§ 1. Організаційно-правові засади управління культурою

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Культура як самостійна галузь соціально-культурного бу­дівництва включає широке коло державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій, закладів культури. До цієї галузі належать: театральне, музичне, хореографічне, образотворче, декоративно-прикладне, естрадне й циркове мистецтво; концертні організації, музеї, бібліотеки, будинки культури тощо; кінематографія; телебачення й радіомовлення; видавнича справа, поліграфія та торгівля книгами.

Управління культурою полягає в: організації створення, розповсюдження та популяризації творів літератури й мистец­тва; забезпеченні поширення інформації і пропаганди досяг­нень культури; збереженні та використанні культурних цінно­стей; охороні творів мистецтва й пам'ятників культури, підви­щенні культурного рівня населення України; керівництві підприємствами, організаціями, установами й закладами куль­тури.

З метою реалізації в повному обсязі Комплексної програми основних напрямів розвитку культури в Україні до 2005 року й вимог Конституції України щодо консолідації та розвитку української нації, розвитку її історичної свідомості, традицій, культури, мови, гарантій свободи, художньої творчості, а та­кож вимог щодо охорони історично-культурної спадщини роз­роблено концептуальні напрямки діяльності органів виконав­чої влади щодо розвитку культури в галузі театрального й му­зичного мистецтва, кінематографії та відеокультури, образотворчого мистецтва й архітектури, охорони та викорис­тання пам'яток історії і культури1.

1 Див.: Про концептуальні напрями діяльності органів виконавчої влади щодо розвитку культури: Схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. // Урядовий кур'єр. — 1997. — 31 липня.

 

 

437

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРОЮ

Діяльність у сфері культури здійснюють на професійній чи аматорській основі в порядку, визначеному Основами законо­давства України про культуру від 14 лютого 1992 р.\ законо­давством України про підприємницьку діяльність, неко-мерційні організації та об'єднання, а також законодавством, що регулює конкретні види діяльності в сфері культури.

Основи законодавства України про культуру визначають пра­вові, економічні, соціальні, організаційні засади розвитку куль­тури в України, регулюють суспільні відносини в сфері створен­ня, поширення, збереження й використання культурних ціннос­тей і спрямовані на: реалізацію суверенних прав України в сфері культури; відродження й розвиток культури української нації та культур національних меншин, які проживають на території Ук­раїни; забезпечення свободи творчості, вільного розвитку куль­турно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної худож­ньої творчості; реалізацію прав громадян на доступ до культур­них цінностей; соціальний захист працівників культури; створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури.

Пріоритетні напрями розвитку культури визначають цільові загальнодержавні програми, які затверджує Верховна Рада України (ст. 85 Конституції України). Держава створює умо­ви для розвитку культури української нації та культур націо­нальних меншин; збереження, відтворення й охорони культур­но-історичного середовища; естетичного виховання дітей і юнацтва; проведення фундаментальних досліджень у галузі теорії та історії культури України; розширення культурної інфраструктури села; матеріального й фінансового забезпечен­ня закладів, підприємств, установ, організацій культури.