§ 4. Місцеве самоврядування й фізична культура, спорт і туризм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає систему й повноваження органів місцевого самовря­дування в галузі фізичної культури, спорту та туризму. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження: управління за­кладами фізкультури й спорту, оздоровчими закладами, моло­діжними, підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпе­чення. Вони розв'язують питання організації медичного обслу­говування й харчування в закладах фізичної культури та спорту, створюють умови для занять фізичною культурою й спортом за місцем проживання населення та в місцях масово­го відпочинку; відповідно до законодавства реєструють стату­ти (положення) фізкультурно-оздоровчих закладів, незалеж­но від форм власності.

Згідно із Державною програмою розвитку фізичної куль­тури, спорту та туризму виконавчі комітети місцевих рад за участю структурних підрозділів міністерств і відомств на місцях розробляють регіональні програми розвитку фізичної культури, спорту та туризму. Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 27 січня 1997 p., наприклад, зат­верджено харківську програму «Фізичне виховання — здоро­в'я нації», у якій визначено пріоритети в діяльності структур­них підрозділів міської та районних рад щодо забезпечення здоров'я дітей, молоді, робітників, підлітків і службовців, а та­кож інших працівників, створення дійового механізму залучен­ня коштів з різних джерел для поліпшення матеріально-техніч­ної бази галузі. Органи місцевого самоврядування сприяють розвиткові самодіяльного масового спорту (основу його ста-

 

 


458

ГЛАВА 38

новлять різноманітні фізкультурно-спортивні секції), заохочу­ють і стимулюють діяльність підприємств, установ, організацій і громадян у цій сфері.

Місцеві ради запроваджують систему пільг і заохочень для підприємств, які спрямовують частину свого прибутку на роз­виток фізичної культури й спорту, будівництво об'єктів фізкуль­тури та спорту, організацію відпочинку. Координуючу роль щодо проведення державної політики в сфері соціального становлен­ня й розвитку молоді здійснює спеціально уповноважений цент­ральний орган виконавчої влади, який забезпечує її реалізацію та несе відповідальність за її виконання (ст. 4).