§ 4. Взаємовідносини органів юстиції, державної судової адміністрації та судової системи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Специфіка відправлення правосуддя породжує низку особ­ливостей у взаємовідносинах органів виконавчої влади з судо­вою системою. Згідно зі ст. 129 Конституції України судді під час здійснення правосуддя незалежні й підкоряються лише за­кону. Додержуючися цього принципу, органи юстиції та держав-

 

на судова адміністрація координують роботу з проведення су­дової реформи й створюють належні умови для функціонуван­ня й діяльності судів. При цьому названі органи не мають права втручатися в оперативну діяльність судів, нав'язувати свою дум­ку з приводу законності й обґрунтованості рішень (вироків) суду.

Мін'юст України організовує виконання замовлення на підготовку спеціалістів апарату судів, подає Президентові Ук­раїни пропозиції щодо утворення та ліквідації судів загальної юрисдикції, призначає членів кваліфікаційних комісій суддів і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Міністр юстиції України входить за посадою в спеціальний конституційний орган — Вищу раду юстиції. Закон України «Про Вищу раду юстиції» ухвалено 15 січня 1998 р.1. Основ­ним призначенням Вищої ради юстиції є формування високо-професійного суддівського корпусу та забезпечення функціо­нування судової влади. Крім цього, вона є єдиним органом, яко­му ст. 131 Конституції України надано право здійснювати дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного Суду України й суддів вищих спеціалізованих судів.

Державна судова адміністрація України2 є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. її основ­ним завданням є забезпечення діяльності судів загальної юрис­дикції. Державна судова адміністрація України та її територі­альні управління здійснюють організаційне й ресурсне забез­печення діяльності судової системи, створюють необхідні умови для підвищення кваліфікації суддів і працівників апа­ратів судів, організовують роботу з ведення судової статисти­ки, діловодства та архіву, здійснюють заходи щодо забезпечен­ня незалежності суддів, їх соціального захисту тощо.