§ 2. Система органів соціального захисту населення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Відповідно до Конституції України Указом Президента України з метою посилення соціальної спрямованості реформ і проведення активної соціальної політики щодо координуван­ня й комплексного здійснення соціальних перетворень у сфері трудових відносин, зайнятості, соціального захисту та пенсій­ного забезпечення населення створено Міністерство праці та соціальної політики України (далі — Мінпраці України). Згідно з Положенням про нього, затвердженим Указом Президента

1              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 16. — Ст. 200.

2              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 23. — Ст. 121.

3              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 37. — Ст. 237.

4              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 22. — Ст. 171.

5              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 2001.— № 14. — Ст. 71.

 

України від ЗО серпня 2000 р.1, Мінпраці України в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними й місцевими органами виконавчої влади, орга­нами АРК, органами місцевого самоврядування, а також із відповідними органами інших держав. Рішення Мінпраці Ук­раїни з питань праці, зайнятості та соціального захисту насе­лення, видані в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприєм­ствами, установами й організаціями всіх форм власності, фізич­ними особами — підприємцями та громадянами.

Мінпраці України реалізує єдину державну політику щодо соціального забезпечення населення й соціальної захищеності інвалідів і громадян похилого віку; несе відповідальність за розвиток цієї справи; займається організацією роботи щодо призначення та виплати пенсій відповідно до чинного законо­давства тощо.

Відповідно до Закону України «Про основні засади соціаль­ного захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» від 16 грудня 1993 р.2 громадяни похилого віку користуються всіма соціально-економічними й особистими правами та сво­бодами, закріпленими Конституцією України, іншими законо­давчими актами. Дискримінацію громадян похилого віку в га­лузі праці, охорони здоров'я, соціального забезпечення, кори­стування житлом та в інших сферах заборонено, а посадових осіб, які порушують ці гарантії, притягають до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Ветеранами праці визнають осіб, які сумлінно працювали в народному господарстві, державних установах, організаціях і об'єднаннях громадян, мають трудовий стаж (35 років — жінки і 40 років — чоловіки) та вийшли на пенсію. Право на пенсію за віком надано кожному громадянину, який досяг пенсійного віку (55 років — для жінок і 60 років — для чоловіків) і має необхідний трудовий стаж.

Порядок і умови пенсійного забезпечення встановлює За­кон України «Про пенсійне забезпечення». Громадянам по-

1              Див.: Офіційний вісник України. — 2000. — № 35. — С 15.

2              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 4. — Ст. 18.

 

30 — 5-1757

 

466

 

ГЛАВА 40

 

УПРАВЛШНЯ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ...             467

 

 

 

хилого віку, які не мають права на трудову пенсію, признача­ють соціальну пенсію. Вік для призначення соціальної пенсії, розмір і порядок виплати встановлює законодавство України про пенсійне забезпечення.

Згідно з чинним законодавством до системи органів захисту населення входять відомчі органи соціального забезпечення (МВС, Служби безпеки, Міноборони України). Цим питанням займаються також управління (відділи) соціального забезпечен­ня обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування. Заяву про призначення пенсії працюючий подає за місцем ро­боти, а непрацюючий — до районного (міського) відділу соціаль­ного забезпечення за місцем проживання заявника. Пенсії при­значає районний (міський) відділ соціального забезпечення.

Важливу роль у справі соціального забезпечення відіграє комісія для призначення пенсій при місцевих державних адмі­ністраціях, виконкомах районної (міської) ради. Пенсійні спра­ви до засідання комісії готує відділ соціального забезпечення.

У віданні органів соціального забезпечення перебувають ме-дико-соціальні експертні комісії, на які покладено визначення постійної або тривалої втрати працездатності й установлення гру­пи інвалідності, її причин, часу настання, визначення для інвалідів умов праці безпосередньо на підприємствах, в установах і орга­нізаціях, перевірка правильності використання інвалідів на ро­боті відповідно до висновку медико-соціальної експертної комісії.