§ 1. Організаційно-правові засади управління торгівлею

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

З метою реалізації Основних напрямів економічної політи­ки України, розвитку конкуренції у сфері торгівлі та громадсь­кого харчування Указом Президента України «Про комерціа­лізацію державної торгівлі і громадського харчування» від 31 січня 1992 р.1 уповноваженим органам було запропоновано здійснювати управління відповідним державним майном, ство­рити в установленому порядку підприємства роздрібної торгівлі й громадського харчування (юридичні особи) на базі магазинів, кафе, їдалень та інших структурних підрозділів дер­жавних підприємств і організацій цієї сфери. Новоствореним підприємствам торгівлі й громадського харчування передано основні фонди та інше майно структурних підрозділів держав­них підприємств і організацій, на базі яких вони створені. Ці підприємства також мають право на одержання частки за­лишків фондів виробничого й соціального розвитку держав­них підприємств і організацій, у яких вони виділяються.

Сфера управління торгівлею охоплює декілька напрямів діяльності — зовнішньоекономічний, торговельний, побутового обслуговування населення. їх здійснення регулюють на основі Конституції України закони, акти Президента України, Кабі­нету Міністрів України та інші нормативно-правові акти.

Систему органів у сфері управління торгівлею складають: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Головне управління економіки обласної державної адміністрації, управління економіки районної державної адмі­ністрації, Головне управління економіки Київської міської дер­жавної адміністрації, управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації та управління економіки ра­йонної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

 

1 Див.: Голос України. — 1992. — 1 лютого.

24*

 

372

 

ГЛАВА 30

 

УПРАВЛІННЯ ТОРПВЛЕЮ

 

373

 

 

 

Центральний орган виконавчої влади України в галузі торгівлі здійснює свої повноваження відповідно до Положення про Міністерство економіки України, затвердженого Указом Пре­зидента України від 23 жовтня 2000 р.1. Він наділений спе­ціальним статусом, його діяльність спрямовує та координує Кабінет Міністрів України.

Його основними завданнями в галузі торгівлі є: участь у формуванні державної політики економічного й соціального розвитку механізмів її реалізації; у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики в сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг; забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчиз­няних та іноземних суб'єктів господарювання; участь у розроб­ленні державної політики в сфері стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації, захисту прав споживачів; забезпе­чення реалізації державної цінової політики.

Відповідно до покладених на нього завдань центральний орган виконавчої влади виконує такі функції: бере участь у формуванні політики економічного й соціального розвитку України; виконує та координує роботи з прогнозування еко­номічного й соціального розвитку; здійснює організаційно-методичне забезпечення та координує роботу, пов'язану з фор­муванням і виконанням центральними й місцевими органами виконавчої влади державних, міжгалузевих, галузевих і регіо­нальних програм, що повністю або частково фінансують за ра­хунок коштів державного бюджету; узагальнює пропозиції щодо формування, розміщення й забезпечення взаємодії та підвищення ефективності функціонування об'єктів ринкової інфраструктури; бере участь у формуванні та реалізації анти­монопольно! політики; забезпечує економічне обґрунтування окремих статей доходів і видатків державного бюджету, зокре­ма щодо фінансування закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб; бере участь у формуванні та реалізації бюд­жетної, податкової, грошово-кредитної, валютної та митно-та­рифної політики; розробляє пропозиції щодо формування ос­нов державної цінової політики та її реалізації; здійснює дер­жавне регулювання цін на продукцію монопольних утворень;

1 Див.: Офіційний вісник України. — 2000. — JM° 43. — Ст. 1826.

 

забезпечує реалізацію державної зовнішньоекономічної пол­ітики; аналізує стан і прогнозує тенденції розвитку вітчизня­них товарних ринків і вплив на них світових ринків, а також ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг); роз­робляє пропозиції щодо нових форм економічного співробіт­ництва з іноземними державами й поліпшення торговельно-економічних відносин з ними; виконує регуляторні та реєст­раційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів, робіт, послуг, здійснення ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, певних видів господарської діяльності; організовує роботу й здійснює керівництво діяльністю торговельно-еконо­мічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном; розробляє правила заняття торговельною діяль­ністю та правила торговельного, побутового обслуговування населення, роботи підприємств громадського харчування; бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію державної по­літики щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб; здійснює міжвідомчу координацію в цій сфері тощо.

Разом з іншими заінтересованими органами й організація­ми центральний орган виконавчої влади в галузі торгівлі бере участь у розв'язанні питань, що виникають у сфері торгівлі. Наприклад, аналізує стан і розробляє з відповідними централь­ними й місцевими органами виконавчої влади пропозиції щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг і створення їх інфра­структур; розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) для здійснення торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності; погод­жує кандидатури для призначення на посади й звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів облас­них, Київської та Севастопольської міських державних адмі­ністрацій; здійснює координацію діяльності відповідних струк­турних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

Під час виконання покладених на нього функцій централь­ний орган виконавчої влади в галузі торгівлі має право: пред­ставляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України; робити запит і одержувати від централь­них та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію, документи й

 

374

 

ГЛАВА 30

 

УПРАВЛШНЯ ТОРГІВЛЕЮ

 

375

 

 

 

матеріали, необхідні для виконання покладених на нього зав­дань і повноважень; скасовувати відповідно до Закону Украї­ни «Про місцеві державні адміністрації» накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; здійснювати перевірки в центральних і місцевих органах ви­конавчої влади й органах місцевого самоврядування, які на­ділено повноваженнями в сфері ціноутворення, а також суб'єктів підприємництва щодо додержання ними порядку формування, встановлення й застосування цін (тарифів); роз­глядати справи про адміністративні правопорушення, пов'я­зані з недодержанням установленого порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також про неви­конання вимог органів державного контролю за цінами та їх посадових осіб.

Центральний орган виконавчої влади в галузі торгівлі видає накази, організовує та контролює їх виконання, в разі потреби може видавати разом з іншими центральними й місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів діяльності Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, вирішення інших питань у міністерстві можуть утворювати наукові, науково-консультативні ради, комісії та інші дорадчі й консультативні органи, склад яких і положення про які затверджує Міністр.

Місцевими органами державної виконавчої влади, які здійснюють керівництво в сфері торговельної діяльності, є: Головне управління економіки обласної державної адміністрації, управління економіки районної державної адміністрації, Голов­не управління економіки Київської міської державної адмініст­рації, управління економіки Севастопольської міської держав­ної адміністрації та районної в містах Києві й Севастополі дер­жавної адміністрації.

Управління утворюють голови обласної, Київської та Се­вастопольської міських державних адміністрацій. Вони підпо­рядковуються головам цих адміністрацій і центральному орга­ну управління економікою України, тобто діють на засадах подвійної підпорядкованості.

Управління здійснюють керівництво в сфері торговельної діяльності та побудовою обслуговування з питань забезпечен-

 

ня потреб населення в товарах широкого вжитку й побутових послуг.

Основними завданнями управлінь є: реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування) й побутового обслуговування населення на заса­дах використання ринкових механізмів господарювання, здійснення технічної політики в сфері торговельної діяльності та побутового обслуговування населення; сприяння формуван­ню й товарному насиченню споживчого ринку, виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення, а також по задоволенню по­треб населення в побутових послугах; введення затверджених у встановленому порядку правил торгівлі та побутового обслу­говування населення, забезпечення контролю за додержанням правил торгівлі тощо.

Управління в процесі виконання покладених на них завдань взаємодіють з іншими підрозділами обласної, Київської та Се­вастопольської міських, а також районної у місті державних адміністрацій, представницькими органами, органами місце­вого самоврядування, а також із підприємствами, установами, організаціями й об'єднаннями громадян.

Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова відповідної державної адміністрації за погодженням із центральним органом управління.