ДОДАТОК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Перелік законодавчих актів, які необхідно розробити або обновити в ході реформування адміністративного законодавства

— Закон України "Про Кабінет Міністрів України" (не уведений в дію).

— Закон України "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України".

— Закон України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим".

— Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (не уведений в дію).

— Закон України "Про основні засади державної служби і служби в органах місцевого самоврядування".

— Закон України "Про державну службу".

— Кодекс правил поведінки державних службовців.

— Закон України "Про порядок розробки та реалізації загальнодержавних програм".

— Закон України "Про управління державною власністю".

— Закон України "Про управління комунальною власністю".

— Закон України "Про індикативне планування".

— Закон України "Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців".

— Закон України "Про державний контроль у сфері виконавчої влади".

- Закон України "Про контрольні інспекції в органах виконавчої влади".

— Адміністративно-процедурний (процедуральний) кодекс України.

— Адміністративно-процесуальний кодекс України.

- Кодекс законів України про адміністративні проступки.

— Закон України "Про організацію виконавчої влади в Україні".

— Закон України "Про правотворчу діяльність органів виконавчої влади.

— Закон України "Про управлінські послуги громадянам" .

— Закон України "Про основи створення і використання інформаційних систем у державному управлінні".

— Закон України "Про Єдиний державний реєстр фізичних осіб та порядок їх реєстрації".

Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 312 с.

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну "Адміністративне право України" та спецкурси "Організація державної служби України", "Управління в адміністративно-політичній сфері", "Адміністративно-процесуальне право", "Організаційно-правові засади державного контролю в Україні", "Організація дозвільної системи в Україні", "Адміністративна відповідальність", "Організаційно-правові засади антимонопольно! діяльності в Україні" та ін.

1303020200-003 ББК 67.621(4Укр)я73

К 7694-2002 Безоголош- УДК 342.9(477X075.8)

Навчально-методичне видання

КІВАЛОВ Сергій Васильович БІЛА Любов Романівна

АДМІНІСТРАТИВНЕ

ПРАВО УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник Вид. друге, перероб. і доп.

Редактор-коректор Т. В. Cnomap Технічні редактори Р. М. Кучинська, М. М. Бушин

Здано до набору 22.11.2001. Підписано до друку 21.01.2002. Формат 60x84/16.

Папір офсетний. Гарнітура "Шкільна". Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 18,14. Тираж 600 прим. Зам. № 223.

Видавництво і друкарня "Юридична література".

Свідоцтво ДК № 85 від 13.06.2000 р.

65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2.

Тел.: (048) 777-48-79.