§ 2. Система й правове становище органів управління власністю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.

До повноважень Верховної Ради України в здійсненні права власності належать: затвердження переліку об'єктів права дер­жавної власності, що не підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності.

Виключно закони України визначають: засади використан­ня природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного просто­ру, організації та експлуатації енергосистем, транспорту, зв'яз­ку; правовий режим власності.

Кабінет Міністрів України забезпечує рівні умови розвит­ку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами держав­ної власності відповідно до закону; дає згоду на приватизацію майнових комплексів об'єктів, готує та подає для затверджен­ня до Верховної Ради України перелік об'єктів, які приватизу­ють із залученням іноземних інвестицій, та об'єктів права дер­жавної власності, що не підлягають приватизації.

Функції управління державною власністю здійснюють Ка­бінет Міністрів України, міністерства та інші центральні орга­ни виконавчої влади. Виконуючи ці функції, вони вирішують питання створення, реорганізації, ліквідації підприємств, ус­танов, організацій і визначення цілей їх діяльності, затверджу­ють їх статути (положення) та контролюють їх додержання. Вони також виконують функції управління майном держав­них (казенних) підприємств, готують пропозиції про роздер­жавлення й особливості приватизації майна підприємств, ус­танов і організацій, сприяють розвиткові нових організаційних форм і структур у відповідній галузі, сфері або секторі.

 

Забезпечення управління корпоративними правами, част­ками, акціями, паями, що належать державі в майні господарсь­ких товариств, покладено на Фонд державного майна Украї­ни. Для цього він здійснює повноваження стосовно управлін­ня такими частками (акціями, паями), веде реєстр державних корпоративних прав, оцінює їх вартість; призначає уповнова­жених осіб по управлінню ними, здійснює контроль за ефек­тивністю їх праці та за поповненням доходної частини бюдже­ту за рахунок надходжень від управління державними корпо­ративними правами й діяльності на фондовому ринку, бере участь у формуванні політики відносно інвестицій у підпри­ємства, в статутному фонді яких є державна частка.

Порядок призначення та повноваження представника орга­ну, вповноваженого управляти відповідними державними кор­поративними правами в органах управління господарських товариств, закріплено в положенні «Про представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпо­ративними правами в органах управління господарських то­вариств», затвердженому постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 15 травня 2000 р. «Про управління державними кор­поративними правами». Цією ж постановою затверджено також положення «Про порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління дер­жавними корпоративними правами» та положення про поря­док звітності таких представників.

Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснюють функції щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної влас­ності у постійне або тимчасове користування юридичним і фізичним особам, здавати їх у оренду, продавати, купувати. Вони створюють, реорганізують і ліквідують підприємства, установи, організації комунальної власності відповідної тери­торіальної громади, розв'язують питання щодо приватизації майна таких підприємств, установ, організацій.

Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їх спільної влас­ності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.

 

312

 

ГЛАВА 24

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ТА РЕГІОНАЛЬНОЮ...

 

313

 

 

 

Одним із важливих напрямів державної політики в сфері відносин права власності є приватизація. Приватизація — up відчуження майна державних підприємств, установ, органі­зацій, житлового та земельного фонду, що перебуває в державній і комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства про приватизацію. Приватизацію здійснюють з метою підвищен­ня соціально-економічної ефективності виробництва, залучен­ня коштів на структурну перебудову економіки, залучення гро­мадян до участі в утриманні й збереженні житла, формування ринкових відносин, стимулювання ефективного використан­ня земель і сприяння підприємницькій діяльності.

Залежно від об'єкта приватизації, визначають такі види при­ватизації: приватизація державного та комунального майна; приватизація державного житлового фонду; приватизація земель.

Правову основу приватизації державного та комунального майна складають закони України «Про приватизацію держав­ного майна» від 4 березня 1992 р. (у редакції Закону України від 19 лютого 1997 р.)\ «Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 6 березня 1992 р. (в редакції Закону України від 15 травня 1996 р.)2, «Про приватизаційні папери» від 6 березня 1992 р.3та державні про­грами приватизації4 та інші нормативно-правові акти.

Приватизацію земель здійснюють на підставі Декрету Ка­бінету Міністрів України «Про приватизацію земельних діля­нок» від 26 грудня 1992 р.5 та Указу Президента України «Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення для здійснення підприємницької діяль­ності» від 12 липня 1995 р.6.

Особлива роль у здійсненні приватизації належить Фонду державного майна України та його органам. Відповідно до Тим-

1              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1997.— № 17. — Ст. 122.

2              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 34. — Ст. 160.

3              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1992.— № 24. — Ст. 350.

4              Державна програма приватизації на 2000—2002 роки // Офіційний

вісник України. - 2000. - № 24. - Ст. 981.

5              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 10. — Ст. 79.

^ Див.: Урядовий кур'єр. - 1995. - № 106. - С 8.

 

часового положення «Про Фонд державного майна України», затвердженого постановою Верховної Ради України від 7 лип­ня 1992 р.1, Фонд державного майна України є державним ор­ганом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комп­лексів, що є загальнодержавною власністю.

Фонд державного майна України, його регіональні відділен­ня, Фонд майна АР К та їх представництва в районах і містах становлять єдину систему державних органів приватизації. Основними завданнями Фонду державного майна України є: захист майнових прав України на її території та за кордоном; здійснення прав розпорядження майном державних підприємств у процесі їх приватизації, створення спільних підприємств; здійснення повноважень щодо організації та про­ведення приватизації майна підприємств, яке перебуває в за­гальнодержавній власності; здійснення повноважень орендо­давця майна державних підприємств і організацій, їх структур­них підрозділів; сприяння процесу демонополізації економіки й створення умов для конкуренції виробників.

Для цього Фонд державного майна України розробляє й подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, організовує та контролює їх виконання; змінює в процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності, шляхом перетворення їх на відкриті акціонерні товариства; здійснює повноваження власника щодо частки акцій акціонерних това­риств, які не було реалізовано в процесі приватизації; продає майно, що перебуває в загальнодержавній власності, в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств і об'єктів незавершеного будівництва; створює комісії по при­ватизації; видає ліцензії посередникам; вживає заходів щодо залучення іноземних інвесторів до процесу приватизації; ви­ступає орендодавцем майна цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що є за­гальнодержавною власністю; дає дозвіл підприємствам, органі­заціям на передачу в оренду майнових комплексів їх структур­них підрозділів.

1 Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 39. — Ст. 581.

 

314

 

ГЛАВА 24

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ТА РЕГІОНАЛЬНОЮ...           315

 

 

 

Фонд державного майна України має право: видавати в ме­жах своєї компетенції нормативні документи, обов'язкові до виконання органами виконавчої влади, іншими юридичними особами; контролювати їх виконання; проводити інвентариза­цію загальнодержавного майна, а також здійснювати ауди­торські перевірки ефективності його використання; затверд­жувати кошторис витрат із державного позабюджетного фон­ду приватизації в межах, установлених Державною програмою приватизації майна державних підприємств.

Фонд майна АРКта його представництва у районах і містах АР К було створено відповідно до Указу Президента України «Про органи приватизації в Автономній Республіці Крим» від 18 серпня 1995 р.1 та діють на підставі положень, затвердже­них урядом АРК. Вони в межах повноважень, визначених Фон­дом державного майна України, повноважень, делегованих Верховною Радою АРК, здійснюють державну політику в сфері приватизації майна, що перебуває в загальнодержавній влас­ності, власності АРК, комунальній власності, та виконують функції орендодавця стосовно зазначеного майна.

Регіональні відділення Фонду державного майна України є державними органами, підпорядкованими Фонду державного майна України. Вони створені Фондом державного майна Ук­раїни в областях, містах Києві та Севастополі, діють на підставі Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р.2. Відділення в межах повнова­жень, визначених Фондом державного майна України, та пов­новажень, делегованих обласними, Київською та Севасто­польською міськими радами, здійснюють державну політику в сфері приватизації майна, що перебуває в загальнодержавній власності, комунальній власності та є орендодавцем цілісних майнових комплексів державної власності.

Представництва Фонду державного майна України в ра­йоні, місті створюють регіональні відділення, яким вони підпо­рядковуються. Діють на підставі Положення про представниц­тво Фонду державного майна України в районі, місті, затвер-

 

дженого згаданою постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. Представництво в межах повноважень, виз­начених Фондом державного майна України, та повноважень, делегованих районною, міською радою, здійснює державну політику в сфері приватизації майна, що перебуває в загально­державній власності, комунальній власності району й міста.

Для управління комунальним майном у обласних, Київській і Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях створено відповідно управління та відділи управління майном. Ці управління й відділи діють згідно з типовими положеннями про управління майном області обласної, управління майном міста Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ управління майном району районної та районної у місті Сева­стополі та управління майном району районної у місті Києві державної адміністрації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р.1.

Приватизацію державного житлового фонду здійснюють уповноважені на це органи, створені місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування, дер­жавними підприємствами, установами, організаціями, які ма­ють державний житловий фонд.

Приватизацію земельних ділянок, наданих для ведення осо­бистого підсобного господарства, будівництва й обслуговуван­ня жилого будинку та господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного й гаражного будівництьа, в ме­жах норм, установлених Земельним кодексом України, здійснюють сільські, селищні, міські ради.

Приватизацію земельних ділянок несільськогосподарсько-го призначення для заняття підприємницькою діяльністю здійснюють відповідні державні адміністрації, виконавчі комі­тети місцевих рад шляхом їх продажу в приватну власність.

 

 

 

 


.-1996.-

1              Див.: Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію». — 1995. —

№ 10. - С 33-34.

2              Див.: ЗПУ України. - 1994. - № 10. - Ст. 247.

 

1 Див.: Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію», №9.- С 21.

 

УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ

 

317