§ 5. Органи юстиції та адвокатура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Специфіка взаємовідносин органів юстиції та адвокатури визначається тим, що остання є громадською організацією, яка діє на засадах самоврядування, самостійно розв'язуючи всі свої

 

 

 

1              Див.: ЗПУ України. - 1994. - № 6. - Ст. 156.

2              Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1994. —

№ 6. - Ст. 55.

3              Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1994.—

№ 6. - Ст. 52.

 

1              Див.: Відомості Верховної Ради України. - 1998. — № 25. — Ст. 146.

2              Положення про Державну судову адміністрацію України затверджене

Указом Президента України від 3 березня 2003 р. № 182/2003 // Офіційний

вісник України. - 2003. - № 10. - Ст. 432.

 

 


534

ГЛАВА 46

внутрішні питання. Тому основною рисою цих взаємовідносин є співробітництво.

Правове становище адвокатури, її завдання, права й обов'яз­ки закріплено Законом України «Про адвокатуру» від 19 груд­ня 1992 р.1. Адвокатура є добровільним професійним громадсь­ким об'єднанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об'єднань, структуру, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов'язки керівних органів, поря­док їх обрання та інші питання, що належать до їх діяльності, регулюють Закон України «Про адвокатуру» та статут відповід­ного об'єднання.

Разом з тим, організуючий вплив на адвокатську діяльність справляють і органи юстиції. Відповідно до Положення про порядок реєстрації адвокатських об'єднань2 Мін'юст України реєструє адвокатські колегії, фірми, контори та інші адво­катські об'єднання. Представники органів юстиції входять у кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури й беруть участь у визначенні рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та у вирішенні пи­тань про дисциплінарну відповідальність адвокатів. Комісії ут­ворюються й діють згідно з Положенням, затвердженим Ука­зом Президента України від 5 травня 1993 р.3. Представник Мін'юсту України входить до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, яка утворюється при Кабінеті Міністрів України й діє згідно з Положенням про неї4.

Мін'юст України забезпечує необхідне фінансування опла­ти праці адвокатів за рахунок держави в разі участі адвоката в кримінальній справі за призначенням і за звільнення грома­дян від оплати юридичної допомоги; узагальнює статистичну звітність про адвокатську діяльність; сприяє проведенню за­ходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів.      v

1              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9. — Ст. 62.

2              Див.: ЗПУ України. - 1993. - № 10. - Ст. 198.

3              Див.: Право України. - 1994. - № 1-2. - С 65.

4              Див.: Право України. - 1994. - № 1-2. - С 69.