечують застосуванням психічного або фізичного впливу.

Залежно від місця, підстав і мети, доставления порушника можуть здійснювати: працівники міліції, уповноважені поса­дові особи, які здійснюють нагляд за додержанням правил ко­ристування засобами транспорту (статті 222—229,236 КпАП), правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил на транспорті, повноважні представ­ники природоохоронних органів, народні дружинники, гро­мадські природоохоронні інспектори, працівники воєнізованої охорони.

Встановлено максимальний строк перебування порушника в штабі ДНД та приміщенні селищної чи сільської ради — одна година.

Схожим із розглянутих заходом забезпечення є привід по­рушника в разі ухилення його від явки на виклик органу внут­рішніх справ або судді. Це також примусове доставления осо-

 

222

 

ГЛАВА 17

 

ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ... 223

 

 

 

би, але відмінність полягає в меті доставления — привід здійснюють працівники міліції для забезпечення присутності правопорушника під час розгляду справи. Привід допускаєть­ся лише у випадках, прямо передбачених законом (ч. 2 ст. 268 КпАП).

Адміністративне затримання переважно може тривати не більш як три години. Триваліші строки може бути встановле­но тільки законодавчими актами (ч. 1 ст. 263 КпАП). Так, на строк до трьох діб з письмовим повідомленням прокурора про­тягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора може бути затримано осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон, якщо вони не мають доку­ментів, що посвідчують їх особу. До розгляду справи може бути затримано осіб, які вчинили дрібне хуліганство (розглядаєть­ся протягом доби), порушили порядок організації і проведен­ня зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій або вия­вили неповагу до суду чи торгували з рук у невстановлених місцях (протягом трьох діб), тощо.

З метою забезпечення законності застосування адміністра­тивного затримання про нього складають протокол, у якому за­значають: дату й місце його складення; посаду, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу за­триманого; час і мотиви затримання. Затриманому надається право ознайомитися з протоколом і підписати його (або відмо­витися від підписання), вимагати повідомити про місце його пе­ребування родичів, адміністрацію за місцем роботи або навчан­ня. Про затримання неповнолітнього повідомлення його батьків або осіб, які їх замінюють, є обов'язковим (ст. 261 КпАП).

Особистий огляд і огляд речей провадять з метою виявлен­ня, закріплення необхідних доказів правопорушення й забез­печення подальшого притягнення порушника до відповідаль­ності. Право на їх проведення надано уповноваженим на те посадовим особам органів внутрішніх справ, воєнізованої охо­рони, цивільної авіації, митних установ і прикордонних військ, а на огляд речей — також органів лісоохорони, рибоохорони й органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання. Цей перелік може бути розширено лише законодавчими актами (ст. 264 КпАП).

 

Особистий огляд провадить уповноважена на те особа однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі. Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання й лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших пред­метів здійснюють, як правило, в присутності їх власника. За його відсутності зазначені речі може бути піддано оглядові лише в невідкладних випадках, але з обов'язковою участю двох понятих.

Проведення огляду оформлюють спеціальним протоколом або роблять про це відповідний запис у протоколі про адміні­стративне правопорушення або в протоколі про адміністратив­не затримання.

Вилучення речей і документів, що є знаряддям або безпосе­реднім об'єктом правопорушення, здійснюють уповноважені особи, яким надано право провадити адміністративне затри­мання, особистий огляд і огляд речей, з метою забезпечення доказів, а також, залежно від результатів розгляду справи, за­безпечення їх конфіскації, оплатного вилучення, знищення або повернення володільцеві.

Про вилучення речей і документів складають протокол або роблять відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затри­мання (ч. З ст. 265 КпАП).

Стаття 265 КпАП встановлює особливості вилучення окре­мих видів речей і документів, вилучення їх у окремих осіб і процесуального оформлення вилучення деяких предметів.

З метою забезпечення законності застосування розгляну­тих заходів ст. 267 КпАП передбачає можливість їх оскаржен­ня зацікавленою особою у вищий орган (вищій посадовій особі) або прокуророві.