§ 1. Організаційно-правові засади управління власністю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Основу економічної самостійності України утворює влас­ність її народу на національне багатство, яке забезпечує право кожного громадянина на одержання частки з суспільних фондів споживання, соціальний захист, зокрема у разі непрацездат­ності та безробіття, а також право працюючого на особисту участь в управлінні народним господарством. Відповідно до Закону України «Про власність» власність в Україні виступає в таких формах: приватна, колективна, державна. Всі форми власності є рівноправними й держава створює рівні умови для їх розвитку та захисту.

Власник на свій розсуд володіє, користується й розпоряд­жається належним йому майном. Держава безпосередньо не втручається в господарську діяльність суб'єктів права влас­ності, але власник, здійснюючи свої права, зобов'язаний не зав­давати шкоди навколишньому природному середовищу, не порушувати права та охоронювані законом інтереси громадян, юридичних осіб і держави.

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони є об'єктами права виключної власності на­роду України. До державної власності в Україні належать за­гальнодержавна (республіканська) власність і власність адмі­ністративно-територіальних одиниць (комунальна власність). Суб'єктом права загальнодержавної (республіканської) влас­ності є держава в особі Верховної Ради України. Об'єктами права загальнодержавної власності є: майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради й утворюваних нею державних органів; майно Збройних Сил, органів Служби безпеки, при­кордонних і внутрішніх військ; оборонні об'єкти; єдина енер-

 

 

309

УПРАВЛГННЯ ДЕРЖАВНОЮ ТА РЕГІОНАЛЬНОЮ...

гетична система; система транспорту загального користуван­ня, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне значен­ня; кошти Державного бюджету; Національний банк та його установи й створювані ними кредитні ресурси; державні ре­зервні, страхові та інші фонди; майно вищих і середніх спе­ціальних навчальних закладів; майно державних підприємств; об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що ста­новить матеріальну основу суверенітету України й забезпечує її економічний і соціальний розвиток. У загальнодержавній власності може перебувати й інше майно, а також майно, пере­дане у власність України іншими державами, юридичними осо­бами й громадянами.

Суб'єктами права власності є АРК в особі її Верховної Ради, а суб'єктами комунальної власності — адміністративно-тери­торіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищ­них, сільських рад. Об'єктами права власності АРК є: майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради АРК і утворюваних нею республіканських органів; об'єктами комунальної влас­ності — майно, що забезпечує діяльність відповідних рад і утво­рюваних ними органів; кошти місцевих бюджетів, державний житловий фонд, об'єкти житлово-комунального господарства; майно закладів освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, по­бутового обслуговування населення; майно підприємств кому­нальної власності, місцеві енергетичні системи, транспорт, сис­теми зв'язку та інформації, а також інше майно, необхідне для забезпечення економічного й соціального розвитку відповідної території. У такій власності перебуває майно, передане у влас­ність АРК, області, району чи іншій адміністративно-територі­альній одиниці іншими суб'єктами права власності. Законодав­ство України передбачає можливість передачі об'єктів права за­гальнодержавної власності в комунальну та навпаки згідно з правилами, встановленими Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» від 3 берез­ня 1998 р.1 та в Положенні «Про порядок передачі об'єктів пра­ва державної власності», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р.2, і «Порядку подання

1              Див.: Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 34. — Ст. 228.

2              Див.: Офіційний вісник України. — 1998. — № 38. — Ст. 1405.

 

310

 

ГЛАВА 24

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ТА РЕГІОНАЛЬНОЮ...

 

311

 

 

 

та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність», затвердженому тією ж постановою Кабінету Міністрів України.