§ 4. Державний контроль і нагляд у сфері економіки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Під час здійснення управління в сфері економіки органи виконавчої влади загальної, галузевої та міжгалузевої компе­тенції в різних формах і за багатьма напрямами реалізують

1              Див.: Урядовий кур'єр ("Орієнтир"). - 2003. - № 149. - С 13.

2              Див.: Урядовий кур'єр. - 2003. - № 177. - С 4.

3              Див.: Офіційний вісник України. - 2003. - № 32. - Ст. 1715.

 

контрольні й наглядові повноваження. Функції контролю й нагляду виконують органи виконавчої влади (посадові особи) як безпосередньо в процесі управлінської діяльності, так і че­рез спеціально створювані в системі управління організацій­но-правові форми контролю.

У сфері економіки контроль (нагляд) тією чи іншою мірою здійснюють фактично всі спеціально створені інспекції, служ­би та інші органи відповідно до своїх повноважень. Це органи державного пожежного нагляду, залізничного транспорту, органи Міністерства праці і соціальної політики України, орга­ни, що здійснюють санітарний нагляд, тощо.

Специфічні форми контролю здійснюють щодо галузей економіки. Органи Міністерства екології та природних ресурсів України здійснюють державне управління та контроль за ви­конанням законодавства, яке закріплює право державної влас­ності на тваринний світ, ліси, води, надра, охороною сільсько­господарських та інших земель, виконанням правил викорис­тання земель, землеустрою, правил і норм щодо ядерної і радіаційної безпеки під час використання джерел іонного ви­промінювання та ін. Органи, які здійснюють державний про­бірний нагляд, розглядають справи про адміністративні пра­вопорушення, пов'язані з виробництвом, переробкою дорого­цінних металів і дорогоцінного каміння, обліком, зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх збиранням і здаванням у державний фонд, тощо. Органи Державного комі­тету стандартизації, метрології та сертифікації України здійснюють нагляд за додержанням стандартів, якості про­дукції, правил, що діють у метрології, сертифікації, та ін. В еко­номіці відповідні управлінські, регулятивні, координаційні, контрольні (наглядові) повноваження здійснює податкова ад­міністрація, контрольно-ревізійна служба, Антимонопольний комітет України. Звичайно, вони реалізують свої повноважен­ня не тільки в сфері економіки, а й у інших сферах і галузях діяльності держави та суспільства. Значна кількість контро­люючих (наглядових) органів має право застосовувати до пра­вопорушників заходи адміністративного примусу, в тому числі адміністративні стягнення. Повніше контрольно-наглядову діяльність цих органів розглядають під час аналізу управління в окремих галузях — промисловості, будівництві, сільському господарстві тощо.

 

20*