§ 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Чинне законодавство передбачає адміністративну відпові­дальність за окремі види фінансових правопорушень. До та­ких правопорушень, за які Кодексом України про адміністра­тивні правопорушення встановлено адміністративну відпові-

1 Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23. - Ст. 243.

 

дальність, належать, зокрема: порушення правил про валютні операції (ст. 162); ухилення від подання декларації про доходи (ст. 164і); порушення законодавства з фінансових питань (ст. 1642); несвоєчасне здавання виторгу (ст. 1644); незаконне розголошення або використання інформації, що становить бан­ківську таємницю (ст. 16411); порушення законодавства про бюджетну систему України (ст. 16412); ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального стра­хування України платників обов'язкових страхових внесків і порушення порядку обчислення й сплати внесків на соціальне страхування (ст. 165і); порушення порядку формування та за­стосування цін і тарифів (ст. 1652); порушення строку реєст­рації як платника страхових внесків до Фонду загальнообо­в'язкового державного соціального страхування України на ви­падок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків (ст. 1653); порушення законодавства про загальнообо­в'язкове державне соціальне страхування від нещасного випад­ку на виробництві та професійного захворювання, які зумови­ли втрату працездатності (ст. 1654); ухилення від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхуван­ня з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна або непов­на сплата страхових внесків, а також порушення порядку ви­користання страхових коштів (ст. 1655); порушення банківсь­кого законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загро­жують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (ст. 1665); порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної осо­би (ст. 1666); протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку (ст. 1667); здійснення банківської діяльності без банків­ської ліцензії (ст. 1668); порушення законодавства щодо запо­бігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержа­них злочинним шляхом (ст. 1669).

Справи про правопорушення в сфері фінансів розглядають уповноважені на те посадові особи органів державної конт­рольно-ревізійної та податкової служб, Національного банку, органів Пенсійного фонду України й Фонду соціального стра­хування України, Державної комісії з цінних паперів та фон­дового ринку, Державного департаменту фінансового моніто­рингу Міністерства фінансів України, а також суди.