§ 1. Організаційно-правові засади управління фінансами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Фінансова сфера охоплює відносини, які складаються в про­цесі акумулювання, розподілу та використання державних гро­шових коштів і забезпечує єдність усіх її компонентів (кредит­ної, податкової систем та інших складників державних фінансів і фінансового ринку). їй притаманно імперативне законодавче закріплення вимог до учасників управлінських відносин, спря­мованих на виконання розпорядницької, контрольної та сти­мулюючої функцій у процесі фінансової діяльності держави.

Відповідно до ст. 92 Конституції України виключно закона­ми України встановлюють: Державний бюджет України та бюд­жетну систему України; систему оподаткування, податки й збо­ри; основи утворення й функціонування фінансового, грошово­го, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також іноземних валют на території України; порядок утворення й погашення державного внутрішнього та зовніш­нього боргу; порядок випуску й обігу державних цінних паперів, їх види та типи. Бюджетним кодексом України1 врегульовано різні групи фінансових відносин, які виникають у процесі скла­дання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів і звітуван­ня про їх виконання, а також контролю за виконанням Держав­ного бюджету України й місцевих бюджетів; кредитування, дер­жавних боргових зобов'язань, позичок, інвестицій тощо.

Стаття 116 Конституції України покладає на Кабінет Міністрів України забезпечення проведення фінансової, ціно­вої, інвестиційної та податкової політики; розробку проекту закону про Державний бюджет України й забезпечення вико­нання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, надання Верховній Раді України звіту про його виконання.

 

 

381

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ