§ 2. Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про зовнішньоеконо­мічну діяльність» органами державного регулювання зовніш­ньоекономічної діяльності є Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, Нацбанк України, Міністерство економіки України (далі — Мінекономіки), Державна митна служба й Антимоно-польний комітет України.

Спеціальним галузевим органом управління цією сферою діяльності є Мінекономіки, яке діє на підставі Положення про нього, затвердженого Указом Президента України від 23 жовт­ня 2000 р.1. Свою роботу воно будує, керуючись вимогами за­конодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.

Основні завдання Мінекономіки в сфері зовнішньоеконо­мічної діяльності пов'язано із забезпеченням проведення єдиної

 

 

 

1 Див.: Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1991. — № 29. — Ст. 337.

 

1 Див.: Офіційний вісник України. - 2000. - № 43. - Ст. 1826.

 

394

 

ГЛАВА 32

 

УПРАВЛШНЯЗОВШШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ                395

 

 

 

зовнішньоекономічної політики, державної економічної по­літики щодо інтеграції України в світову економіку, здійснен­ням економічного та соціального співробітництва з європейсь­ким співтовариством (Європейським Союзом). Відповідно до покладених на нього завдань Мінекономіки забезпечує реалі­зацію державної зовнішньоекономічної політики, розробляє концепцію та стратегію розвитку зовнішньоекономічного по­тенціалу України, механізмів державного регулювання зовнішніх економічних зв'язків; аналізує стан і прогнозує тен­денції розвитку вітчизняних товарних ринків та вплив на них світового ринку; проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, аналізує ефективність експор­ту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє та забезпечує реалізацію заходів щодо розвитку й поліпшення структури ек­спорту та імпорту; розробляє рекомендації для відповідних галузей економіки з урахуванням кон'юнктурних змін світо­вого ринку; бере участь у складанні зовнішньоторговельного й платіжного балансів; готує пропозиції та здійснює заходи щодо встановлення системи тарифного й нетарифного регулюван­ня зовнішньоекономічної діяльності, обліку (реєстрації) окре­мих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Украї­ни всіх форм власності; виконує регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів, робіт, по­слуг, здійснює відповідно до законодавства ліцензування зов­нішньоекономічної діяльності, певних видів господарської діяльності; визначає відповідно до законодавства рівень інди­кативних цін і публікує їх перелік.

Мінекономіки веде облік іноземних компаній, які застосо­вують щодо України обмежувальну ділову практику або не­сумлінно виконують зобов'язання перед Україною й українсь­ким партнерами; виявляє та розслідує факти застосування або загрози застосування органами іноземних держав, економіч­ними угрупуваннями або митними союзами до товарів, поход­женням із України, антидемпінгових і компенсаційних заходів; вживає заходів щодо врегулювання торговельних спорів та за­хисту інтересів суб'єктів господарювання України в антидем­пінгових, антисубсидиційних і спеціальних розслідуваннях; проводить у встановленому порядку антидемпінгові, антисуб-

 

сидиційні та спеціальні розслідування, готує пропозиції щодо застосування односторонніх обмежень імпорту відповідно до норм і принципів Світової організації торгівлі (СОТ). У ме­жах своїх повноважень Мінекономіки виконує комплекс робіт щодо забезпечення входження України в світовий економіч­ний простір шляхом налагодження співробітництва з СОТ, Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком рекон­струкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською економічною комісією, Європейським Союзом, Організацією Північноатлантичного Договору (НАТО), іншими міжнародними організаціями, співтоварист­вами, союзами, об'єднаннями; вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо вирішення в установленому порядку питань участі України у відповідних міждержавних і регіональ­них організаціях, а також щодо призначення представників України в цих організаціях; забезпечує в межах своїх повнова­жень представництво України в ГАТТ/COT і ЮНКТАД та інших міжнародних організаціях.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про зовнішньоеко­номічну діяльність» Мінекономіки застосовує до суб'єктів зов­нішньоекономічної діяльності спеціальні санкції, передбачені ст. 37 цього Закону — тимчасове припинення зовнішньоеко­номічної діяльності або індивідуальний режим ліцензування операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 22 грудня 1998 р.1 передбачено заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економіч­них угрупувань і заходи проти недобросовісної конкуренції та зростання імпорту під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Мінекономіки здійснює в установленому порядку реєстра­цію представництв іноземних суб'єктів господарської діяль­ності та узагальнює інформацію про їх діяльність; проводить акредитацію іноземного персоналу, організацій, що забезпечу­ють реалізацію проектів і програм міжнародної технічної до­помоги в Україні, видає свідоцтва, інші документи, які підтвер-

1 Див.: Відомості Верховної Ради України. - 1999. — № 7. — Ст. 49.

 

396

 

ГЛАВА 32

 

УПРАВЛІННЯ ЗОВШПШЬОЕКОНОМІЧНОЮДІЯЛЬШСТЮ                397

 

 

 

джують пільги, привілеї та імунітети, визначені законодавством і міжнародними договорами України щодо такого персоналу й організацій, у тому числі податкові, митні та інші пільги щодо обладнання, матеріалів та іншого майна, яке надходить у ме­жах такого співробітництва; організовує роботу торговельно-економічних місій у державі перебування. Керівника місії, його заступників призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економіки України та з питань європейської інтеграції за по­годженням із Міністром закордонних справ України, інших співробітників — без погодження.

Торговельно-економічна місія підпорядковується главі дип­ломатичного представництва, який здійснює контроль за її роботою, а Мінекономіки організовує її роботу. В своїй діяль­ності місія керується міжнародними договорами України, Кон­ституцією та законами України, іншими актами законодавства України, Положенням «Про торговельно-економічну місію у складі дипломатичного представництва України за кордоном», затвердженим Указом Президента України від ЗО квітня 1994 р.1, а також вказівками Мінекономіки та МЗС України.

Торговельно-економічна місія в державі перебування вико­нує завдання щодо захисту економічних інтересів України та прав суб'єктів підприємницької діяльності України в державі перебування, сприяє розвиткові торговельно-економічних зв'язків України, залученню інвестицій, інформуванню Мінеко­номіки, МЗС та інших центральних органів України про ціно­ву, податкову, тарифну політику, яку проводить держава пе­ребування стосовно товарів, що експортують із України; готує висновки щодо доцільності імпорту товарів і послуг, залучен­ня кредитів із держави перебування тощо.

Для виконання цих завдань торговельно-економічна місія вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку зовніш­ньоекономічних зв'язків, технічний рівень виробництва й рівень якості продукції, кон'юнктуру ринку товарів і послуг держави перебування та інформує про це зацікавлені органи виконавчої влади, установи й організації України; здійснює заходи щодо захисту інтересів України, прав і законних інте­ресів суб'єктів підприємницької діяльності України в державі

 

перебування; надає їм допомогу в організації, участі та прове­денні в державі перебування торговельно-промислових, нау­ково-технічних виставок, ярмарок; інформує МЗС та Мінеко­номіки про додержання суб'єктами підприємницької діяльності держави перебування зобов'язань за міжнародними договора­ми України тощо.

Торговельно-економічна місія бере участь у роботі міжна­родних економічних організацій та їх органів з питань торго­вельно-економічного й науково-технічного співробітництва, аналізує та узагальнює одержану інформацію.

Керівник торговельно-економічної місії за посадою є рад-ником-посланником або радником дипломатичного представ­ництва. Він несе персональну відповідальність за виконання покладених на торговельно-економічну місію завдань і функцій. За відповідним рішенням на співробітників такої місії може бути покладено виконання службових обов'язків у двох і більше державах.

 

1 Див.: Укази Президента України. - К., 1997. - Т. 1. - С 246-249.

 

УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ

 

399