§ 6. Внутрішні війська

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Внутрішні війська МВС України входять до системи МВС України й призначені для охорони та оборони важливих дер­жавних об'єктів, охорони виправно-виховних і лікувально-тру­дових установ, а також для участі в охороні громадського по­рядку й боротьбі зі злочинністю.

Правовою основою діяльності внутрішніх військ є Закон України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України» від 26 березня 1992 р.1, інші нормативно-правові акти.

1 Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 29. — Ст. 397.

 

Побудову внутрішніх військ здійснюють на засадах цент­ралізованого керівництва, єдиноначальності, поєднання за до­тримання принципів добровільності та загального військово­го обов'язку.

Внутрішні війська складаються із з'єднань, військових час­тин і підрозділів по охороні важливих державних об'єктів, підрозділів зв'язку, військових установ, навчальних закладів і навчальних частин. Керівництво внутрішніми військами по­кладено на Міністра внутрішніх справ України.

Безпосереднє оперативне управління внутрішніми війська­ми здійснює Командувач цих військ. Основними завданнями, які покладено на внутрішні війська, є: охорона й оборона важ­ливих державних об'єктів (зокрема атомних електростанцій), виправно-виховних і лікувально-трудових установ, об'єктів матеріально-технічного та військового забезпечення МВС України; супроводження спеціальних вантажів; здійснення пропускного режиму на об'єктах, які охороняють; конвоюван­ня заарештованих і засуджених; охорона підсудних під час су­дового процесу; переслідування й затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли з-під варти; участь у нагляді за засудженими та особами, які утримуються в лікувально-тру­дових профілакторіях, виконання доручень адміністрації цих установ щодо забезпечення внутрішнього порядку; участь у охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю.

Під час виконання своїх обов'язків військовослужбовцям внутрішніх військ надано право вимагати від громадян і поса­дових осіб додержання порядку, який гарантує безпеку; затри­мувати й передавати адміністрації об'єкта, що охороняють, осіб, які порушили пропускний режим, а також вести переслідуван­ня, проводити затримання, оформляти первинні документи; передавати органам внутрішніх справ або Служби безпеки зло­чинців і осіб, які вчинили напад на об'єкт, що охороняють. Вони мають право проводити оточення (блокування) певних районів місцевості, окремих будівель і об'єктів під час розшуку та за­тримання осіб, які втекли з-під варти.

Військовослужбовці внутрішніх військ мають право вико­ристовувати й застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію», військовими статутами та іншими законодавчими актами.

 

504

 

ГЛАВА 43

 

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ СПРАВАМИ

 

505

 

 

 

Особовий склад внутрішніх військ комплектують як за кон­трактом, так і в порядку призову. Військовослужбовці внутрішніх військ складають військову присягу, мають єдині для Збройних Сил України військові звання й знаки розріз­нення. Вони проходять службу відповідно до Положення про проходження військової служби та військових статутів.