§ 1. Галузеве управління: його зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

Галузеве управління насамперед належить до компетенції міністерств, а в областях, районах, містах — відповідних галузе­вих відділів і управлінь державних органів виконавчої влади.

Галузевому управлінню притаманні вертикальні (лінійні) правові відносини, інакше кажучи, відносини прямої підпоряд­кованості, які складаються між органами управління й керо­ваними ними об'єктами.

Об'єктами галузевого управління є певна сукупність суб'єк­тів господарської, соціально-культурної чи адміністративно-політичної діяльності, що виконують функції однорідного при­значення. Це визначення ґрунтується на понятті підприємства й установи як важливих об'єктів галузевого управління, ство­рених для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб. При цьому форма власності, на якій засновано підприємство (установу), має значення лише для виявлення ступеня та форми галузево­го (керуючого) впливу. Для віднесення підприємства (устано­ви) до відповідної галузі головним є однорідність (одно­типність) виробничої чи іншої діяльності.

Іншими об'єктами галузевого управління можуть бути різні структурні підрозділи даної галузі (господарські, культурні, медичні) в певних адміністративно-територіальних одиницях, підпорядковані відповідному міністерству.

Зміст галузевого управління полягає в організації ефектив­ного функціонування підпорядкованих систем. Він охоплює ком­плекс централізованих і оперативних форм діяльності міністерств та органів виконавчої влади спеціальної компе­тенції, їх технічної політики, фінансування, науково-технічного забезпечення, роботи з кадрами, здійснення контролю й обліку.

Галузеве управління формується відповідно до особливос­тей конкретних секторів економіки, сфер культурної та адміні-

 

стративно-політичної діяльності. Порядок його здійснення визначають у відповідних законах, які комплексно регулюють відносини галузевого характеру, положеннях про конкретні органи державного управління. Так, у соціально-культурній сфері законодавством України про освіту, про охорону здоро­в'я, про культуру визначено засади управління в цих галузях, спрямовані на задоволення соціальних і духовних потреб на­селення. Функції державного управління в різних галузях здійснюють міністерства та інші центральні органи виконав­чої влади відповідно до положень про них. В положеннях за­кріплено їх завдання й компетенцію, а також інші основні на­прями діяльності щодо керівництва певними галузями.

В областях і районах центральні органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження через їх регіональні управлін­ня, відділи, установи тощо, а також через галузеві структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій. Така структура організації галузевого (лінійного) управління притаманна про­мисловості, сільському господарству та ін.

Територіальні органи міністерств і відомств України є важ­ливою складовою частиною єдиної системи центральної вико­навчої влади. їх утворюють, реорганізовують та ліквідовують керівники центральних органів виконавчої влади. Підпоряд­кованість територіальних органів безпосередньо центральним міністерствам і відомствам (централізація) — в низці випадків важлива умова їх успішної діяльності, хоча деякі питання (на­приклад, про призначення на посаду й звільнення з посади ке­рівників територіальних органів) розв'язують міністерства й відомства за погодженням з відповідними місцевими органа­ми виконавчої влади (сфера безпеки, правоохоронної діяль­ності, оборона). Потрібно враховувати, що деякі центральні органи виконавчої влади не мають підпорядкованих їм тери­торіальних органів (Державний комітет України з питань ре­гуляторної політики та підприємництва).

Безумовно, галузеве управління тісно пов'язано з міжгалу­зевим і регіональним управліннями, дозволяє поєднувати цен­тралізоване управління з самостійністю та ініціативою. В Кон­цепції адміністративної реформи в Україні звертається увага на те, що належна концентрація сил у керівництві розвитком суспільства можлива лише при застосуванні галузевого прин­ципу управління.

 

19*

 

292

 

ГЛАВА 22

 

ГАЛУЗЕВІ, МІЖГАЛУЗЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ...  293