§ 2. Органи управління використанням і охороною природних ресурсів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

У системі управління використанням і охороною природ­них ресурсів значні повноваження мають державні органи, діяльність яких спрямовано на розв'язання широкого кола пи­тань, — органи загальної компетенції. До них належать: Кабі­нет Міністрів України, уряд АРК, місцеві державні адмініст­рації, а також органи місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою екологічної політики; забезпечує розробку державних республіканських і регіональних екологічних програм; координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій у питан­нях охорони навколишнього природного середовища; встанов­лює порядок розробки й затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, питань скидання забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів; встановлює порядок визначення платні та її максимальні розміри за користування природними ресур­сами, забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу на нього; приймає рішення про зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств, установ і організацій у разі порушен­ня ними законодавства про охорону навколишнього природ­ного середовища; керує зовнішніми зв'язками в питаннях охо­рони навколишнього природного середовища.

На території АРК її уряд згідно із загальнодержавними програмами розробляє, затверджує та реалізує програми АРК з питань раціонального природокористування й охорони на­вколишнього природного середовища. До його повноважень належать також організація управління та контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, узгодження

 

364

 

ГЛАВА 29

 

УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ..

 

365

 

 

 

розміщення підприємств, установ і організацій на території республіки, визначення нормативів платні та її розмірів за за­бруднення навколишнього природного середовища, розміщен­ня відходів тощо.

Управління використанням і охороною природних ресурсів на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць здійснюють місцеві державні адміністрації. До їх пов­новажень, зокрема, належать: розробка й забезпечення вико­ристання затверджених законом програм раціонального вико­ристання земель, лісів, підвищення плодючості земель, що пе­ребувають у державній власності; розробка й забезпечення використання регіональних екологічних програм; здійснення заходів щодо відшкодування збитків, завданих порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного сере­довища підприємствами, установами, організаціями та грома­дянами; організація роботи по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучення до цієї роботи підприємств, установ, органі­зацій, незалежно від форм власності, й громадян та ін.

Безпосереднє управління використанням і охороною при­родних ресурсів здійснюють органи спеціальної компетенції. Такими є Міністерство екології та природних ресурсів Украї­ни, його органи на місцях, а також інші державні органи, до компетенції яких належить здійснення функцій по організації раціонального використання та охорони природних ресурсів — Державний комітет лісового господарства України, Державний комітет України по земельних ресурсах, Державний комітет по водному господарству України.

Міністерство охорони навколишнього природного середови­ща України (далі — Мінохоронприроди України) посідає цен­тральне місце в системі органів спеціальної компетенції в цій сфері (галузі). Мінохоронприроди України реалізує державну політику в сфері охорони навколишнього природного середо­вища, раціонального використання та відновлення природних ресурсів, захисту населення й навколишнього природного се­редовища від негативного впливу господарської діяльності шляхом регулювання екологічної, ядерної та радіаційної без­пеки на об'єктах усіх форм власності.

Мінохоронприроди України здійснює: державний контроль за додержанням вимог законодавства з питань охорони навко-

 

лишнього природного середовища, ядерної та радіаційної без­пеки; нормативно-правове регулювання стосовно використан­ня природних ресурсів, встановлення критеріїв і норм додер­жання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки; облік ядер­них матеріалів і контроль за їх збереженням, транспортуванням та використанням; організацію проведення державної еколог­ічної експертизи; міжнародне співробітництво в питаннях еко­логії, безпечного використання ядерної енергії та радіаційних технологій.

Виконуючи покладені на нього завдання, Мінохоронприро­ди України здійснює комплексне управління й регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціо­нального використання природних ресурсів, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки; координує діяльність централь­них органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у галузі охорони природного середовища; контро­лює та організовує перевірки підприємств, установ, організацій щодо додержання нормативів і правил екологічної безпеки; встановлює відповідні норми й правила тощо.

На місцях органами Мінохоронприроди України є державні управління екологічної безпеки в областях, АРК, містах Києві та Севастополі, а також районні, міські й регіональні інспекції охорони навколишнього природного середовища.

Державний комітет лісового господарства України реалізує державну політику розвитку лісового господарства, здійснює управління лісовим фондом України з метою посилення водо­охоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій лісу й високоефективного використання лісо­вих ресурсів для забезпечення потреб у лісосировинній про­дукції, а також державний контроль за охороною, захистом і використанням лісів.

Державний комітет рибного господарства України, який вхо­дить до складу Міністерства аграрної політики України, є спе­ціально уповноваженим державним органом у галузі ведення рибного господарства. До його завдань належать формування концепції розвитку рибного господарства та збереження рибних ресурсів України, видача в межах своєї компетенції дозволів на промислове добування рибних запасів виключної (морської) економічної зони й риб, що живуть у водах, розміщених на те-

 

366

 

ГЛАВА 29

 

УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ...              367

 

 

 

риторії більш ніж однієї області України, а також інформуван­ня природокористувачів про ліміти використання рибних за­пасів, здійснення контролю за охороною рибних запасів.

Державну політику в сфері земельних відносин реалізує Державний комітет України по земельних ресурсах, завдання якого полягають у контролі за використанням і охороною зе­мельних ресурсів та державному земельному нагляді. До його компетенції належать проведення моніторингу земель, земле­впорядкування, а також розробка й реалізація державних і ре­гіональних програм, пов'язаних із регулюванням земельних відносин, раціональним використанням і охороною земель.

Діяльність Державного комітету України по водному госпо­дарству спрямовано на здійснення заходів щодо забезпечення раціонального використання водних ресурсів, поліпшення ста­ну річок, водоймищ, прибережних зон морів, охорони річок, водоймищ, підземних вод від радіоактивного забруднення.

У зв'язку з ліквідацією Комітету України з питань геології та використання надр і передачею його функцій Мінохоронп-рироди України, останнє здійснює державний моніторинг гео­логічного середовища й проведення еколого-геологічних дослі­джень, контролює повноту та якість геологічного вивчення надр, проводить облік розвіданих родовищ корисних копалин. Поряд з цим до його функцій належать видача спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, нагляд за підземними во­дами й оцінка їх ресурсів, контроль за додержанням екологіч­них вимог під час проведення геологорозвідувальних робіт.

Державне управління в галузі охорони атмосферного по­вітря разом з Мінохоронприроди України здійснює також Міністерство охорони здоров'я України в межах його компе­тенції, визначеної законодавством.