Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

ББК 67.9(4УКР)301я73 АЗІ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Підручник підготовлений викладачами кафедри

адміністративного права Національної юридичної

академії України імені Ярослава Мудрого

Рецензенти: Авер'янов В. Б., завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Ко­рейского, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслужений юрист України; Нижник Н. P., перший проректор Національної академії державно­го управління при Президентові України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, За­служений юрист України;

Тодика Ю. М., академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Колектив авторів: Битяк Ю. П. — глави 1, 2 (§ 5), 5, 8, 14 (§ 4, 5), 17, 21, 23, 41; Гаращук В. М. — глави 7, 18, 19, 25, 34; Дьяченко О. В. — глави 6 (§ 1—3), 20, 24, 26, 44; Зима О. Т. — глава 14 (§ 6);

Зуй В. В. — глави 6 (§ 4—7), 14 (§ 1—3), 15, 30, 37; Компанієць І. М. — глави 27, 45; Настюк В. Я. — глави 2 (§ 3), 22, 42; Писаренко Н. Б. — глави 2 (§ 1,2, 4), 3; Скрипник А. П. — глави 38, 39, 40; Тищенко М. М. — глави 10, 16, 29, 36; Фіночко Ф. Д. — глави 4, 11, 12, 28, 43; Червякова О. Б. — глава 31; Шульга М. Г. — глави 9, 13, 32, 33, 35

/24 < <№>- сю

АЗІ

Адміністративне право України: Підручник/ Ю. П. Би­тяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Би-тяка. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с

ISBN 966-667-164-6

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його за­стосування визначаються основні питання курсу адміністративного пра­ва України.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей ви­щих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

ББК 67.9(4УКР)301я73+67.301я73

ISBN 966-667-164-6

© Колектив авторів, 2005 © Юрінком Інтер, 2005