§ 6. Управління цивільним повітряним транспортом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Українській державі належить повний і надзвичайний су­веренітет над повітряним простором України, що є частиною території України. До складу авіаційного транспорту входять підприємства повітряного транспорту, що здійснюють переве­зення пасажирів і вантажів, аерофотозйомку, сільськогоспо­дарські роботи, а також аеропорти, аеродроми, аероклуби, транспортні засоби, системи управління повітряним рухом, навчальні заклади, ремонтні заводи цивільної авіації, верто-льотодроми, гідроаеродроми та інші майданчики для експлуа­тації повітряних суден, інші підприємства, установи й органі­зації, незалежно від форм власності, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.

Органом, що здійснює управління цивільною авіацією, є Державний департамент авіаційного транспорту, Положен-

 

ня про який затверджено постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 29 березня 2000 р.1.

Основними завданнями Укравіації є: реалізація державної політики з питань розвитку цивільної авіації; забезпечення потреб галузей національної економіки та населення в переве­зеннях вантажів і пасажирів; реєстрація й сертифікація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації; розроблення та реалізація затвер­джених Мінтрансом України основних напрямів економічної, тарифної, фінансової, кадрової, науково-технічної політики й екологічної безпеки в цивільній авіації; здійснення нагляду за забезпеченням авіаційної безпеки та безпеки польотів повітря­них суден цивільної авіації; здійснення інших функцій, що ви­пливають із покладених на неї завдань.

Укравіація має право: залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і орга­нізацій до проведення службових розслідувань авіаційних подій з цивільними повітряними суднами, а також для виконання інших функцій; одержувати від органів управління різних рівнів інформацію, документи й матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання завдань; призупиняти дію сертифікатів експлу-атантів і діяльність об'єктів у галузі цивільної авіації всіх форм власності, якщо вони порушують вимоги нормативних актів щодо безпеки польотів, авіаційної безпеки, ліцензій тощо.

Укравіація взаємодіє з центральними та місцевими органа­ми виконавчої влади, Радою міністрів АРК, органами місцево­го самоврядування.

Взаємовідносини Укравіації та Міністерства оборони Ук­раїни (далі — Міноборони України) щодо створення й функ­ціонування об'єднаної цивільно-військової системи викорис­тання повітряного простору України здійснюються на підставі Положення про державну систему використання повітряного простору України, спільних наказів Міноборони України та Мінтрансу України, Міноборони України та Укравіації.

Укравіація видає в межах своїх повноважень накази, органі­зовує й контролює їх виконання, а за потреби видає разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади, орга­нами місцевого самоврядування спільні акти.

1 Див.: Офіційний вісник України. - 2000. - № 13. - Ст. 523.

 

358

 

ГЛАВА 28

 

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ

 

359

 

 

 

У випадках, передбачених законодавством, рішення Укр-авіації з питань безпеки польотів, авіаційної безпеки та регулю­вання доступу експлуатантів до ринку авіаційних перевезень і послуг є обов'язковими до виконання міністерствами, цент­ральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності й громадянами. Норматив­но-правові акти Укравіації підлягають державній реєстрації.

Укравіацію очолює Голова, який несе відповідальність за виконання покладених на Укравіацію завдань і здійснення нею своїх функцій, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Укравіації.

Для погодженого вирішення питань, що належать до повно­важень Укравіації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності та розвитку галузі утворюють раду Укравіації у складі Голови Укравіації (голова ради), заступників Голови за посадою й керівників структурних підрозділів Укравіації. До складу ради можуть входити також представники інших цент­ральних і місцевих органів виконавчої влади та керівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери уп­равління цивільним повітряним транспортом. Членів ради за­тверджує Міністр транспорту України. Рішення ради прово­дять у життя переважно наказами Голови Укравіації.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо головних напрямів розвитку науки й техніки, обговорен­ня найважливіших програм та з інших питань розвитку ци­вільного повітряного транспорту утворюють науково-техніч­ну раду з учених і висококваліфікованих фахівців.