§ 4. Державний контроль у будівництві та житлово-комунальному господарстві

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Однією з основних функцій Держбуду України та його орга­нів на місцях є організація й забезпечення державного архі­тектурно-будівельного контролю та контролю за технічним станом житлового фонду й об'єктів комунального призначен­ня незалежно від форм власності.

Державний архітектурно-будівельний контроль — це су­купність організаційно-технічних і правових заходів, спрямова­них на забезпечення додержання законодавства, державних стан­дартів, норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також положень затвердженої містобудівної документації та

 

проектів конкретних об'єктів, місцевих правил забудови насе­лених пунктів усіма суб'єктами містобудівної діяльності.

Безпосередньо державний архітектурно-будівельний конт­роль здійснюють Державна архітектурно-будівельна інспекція в складі Держбуду України та інспекції державного архітек­турно-будівельного контролю в складі місцевих органів місто­будування й архітектури. Ці інспекції діють згідно з Положен­ням про державний архітектурно-будівельний контроль, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. (в редакції від 7 квітня 1995 р.1).

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю видають забудовникам дозволи на виконання робіт з будівниц­тва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту; беруть участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінче­них об'єктів будівництва, а також у розслідуванні причин аварій на будівництві; здійснюють вибіркові перевірки; роз­глядають справи про правопорушення в сфері містобудуван­ня; аналізують і узагальнюють матеріали контролю; готують пропозиції відповідним органам щодо вдосконалення держав­них стандартів, норм і правил.

Контроль за технічним станом житлового фонду й об'єктів комунального призначення здійснюють посадові особи уп­равлінь і відділів житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядуван­ня. Вони мають право: проводити обстеження й перевірки підконтрольних об'єктів; давати приписи власникам і корис­тувачам про усунення виявлених порушень; вносити пропо­зиції щодо притягнення винних до адміністративної відпові­дальності тощо.

З метою посилення контролю за технічним станом місько­го електротранспорту в Держбуді України створено та діють Головна державна технічна інспекція, а також державні регіо­нальні технічні інспекції у містах. Здійснюючи постійний дер­жавний контроль за технічним станом міськелектротранспор-ту, посадові особи цих інспекцій мають право застосовувати як адміністративно-попереджувальні заходи, так і заходи адмі­ністративного припинення.

1 Див.: ЗПУ України. - 1995. - Mb 7. - Ст. 166.

 

346

ГЛАВА 27