Глава 4. Матеріальні і процесуальні норми у змісті адміністративного права та його межі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Адміністративне право складається з норм матеріальних (це -матеріальне право) та процесуальних (це — процесуальне право). Матеріальне право має свої необхідні, притаманні йому процесуальні форми, оскільки процес є тільки формою життя закону.

Якщо функції матеріальних норм полягають у безпосередній регламентації поведінки суб'єктів правовідносин та складають зміст правового регулювання, то функції процесуальних норм — сприяють досягненню результату, який має на меті матеріальна норма.

Вимоги вдосконалення певної організованості та впорядкованості правозастосовчої діяльності є безпосереднім фактором, що викликає необхідність розвитку і удосконалення процесуальних норм.

Адміністративно-процесуальні норми пов'язані не лише з юрис-дикційною діяльністю виконавчих органів державної влади та судів, а також є необхідним елементом всієї управлінської діяльності, яка має правозастосовчий характер. Причому правозастосу-вання не може бути зведене тільки до застосування засобів примусу, оскільки складає незрівнянно більш широку діяльність органів управління. Головне для органів управлінської діяльності полягає в їх так званій "позитивній" організуючій діяльності. Поєднання цих видів діяльності характеризується поняттям "адміністративний процес".

Отже, межі (сфера) адміністративно-процедурного права визначаються змістом як "позитивної" управлінської діяльності органів виконавчої влади, так і юрисдикційної діяльності цих органів, а також судів.Чітке визначення структури адміністративного процесу необхідно для того, щоб, по-перше, забезпечити ефективне регулювання складаючих його проваджень і, отже, сприяти поліпшенню роботи різних ланок управлінського апарату, в тому числі щодо реалізації прав і свобод громадян, а, по-друге, визначити шляхи наступної кодифікації адміністративно-процесуального законодавства.

Провадження, що складають адміністративний процес (тобто адміністративні провадження), повинні бути класифіковані за єдиним критерієм. Таким критерієм є найбільш істотні властивості, наявні цій групі справ, що вимагають специфічної процедури їх вирішення.

Вищенаведене дозволяє класифікувати адміністративні провадження на таки види:

I. Адміністративні провадження, що здійснюються у сфері здійснення судами адміністративної юрисдикції, їхня характеристика викладена в главі 13 "Запровадження адміністративної юстиції" цієї Концепції.

II. Адміністративні провадження, що здійснюються органами виконавчої влади:

1) юрисдикційного характеру в справах:

— про адміністративні проступки;

— про видворення за межі України іноземців;

— про адміністративне оскарження;

— про відшкодування шкоди, завданої громадянину певними видами державних органів;

— про дисциплінарні проступки за нормами адміністративного права;

2) управлінського характеру щодо:

— видачі спеціальних дозволів, ліцензій на здійснення окремих видів діяльності;

— реєстрації певних суб'єктів або видів діяльності;

— видачі сертифікатів;

— здійснення контрольно-наглядової діяльності органами виконавчої влади;

— виконання правил дозвільної системи;

- розгляду заяв і пропозицій громадян органами виконавчої влади;

— атестаційного провадження.

Крім зазначених видів адміністративних проваджень, до змісту адміністративного процесу, а, отже, до сфери адміністративно-процесуального законодавства входять певні загальні адміністративні процедури, що здійснюються всіма органами виконавчої влади в межах наданих їм повноважень і не мають прив'язки до вирішення конкретно визначених справ.

Зважаючи на різноманітний характер елементів адміністративного процесу, важливим завданням його законодавчого регулювання слід вважати визначення шляхів і форм систематизації відповідних процесуальних норм адміністративного права (див. главу 5 цієї Концепції).