§ 2. Система органів управління промисловістю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Система органів управління промисловістю складається з: промислових міністерств; інших центральних органів держав-

1              Див., напр.: Указ Президента України «Про структурну перебудову ву­

гільної промисловості» від 7 лютого 1996 р. № 116 // Урядовий кур'єр. —

1996. - № 27-28. - С 2.

2              Див.: Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування

торгівлі на ринку окремих видів нафтопродуктів» від 31 жовтня 1997 р.

№ Ц93 // Бизнес. - 1997. - № 46. - С. 9.

3              Див., напр.: Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з

технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в

межах промислової експлуатації, затверджені наказом Державного комітету

України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного ко­

мітету зв'язку та інформації України від 22 травня 2001 р. // Офіційний

вісник України. — 2001. — № 23. — Ст. 10520; Типовий статут державного

підприємства, затверджений наказом Міністерства економіки України,

Мінпраці України, Мінфіну України, Фонду державного майна від 22 квітня

1993 р. за № 12-30/4 та ін.

 

318

 

ГЛАВА 25

 

УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ

 

319

 

 

 

ної виконавчої влади, які мають свої промислові об'єкти; управ­лінь промисловості місцевих державних адміністрацій; місце­вих рад та їх виконавчих комітетів (з питань, делегованих їм державою); адміністрацій промислових об'єднань і промисло­вих підприємств.

Встановлення засад управління промисловістю в Україні належить до компетенції Верховної Ради України, яка визначає державну політику, здійснює законодавче регулювання відно­син, що виникають у цій сфері (галузі).

Загальне управління промисловістю в Україні, здійснення державної політики в цьому напрямі покладено на Кабінет Міністрів України, який управляє об'єктами державної влас­ності, спрямовує й координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади тощо.

Близькі за обсягом і напрямом діяльності повноваження по управлінню промисловістю має Рада міністрів АРК у межах автономії.

Центральне місце серед органів управління промисловістю належить промисловим міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, на які покладено завдання по без­посередній практичній реалізації державної політики у відпо­відних галузях. До промислових центральних органів виконав­чої влади належать Міністерство палива і енергетики Украї­ни, Державний комітет промислової політики України та ін. Вони управляють промисловими підприємствами, які входять до відповідної галузі. Слід зазначити, що поділ міністерств і державних комітетів на суто промислові та інші є досить умов­ним, бо промислові підприємства мають і деякі інші міністер­ства та державні комітети, а також недержавні утворення. Це Мінекономіки України, Міністерство транспорту України, різні товариства, об'єднання (профспілкові, релігійні) тощо.

Згідно із Загальним положенням про міністерство, інший центральний орган виконавчої влади ці органи беруть участь у формуванні та реалізації державної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами; розробляють і застосовують ме­ханізм реалізації такої політики; забезпечують всебічний роз­виток підпорядкованої їм підгалузі; підвищують ефективність виробництва та якість продукції на підпорядкованих їм підприємствах; здійснюють у межах повноважень, визначених

 

законодавством, функції управління майном підприємств, що належать до сфери управління міністерства; розробляють відповідні фінансово-економічні та інші нормативи, механіз­ми їх впровадження; затверджують галузеві стандарти та сте­жать за їх додержанням тощо.

Державний комітет промислової політики України є цент­ральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведен­ня в життя державної політики в галузі воєнно-промислового комплексу, конверсії, машинобудування, металургійної, хімічної, легкої, деревообробної промисловості, виробництва дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших галу­зях промисловості України.

Державний комітет промислової політики України відпо­відно до покладених на нього завдань: бере участь у форму­ванні та реалізації державної політики в підпорядкованих йому галузях промисловості, розробленні проектів Державного бюд­жету України, загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку України; координує діяльність підприємств, що належать до сфери його управління, в реалі­зації єдиної науково-технічної та інвестиційної політики в інте­ресах розвитку промислового потенціалу держави; здійснює в межах повноважень, визначених законодавством, функції уп­равління майном підприємств, що належать до сфери його уп­равління; сприяє розвиткові нових організаційних форм і структур у промисловому секторі економіки тощо.

До системи органів управління промисловістю входять та­кож органи міністерств, державних комітетів і відомств на місцях, відповідні управління місцевих (обласних і районних, міських, міст Києва та Севастополя) державних адміністрацій (наприклад, управління промисловості, енергетики, транспор­ту та зв'язку, управління агропромислового комплексу тощо), які діють на підставі відповідних положень про них, і адміні­страції державних промислових об'єднань, промислових підприємств. Це свідчить про те, що управління галузями та підгалузями промисловості організовують здебільшого за три-ланковою системою: міністерство — обласне управління — під­приємство. У деяких випадках (при управлінні великими про­мисловими утвореннями — об'єднаннями або при управлінні підприємствами, які мають особливо важливе для господар-

 

320

 

ГЛАВА 25

 

УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ

 

321

 

 

 

ства чи галузі значення) використовують дволанкову систему: міністерство — промислове підприємство або об'єднання. При управлінні невеликими підприємствами кількість управлінсь­ких ланок може зростати.

Безпосереднє керівництво основною виробничою ланкою про­мисловості — промисловим підприємством здійснює вищий (відносно нього) орган — адміністрація об'єднання — для підприє­мства, яке входить до його складу, або безпосередньо міністер­ство — для об'єднань і деяких важливих підприємств та казен­них підприємств, які прямо підпорядковано міністерству.

До ланки управління підприємством, яке розташовано на території АРК, може включатися ще й відповідний керівний орган автономії.