ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Передмова           З

РОЗДІЛ І

Державне управління й адміністративне право          5

Глава 1. Державне управління і виконавча влада       5

§ 1. Управління як соціальне явище               5

§ 2. Державне управління та його особливості           8

§ 3. Принципи державного управління         12

§ 4. Сутність виконавчої влади        14

§ 5. Співвідношення виконавчої влади, державного

управління та адміністративного права        16

§ 6. Державне управління в умовах проведення

в Україні адміністративної реформи             20

Глава 2. Предмет, метод і система адміністративного

права України     23

§ 1. Предмет адміністративного права          23

§ 2. Метод адміністративного права              27

§ 3. Принципи адміністративного права України       29

§ 4. Система адміністративного права          38

§ 5. Наука адміністративного права               39

Глава 3. Адміністративно-правові норми    42

§ 1. Поняття, особливості та види адміністративно-

правових норм    42

§ 2. Джерела адміністративного права          45

§ 3. Систематизація адміністративного права             48

Глава 4. Адміністративно-правові відносини              50

§ 1. Поняття й основні риси адміністративно-правових

відносин                50

§ 2. Види адміністративно-правових відносин             54

РОЗДІЛ II

Суб'єкти адміністративного права України 57

Глава 5. Громадяни           57

§ 1. Основи адміністративно-правового статусу громадян     57

§ 2. Права й обов'язки громадян у сфері виконавчої влади     60

§ 3. Звернення громадян  61

§ 4. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без

громадянства       '.              67

 

536          ЗМІСТ

 

ЗМІСТ   537

 

 

 

Глава 6. Органи виконавчої влади  69

§ 1. Ознаки та правове становище органів виконавчої

влади      69

§ 2. Види органів виконавчої влади                72

§ 3. Система органів виконавчої влади та принципи

її побудови           76

§ 4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої

влади      79

§ 5. Правове становище Кабінету Міністрів України                81

§ 6. Центральні органи виконавчої влади     84

§ 7. Органи виконавчої влади Автономної

Республіки Крим та інших суб'єктів               88

Глава 7. Органи місцевого самоврядування               92

Глава 8. Державні службовці          98

§ 1. Поняття, види та принципи державної служби    98

§ 2. Правове регулювання державної служби             100

§ 3. Посада й посадова особа          102

§ 4. Державні службовці, їх види    103

§ 5. Обов'язки та права державних службовців           104

§ 6. Проходження державної служби            107

§ 7. Відповідальність державних службовців               111

Глава 9. Підприємства й установи 112

§ 1. Поняття, види та правові засади діяльності

підприємств і установ       112

§ 2. Правове становище адміністрації підприємств і установ ... 114 § 3. Порядок утворення та припинення діяльності

підприємств і установ       117

Глава 10. Об'єднання громадян       119

§ 1. Поняття й види об'єднань громадян       119

§ 2. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян .... 122

РОЗДІЛ III

Функції, форми та методи державного управління   125

Глава 11. Функції державного управління   125

§ 1. Поняття функції державного управління              125

§ 2. Види функцій державного управління  126

Глава 12. Форми державного управління    132

§ 1. Поняття форм державного управління 132

 

§ 2. Види форм державного управління       134

§ 3. Правові акти державного управління    138

§ 4. Класифікація актів державного управління          143

§ 5. Дія актів державного управління            147

§ 6. Адміністративний договір        153

Глава 13. Адміністративно-правові методи 158

§ 1. Поняття адміністративно-правових методів         158

§ 2. Види адміністративно-правових методів               160

§ 3. Адміністративний примус, його види   163

РОЗДІЛ IV

Відповідальність за адміністративним правом            170

Глава 14. Адміністративна відповідальність 170

§ 1. Поняття й основні риси адміністративної

відповідальності  170

§ 2. Законодавчі основи адміністративної відповідальності... 171

§ 3. Адміністративне правопорушення, його склад   174

§ 4. Система та види адміністративних стягнень         182

§ 5. Загальні правила й строки притягнення

до адміністративної відповідальності             187

§ 6. Адміністративна відповідальність юридичних осіб            192

Глава 15. Дисциплінарна відповідальність   196

РОЗДІЛ V

Адміністративно-процесуальна діяльність  203

Глава 16. Адміністративно-процесуальна діяльність 203

§ 1. Адміністративний процес: зміст і загальні риси  203

§ 2. Структура адміністративного процесу й характеристика

провадження в окремих адміністративних справах    210

§ 3. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи    214

§ 4. Адміністративна юстиція: поняття й види             217

Глава 17. Провадження в справах про адміністративні

правопорушення                220

§ 1. Завдання й порядок провадження в справах

про адміністративні правопорушення          220

§ 2. Засоби забезпечення провадження в справах

про адміністративні правопорушення          221

§ 3. Стадії провадження в справах про адміністративні

правопорушення                223

 

538

 

ЗМІСТ

 

ЗМІСТ   539

 

 

 

§ 4. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати

справи про адміністративні правопорушення            233

РОЗДІЛ VI

Законність і дисципліна в державному управлінні    237

Глава 18. Законність у сфері державного управління               237

§ 1. Поняття режиму законності й дисципліни

в державному управлінні 237

§ 2. Способи забезпечення законності й дисципліни

в державному управлінні: загальна характеристика  239

Глава 19. Контроль і нагляд у державному управлінні             247

§ 1. Контроль з боку органів законодавчої влади       247

§ 2. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів 253

§ 3. Контроль з боку представницьких органів місцевого

самоврядування 259

§ 4. Судовий контроль       261

§ 5. Прокурорський нагляд за законністю

й дисципліною в державному управлінні    263

§ 6. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності

й дисципліни в державному управлінні        266

§ 7. Громадський контроль              267

Глава 20. Адміністративно-правові режими                268

§ 1. Поняття й види адміністративно-правових режимів           268

§ 2. Поняття та види надзвичайних режимів                272

§ 3. Режим державної таємниці      280

РОЗДІЛ VII

Основи адміністративно-правової організації

управління економікою, соціально-культурною

Й адміністративно-політичною сферами     282

Глава 21. Організаційно-правові засади державного

управління           282

§ 1. Адміністративно-правова організація

й мета державного управління       282

§ 2. Правові засади організації державного управління            286

Глава 22. Галузеві, міжгалузеві та регіональні засади

в управлінні         290

§ 1. Галузеве управління: його зміст             290

§ 2. Особливості міжгалузевого управління                292

§ 3. Особливості регіонального управління                297

 

РОЗДІЛ VIII

Управління економікою   299

Глава 23. Правові засади управління економікою     299

§ 1. Зміст державного керівництва в сфері економіки              299

§ 2. Система центральних і місцевих органів управління

в сфері економіки, їх компетенція  301

§ 3. Правове регулювання управління економікою  303

§ 4. Державний контроль і нагляд у сфері економіки               306

Глава 24. Управління державною та регіональною власністю.... 308

§ 1. Організаційно-правові засади управління власністю         308

§ 2. Система й правове становище органів управління

власністю              310

Глава 25. Управління промисловістю           316

§ 1. Організаційно-правові засади управління

промисловістю   316

§ 2. Система органів управління промисловістю       317

§ 3. Підприємства та їх об'єднання в промисловості.

Правове становище їх адміністрації               320

§ 4. Місцеве самоврядування й промисловість          323

§ 5. Державний контроль і нагляд в управлінні

промисловістю   324

§ 6. Адміністративна відповідальність

за правопорушення в промисловості           326

Глава 26. Управління сільським господарством         327

§ 1. Організаційно-правові засади управління

агропромисловим комплексом      327

§ 2. Система органів управління агропромисловим

комплексом та їх компетенція         328

§ 3. Державний контроль у агропромисловому комплексі     332

§ 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення

в агропромисловому комплексі     336

Глава 27. Управління будівництвом і житлово-комунальним

господарством    339

§ 1. Організаційно-правові засади управління

будівництвом і житлово-комунальним господарством            339

§ 2. Система органів управління будівництвом і житлово-

комунальним господарством         341

§ 3. Місцеве самоврядування, будівництво й житлово-

комунальне господарство                343

 

540

 

ЗМІСТ

 

ЗМІСТ   541

 

 

 

§ 4. Державний контроль у будівництві та житлово-

комунальному господарстві           344

§ 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення

в будівництві та житлово-комунальному господарстві            346

Глава 28. Управління комунікаціями            347

§ 1. Організаційно-правові засади управління комунікаціями ... 347 § 2. Органи управління транспортом і шляховим

господарством    348

§ 3. Управління залізничним транспортом  349

§ 4. Управління морським і річковим транспортом  351

§ 5. Управління автомобільним транспортом             354

§ 6. Управління цивільним повітряним транспортом               356

§ 7. Управління трубопровідним транспортом          358

§ 8. Управління шляховим господарством   359

Глава 29. Управління використанням і охороною природних

ресурсів                362

§ 1. Організаційно-правові засади управління

використанням і охороною природних ресурсів       362

§ 2. Органи управління використанням і охороною

природних ресурсів           363

§ 3. Місцеве самоврядування й охорона природних ресурсів                366

§ 4. Державний контроль і нагляд у галузі використання

й охорони природних ресурсів       367

§ 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення

в галузі використання й охорони природних ресурсів              369

Глава ЗО. Управління торгівлею    371

§ 1. Організаційно-правові засади управління торгівлею         371

§ 2. Місцеве самоврядування й торгівля      375

§ 3. Державний контроль в управлінні торгівлею      376

§ 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення

в галузі торгівлі   379

Глава 31. Управління фінансами    380

§ 1. Організаційно-правові засади управління фінансами       380

§ 2. Органи управління фінансами                381

§ 3. Фінансовий контроль 385

§ 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення

в галузі фінансів  390

Глава 32. Управління зовнішньоекономічною діяльністю       392

§ 1. Організаційно-правові засади управління

зовнішньоекономічною діяльністю               392

 

§ 2. Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю   393

Глава 33. Управління митною справою        398

§ 1. Організаційно-правові засади управління митною

справою                398

§ 2. Органи управління митною справою    403

§ 3. Митний контроль        406

§ 4. Адміністративна відповідальність за порушення

митних правил     408

РОЗДІЛ IX

Управління соціально-культурним будівництвом     409

Глава 34. Управління освітою         409

§ 1. Організаційно-правові засади й система освіти  409

§ 2. Система й повноваження органів управління освітою      411

§ 3. Компетенція місцевих органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування в галузі

освіти     414

§ 4. Управління освітніми закладами             416

§ 5. Державний контроль за діяльністю

освітніх закладів  419

Глава 35. Управління наукою          420

§ 1. Організація державного управління наукою       420

§ 2. Органи управління наукою      422

§ 3. Наукові заклади й наукові товариства   424

Глава 36. Управління охороною здоров'я населення 428

§ 1. Організаційно-правові засади управління охороною

здоров'я населення             428

§ 2. Система органів управління охороною здоров'я

населення             429

§ 3. Місцеве самоврядування й охорона здоров'я населення  431

§ 4. Правове становище установ охорони здоров'я

населення             432

§ 5. Санітарно-епідеміологічний нагляд        433

Глава 37. Управління культурою    436

§ 1. Організаційно-правові засади управління культурою       436

§ 2. Органи управління культурою                437

§ 3. Правове регулювання діяльності закладів і установ

культури               446

§ 4. Місцеве самоврядування й культура     450

 

542          ЗМІСТ

 

ЗМІСТ

 

543

 

 

 

Глава 38. Управління фізичною культурою, спортом

і туризмом           452

§ 1. Організаційно-правові засади управління фізичною

культурою, спортом і туризмом    452

§ 2. Система й правове становище органів управління

фізичною культурою, спортом та туризмом              453

§ 3. Спортивні товариства й спілки                455

§ 4. Місцеве самоврядування й фізична культура, спорт

і туризм 457

Глава 39. Державна політика у справах сім'ї та молоді             459

§ 1. Засади й принципи державної молодіжної політики          459

§ 2. Організаційно-правове забезпечення

реалізації молодіжної політики       460

Глава 40. Управління в сфері соціального захисту населення.. 463

§ 1. Організаційно-правові засади управління соціальним

захистом населення           463

§ 2. Система органів соціального захисту населення                464

§ 3. Місцеве самоврядування й соціальний захист

населення             466

РОЗДІЛ X

Управління адміністративно-політичною діяльністю                468

Глава 41. Управління обороною    468

§ 1. Організаційно-правові засади управління обороною        468

§ 2. Збройні Сили України, їх види 472

§ 3. Комплектування Збройних Сил України               474

§ 4. Військова служба        477

§ 5. Адміністративна відповідальність за порушення

законодавства про загальний військовий обов'язок

і військову службу             478

Глава 42. Управління національною безпекою           480

§ 1. Організаційно-правові засади управління

національною безпекою   480

§ 2. Державний кордон та його охорона      486

Глава 43. Управління внутрішніми справами             489

§ 1. Організаційно-правові засади

управління внутрішніми справами                489

§ 2. Служба в органах внутрішніх справ       493

§ 3. Міліція           494

 

§ 4. Громадські формування з охорони громадського

порядку й державного кордону      498

§ 5. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху             500

§ 6. Внутрішні війська       502

§ 7. Дозвільна система      504

Глава 44. Адміністративно-правові засади забезпечення

безпеки в надзвичайних ситуаціях  508

§ 1. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові

основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях.... 508

§ 2. Державна система запобігання та ліквідації

надзвичайних ситуацій      510

§ 3. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та сфера його управління .... 513

Глава 45. Управління закордонними справами          516

§ 1. Організаційно-правові засади управління

закордонними справами  516

§ 2. Міністерство закордонних справ України

та його органи за кордоном            518

§ 3. Адміністративно-правове регулювання

в'їзду в Україну й виїзду з України 523

Глава 46. Управління юстицією      526

§ 1. Організаційно-правові засади управління юстицією         526

§ 2. Реєстрація актів цивільного стану           529

§ 3. Організація нотаріальної служби            530

§ 4. Взаємовідносини органів юстиції, державної судової

адміністрації та судової системи    532

§ 5. Органи юстиції та адвокатура  533

 

Навчальне видання

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Підручник За редакцією професора Ю. П. Битяка

Шеф-редактор КОВАЛЬСЬКИЙ В. С, кандидат юридичних наук

Юрінком Інтер — редакція наукової та навчальної літератури

Редактор Н. П. Пророченко

Комп'ютерний набір Л. М. Сисоєва

Комп'ютерна верстка О. М. Коваленко

Художнє оформлення М. П. Черненко

Підписано до друку 30.09.2004. Формат 84x108/32. Друк офсетний.

Папір офсетний № 1. Гарн. Petersburg. Умови, друк. арк. 28,56. Обл.-вид. арк. 27,7.

Наклад 4000 прим. Зам. № 5-1757     . Ціна договірна.

Оригінал-макет виготовлено комп'ютерним центром СП «Юрінком Інтер»

(Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції —

серія ДК № 19 від 20.03.2000.)

З питань придбання літератури звертатися до видавництва «Юрінком Інтер» за адресою: 04209, Київ-209, вул. Героїв Дніпра, 31-6; тел. 411-64-03

Віддруковано в ЗАТ «Віпол» ДК № 15. 03151, м. Київ, вул. Волинська, 60.