Додатки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 

У каз Президента України «Про систему центральних органів виконавчої

влади»

(із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України

від 7 квітня 2000року № 572/2000, від 14 липня 2000року № 899/2000,

від 2 грудня 2000року № 1277/2000, від ЗО грудня 2000року № 1394/2000,

від 29 травня 2001 року № 345/2001, від 15 січня 2002 року № 22/2002,

від 14 квітня 2003 року № 324/2003, від 26 травня 2003 року № 434/2003,

від 3 червня 2003 року № 464/2003, від 19 червня 2003 року № 540/2003).

Виходячи з необхідності впорядкування системи центральних ор­ганів виконавчої влади та відсутності відповідного законодавчого ре­гулювання, з метою поетапного здійснення адміністративної рефор­ми в Україні, керуючись статтями 106 і 116 Конституції України, по­становляю:

1. Відповідно до Конституції України вищим органом у системі ор­ганів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів Ук­раїни, спрямовує її на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів Ук­раїни, актів Президента України, Програми діяльності Кабінету

550

 

Додатки

Міністрів України та інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України. Перший віце-прем'єр-міністр та віце-прем'єр-міністри згідно з розподілом повноважень забезпечують виконання Консти­туції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, координують виконання заходів з відповідних пи­тань міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, не здійснюючи при цьому безпосереднього керівництва їх ро­ботою.

Посади Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, міністрів за характером повнова­жень, порядком призначення на посади та звільнення з посад нале­жать до політичних і не відносяться до категорій посад державних службовців, визначених Законом України «Про державну службу».

(частину другу статті 1 замінено частинами другою—четвертою згідно з Указом Президента України від 29.05.2001р. № 345/2001,

у зв'язку з цим частини третю—сьому вважати відповідно частинами п'ятою—дев'ятою)

До системи центральних органів виконавчої влади України вхо­дять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Міністерство є головним (провідним) органом у системі централь­них органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження держав­ної політики у визначеній сфері діяльності. Міністр як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики, спрямовує і координує здійснення центральни­ми органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджетних коштів. Не допускається прийняття актів Кабінету Міністрів України та утворених ним органів, внесення проектів законів та актів Прези­дента України з таких питань без погодження з відповідним міністром. Міністр на виконання вимог законодавства в межах нада­них повноважень визначає політичні пріоритети та стратегічні напря­ми роботи міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей.

(абзац перший частини шостої статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 26.05.2003р. № 434/2003)

Міністр має перших заступників та заступників, які належать до числа керівників відповідного міністерства. Порядок виконання

551

 

Додатки

обов'язків міністра в разі його тимчасової відсутності визначається Кабінетом Міністрів України.

(абзац другий частини шостої статті 1 в редакції Указу

Президента України від 26.05.2003р. № 434/2003)

(частина шоста статті 1 в редакції Указу

Президента України від 29.05.2001р. № 345/2001)

Державний комітет (державна служба) є центральним органом ви­конавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів. Дер­жавний комітет (державна служба) вносить пропозиції щодо форму­вання державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. Державний комітет (державну службу) очолює його голова.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені Конституцією та законодавством України особливі завдан­ня та повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирі­шення інших питань. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом очолює його голова.

Установити, що Кабінет Міністрів України вносить подання сто­совно створення центральних органів виконавчої влади за формою і статусом, визначеними цією статтею.

2. Центральні органи виконавчої влади діють на підставі поло­жень, які затверджує Президент України.

Статус керівників центральних органів виконавчої влади та їх за­ступників встановлюється положеннями про ці органи. Не допус­кається прирівняння будь-яких посад в органах виконавчої влади за статусом до членів Кабінету Міністрів України.

Керівників центральних органів виконавчої влади в установленому порядку призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Повноваження керівників центральних ор­ганів виконавчої влади на цих посадах припиняє Президент України.

(частина третя статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України від 14.07.2000р. № 899/2000,

552

 

Додатки

від 02.12.2000р. № 1277/2000, від ЗО. 12.2000р. № 1394/2000, в редакції Указу Президента України від 29.05.2001р. № 345/2001)

3. Фінансування видатків на забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів Державно­го бюджету України.

Гранична чисельність працівників центральних органів виконав­чої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру міністерства затверджує міністр. Структуру іншого цен­трального органу виконавчої влади затверджує його керівник. Струк­тура центральних органів виконавчої влади затверджується за погод­женням з Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами відповідно до розподілу їх функціональних повноважень.

(частина третя статті 3 в редакції Указу Президента України

від 29.05.2001 р. № 345/2001, із змінами, внесеними згідно з Указами

Президента України від 15.01.2002р. № 22/2002,

від 14.04.2003р. № 324/2003, від 26.05.2003р. № 434/2003)

Працівників центральних апаратів міністерств призначають на по­сади та звільняють з посад відповідні міністри, інших центральних ор­ганів виконавчої влади - їх керівники. Кандидатури на посади керівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади (крім Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства за­кордонних справ України, Міністерства України з питань надзвичай­них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильсь­кої катастрофи, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Служби безпеки України, Уп­равління державної охорони України) попередньо погоджуються з Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами відповідно до розподілу їх функціональних повно­важень, Міністром Кабінету Міністрів України.

(статтю 3 доповнено новою частиною четвертою згідно

з Указом Президента України від 14.04.2003р. № 324/2003,

у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою,

частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно з

їв"-19"   553

 

Додатки

Указами Президента України від 26.05.2003р. № 434/2003, від 03.06.2003р. № 464/2003, від 19.06.2003р. № 540/2003)

Штатний розпис, кошторис видатків міністерства затверджує відповідний міністр за погодженням з Міністерством фінансів Ук­раїни. Штатний розпис, кошторис видатків іншого центрального ор­гану виконавчої влади затверджує керівник цього органу за погод­женням з Міністерством фінансів України.

(частина п 'ята статті 3 в редакції Указу Президента України

від 29.05.2002р. № 345/2001,

із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України

від 26.05.2003р. № 434/2003)

4.         Спрямування і координація діяльності інших центральних органів

виконавчої влади реалізується міністром шляхом визначення у спеціаль­

ному директивному наказі стратегії діяльності та основних завдань цих

органів, що випливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів Ук­

раїни, та одержання від них щорічних звітів щодо результатів їх діяль­

ності в межах, визначених спеціальним директивним наказом міністра.

5.         Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої тери­

торіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідовують­

ся в порядку, встановленому законодавством.

Керівників територіальних органів міністерства призначає на по­сади та звільняє з посад у встановленому порядку міністр, іншого центрального органу виконавчої влади - керівник цього органу.

(частина друга статті 5 із змінами,

внесеними згідно з Указом Президента України

від 29.05.2001р. № 345/2001,

в редакції Указу Президента України від 15.01.2002р. № 22/2002)

5і. Для забезпечення реалізації державної політики в особливо важливих сферах діяльності та державного управління ними у складі окремих центральних органів виконавчої влади зі спеціальним стату­сом у межах коштів, передбачених на їх утримання, можуть бути утво­рені відповідні департаменти (служби).

Утворення департаменту (служби), призначення на посаду і звільнення з посади його керівника та затвердження положення про департамент (службу) здійснює Президент України.

(Указ доповнено статтею 5і згідно з Указом Президента України від 07.04.2000р. № 572/2000)

554

 

Додатки

6.         Установити, що Кабінет Міністрів України в межах коштів, пе­

редбачених на утримання органів виконавчої влади, може утворюва­

ти урядові органи державного управління (департаменти, служби,

інспекції). Ці органи утворюються і діють у складі відповідного цент­

рального органу виконавчої влади.

Урядові органи державного управління здійснюють:

управління окремими підгалузями або сферами діяльності;

контрольно-наглядові функції;

регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і юридичних осіб.

Керівники урядових органів державного управління призначають­ся на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням керівника відповідного центрального органу виконавчої влади.

Положення про урядовий орган державного управління затверд­жується Кабінетом Міністрів України.

7.         Кабінету Міністрів України:

внести у двомісячний строк пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність з цим Указом;

привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність з цим Указом;

внести у двомісячний строк пропозиції щодо утворення при Пре­зидентові України єдиного органу (Управління справами) для вирішення питань матеріально-технічного та іншого забезпечення Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з метою значного скорочення коштів на користування транс­портом, утримання будинків, іншого майна, управлінських витрат, зменшення апарату, що обслуговує відповідні структури, тощо.

 

Президент України

м. Київ

15 грудня 1999 року

№ 1572/99

 

Л. КУЧМА

 

555

 

У каз Президента України «Про зміни у структурі центральних органів

виконавчої влади»

(із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України

від 3 квітня 2000 року № 556/2000, від 25 травня 2000 року № 721/2000,

від 27 червня 2000року № 827/2000, від 14 липня 2000року № 902/2000,

від 27 серпня 2000року № 1031/2000, від 23 жовтня 2000року № 1159/2000,

від 5 грудня 2000 року № 1303/2000, від 5 квітня 2001 року № 233/2001,

від 5 червня 2001 року № 405/2001, від 11 липня 2001 року № 510/2001,

від 7серпня 200Іраку № 603/2001, від 21 серпня 200Іраку № 724/2001,

від 13 вересня 2001 року № 836/2001, від 29 вересня 2001 року № 907/2001,

від 8 листопада 2001 року № 1056/2001, від 22 листопада 2001 року № 1132/2001,

від 14 грудня 2001 року № 1213/2001, від 27 грудня 2001 року № 1265/2001,

від 3 січня 2002 року № 10/2002,

від 5 березня 2002 року № 212/2002, від 16 березня 2002 року № 259/2002,

від 29 серпня 2002 року № 780/2002, від 18 вересня 2002 року № 834/2002,

від 1 жовтня 2002 року № 887/2002, від 11 грудня 2002року № 1153/2002,

від 31 січня 2003 року № 54/2003, від 15 липня 2003 року № 700/2003,

від 31 липня 2003 року № 772/2003)

З метою вдосконалення структури органів виконавчої влади та підвищення ефективності державного управління, відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України постановляю:

1. Внести такі зміни до структури центральних органів виконавчої влади:

а)утворити:

Міністерство аграрної політики України - на базі Міністерства аг­ропромислового комплексу України, Державного комітету рибного

556

 

Додатки

господарства України, Комітету з питань садівництва, виноградарст­ва та виноробної промисловості України та Комітету харчової про­мисловості України, що ліквідуються;

Міністерство екології та природних ресурсів України - на базі Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Комітету України з питань геології та вико­ристання надр, Комітету України з питань гідрометеорології, Держав­ної адміністрації ядерного регулювання України, Головного уп­равління геодезії, картографії та кадастру та Державної комісії у спра­вах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рос­лин і добрив, що ліквідуються;

Міністерство економіки України - на базі Міністерства економіки України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі Ук­раїни, Державного комітету України по матеріальних резервах, Дер­жавного інвестиційно-клірингового комітету, Національного агент­ства України з питань розвитку та європейської інтеграції, Державної служби експортного контролю та Агентства з питань спеціальних (вільних) економічних зон, що ліквідуються;

(абзац четвертий пункту «а» статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 27.06.2000р. № 827/2000)

Міністерство освіти і науки України - на базі Міністерства освіти України та Державного комітету України з питань науки та інтелекту­альної власності, що ліквідуються;

Міністерство палива та енергетики України - на базі Міністерства вугільної промисловості України, Міністерства енергетики України, Державного департаменту з питань електроенергетики України, Дер­жавного департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промис­ловості України та Державного департаменту з питань ядерної енерге­тики України, що ліквідуються;

Державний комітет архівів України — на базі Головного архівного управління України, що ліквідується;

Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України — на базі Державного комітету інформаційної політики України та Державного комітету України по телебаченню і радіомовленню, що ліквідуються;

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму Ук­раїни — на базі Державного комітету України у справах сім'ї та мо­лоді, Державного комітету України з фізичної культури і спорту та Державного комітету України по туризму, що ліквідуються;

557

 

Додатки

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва — на базі Державного комітету України з питань роз­витку підприємництва, що ліквідується;

Державний комітет промислової політики України - на базі Міністерства промислової політики України, що ліквідується;

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації Ук­раїни — на базі Комітету України з питань стандартизації, метрології та сертифікації та Державного комітету України у справах захисту прав споживачів, що ліквідуються;

Державний комітет України у справах ветеранів - на базі Комітету України у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах, що ліквідується;

б) ліквідувати:

абзац другий пункту «б» статті 1 втратив чинність

(абзац другий пункту «б» статті 1 із змінами, внесеними згідно

з Указом Президента України від 05.04.2001р. № 233/2001,

втратив чинність згідно з Указом Президента України

від 03.01.2002р. № 10/2002)

абзац третій пункту «б» статті 1 виключено

(згідно з Указом Президента України від 27.06.2000р. № 827/2000)

Комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алко­гольних напоїв і тютюнових виробів, поклавши його функції на Міністерство фінансів України;

(абзац третій пункту «б» статті І втратив чинність у частині покладен­ня на Міністерство фінансів України функцій Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів згідно з Указом Президента України від 11.07.2001р. № 510/2001)

Комітет медичної та мікробіологічної промисловості України, по­клавши його функції на Міністерство охорони здоров'я України;

Комітет України у справах нагляду за страховою діяльністю, по­клавши його функції на Міністерство фінансів України;

Комітет України по нагляду за охороною праці, поклавши його функції на Міністерство праці та соціальної політики України;

(абзац п'ятий пункту «б» статті 1 втратив чинність у частині

покладення на Міністерство праці та соціальної політики України функцій

Комітету України по нагляду за охороною праці згідно

з Указом Президента України від 18.09.2002р. № 834/2002)

558

 

Додатки

Державну адміністрацію морського та річкового транспорту Ук­раїни, поклавши її функції на Міністерство транспорту України;

Державну адміністрацію автомобільного транспорту України, по­клавши її функції на Міністерство транспорту України;

Державну авіаційну адміністрацію України, поклавши її функції на Міністерство транспорту України;

Державний департамент тракторного та сільськогосподарського машинобудування України, поклавши його функції на Державний комітет промислової політики України;

Державний департамент України з виробництва та переробки до­рогоцінних металів, поклавши його функції на Державний комітет промислової політики України;

Національну комісію з питань повернення в Україну культурних цінностей, поклавши її функції на Міністерство культури і мистецтв України;

Національне агентство України з управління державними корпо­ративними правами, поклавши його функції на Фонд державного майна України;

Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, поклавши його функції на Міністерство охорони здоров'я України;

Агентство з питань банкрутства;

Ліцензійну палату;

Державну пробірну палату;

Державний інноваційний фонд України;

Головне управління Командувача Національної гвардії України, поклавши відповідні його функції на Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство оборони України;

Національне бюро розслідувань України;

Державний центр страхового фонду документації України, по­клавши його функції на Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

(абзац двадцять другий пункту «б» статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 03.04.2000р. № 556/2000)

Державну інвестиційно-клірингову компанію України.

2.         Затвердити Схему організації та взаємодії центральних органів

виконавчої влади (додається).

3.         Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

а) вирішити питання щодо створення:

відповідних департаментів та інших структур (на базі ліквідованих центральних органів виконавчої влади) у складі новоутворених та

559

 

Додатки

діючих центральних органів виконавчої влади. Керівники таких структур на перехідний період прирівнюються за статусом до заступ­ників міністрів;

абзац третій пункту «а» статті 3 виключено

(згідно з Указом Президента України від 27.06.2000р. № 827/2000)

державної госпрозрахункової установи (агентства) на базі ліквідо­ваного Агентства з питань банкрутства, яка підпорядковується Міністерству економіки України;

державної небанківської фінансово-кредитної установи на базі ліквідованого Державного інноваційного фонду України, яка підпо­рядковується Міністерству освіти і науки України;

абзац сьомий статті 3 втратив чинність

(згідно з Указом Президента України від 25.05.2000р. № 721/2000)

казенного підприємства на базі ліквідованої Державної пробірної палати, яке підпорядковується Міністерству фінансів України;

б)         привести свої рішення у відповідність з цим Указом;

в)         подати в установленому порядку пропозиції про внесення змін

до актів законодавства, що випливають з цього Указу;

г)          подати проекти положень про центральні органи виконавчої

влади, утворені згідно з цим Указом.

До завершення реформування структури центральних органів ви­конавчої влади забезпечити належне виконання функцій централь­них органів виконавчої влади, що ліквідуються.

Внести у тримісячний строк пропозиції щодо впорядкування пе­реліку центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові та воєнізовані формування.

4. Визнати такими, що втратили чинність, Указ Президента Ук­раїни від 13 березня 1999 року № 250 «Про зміни в системі централь­них органів виконавчої влади України» (зі змінами, внесеними Указа­ми Президента України від 12 травня 1999 року № 500, від 16 червня 1999 року № 663, від 2 серпня 1999 року № 943 і № 945, від 24 вересня 1999 року № 1219, від 2 жовтня 1999 року № 1267, від 22 листопада 1999 року № 1474).

 

Президент України

м. Київ

15 грудня 1999 року

№ 1573/99

 

Л. КУЧМА

 

560

 

Додаток до Указу Президента України

від 15 грудня 1999 року № 1573/99

Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади

І. Міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України:

Міністерство аграрної політики України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України,

(абзац розділу І із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України

від 21.08.2001р. № 724/2001)

Міністерство палива та енергетики України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство культури і мистецтв України,

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство промислової політики України,

(розділ І доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 05.06.2001р. № 405/2001)

 

Міністерство транспорту України, Міністерство фінансів України,

 

561

 

Додатки

Міністерство юстиції України.

II. Державні комітети та інші центральні органи виконавчої влади, статус яких прирівнюється до Державного комітету України:

Державний комітет архівів України,

Державний комітет України з будівництва та архітектури,

Державний комітет України з питань житлово-комунального гос­подарства,

(абзац розділу II замінено двома абзацами згідно з Указом Президента України від 16.03.2002р. № 259/2002)

Державний комітет України по водному господарству, Державний комітет України по земельних ресурсах, Державний комітет зв'язку та інформатизації України, Державний комітет України з енергозбереження, Державний комітет України з нагляду за охороною праці,

(розділ II доповнено абзацом згідно з Указом Президента України від

18.09.2002р. № 834/2002)

Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту,

(розділ II доповнено абзацом згідно з Указом Президента України від 22.11.2001р. № 1132/2001)

Державний комітет України у справах релігій, Державний комітет телебачення і радіомовлення України,

(абзац розділу II із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 31.01.2003р. № 54/2003)

Державний комітет лісового господарства України,

Державний комітет України з державного матеріального резерву,

(розділ II доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 07.08.2001р. № 603/2001)

Державний комітет України у справах сім'ї та молоді,

(розділ II доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 22.11.2001р. № 1132/2001)

Абзац розділу II виключено

(згідно з Указом Президента України від 22.11.2001р. № 1132/2001) Державний комітет України у справах національностей та міграції,

(розділ II доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 13.09.2001р. № 836/2001)

562

 

Додатки

Абзац розділу II виключено

(згідно з Указом Президента України від 05.06.2001р. № 405/2001)

Державний комітет України у справах ветеранів, Абзац розділу II виключено

(згідно з Указом Президента України від 31.07.2003р. № 772/2003) Абзац розділу II виключено

(згідно з Указом Президента України від 01.10.2002р. № 887/2002)

Державний комітет статистики України,

Вища атестаційна комісія України,

Національне космічне агентство України,

Пенсійний фонд України,

Головне контрольно-ревізійне управління України,

(абзац розділу II із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України

від 27.08.2000р. № 1031/2000)

Державне казначейство України,

Державна служба автомобільних доріг України;

(розділ II доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 08.11.2001р. № 1056/2001)

Державна туристична адміністрація України.

(розділ II доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 14.12.2001р. № 1213/2001)

III. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом: Антимонопольний комітет України, Державна податкова адміністрація України, Державна судова адміністрація України,

(розділ НІ доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 29.08.2002р. № 780/2002)

Державна митна служба України,

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,

Державний комітет ядерного регулювання України,

(розділ НІ доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 05.12.2000р. № 1303/2000)

563

 

Додатки

Національна комісія регулювання електроенергетики України,

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України,

Державний департамент України з питань виконання покарань,

Фонд державного майна України,

Служба безпеки України,

Управління державної охорони України,

Головне управління державної служби України,

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України,

(розділ III доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 23.10.2000р. № 1159/2000,

абзац розділу НІ із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України

від 27.12.2001р. № 1265/2001)

Національний координаційний центр адаптації військовослуж­бовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів,

(розділ III доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 29.09.2001р. № 907/2001)

Державна служба експортного контролю України,

(розділ III доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 27.12.2001р. № 1265/2001)

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики,

(розділ НІ доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 01.10.2002р. № 887/2002)

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України,

(розділ III доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 11.12.2002р. № 1153/2002)

Національне космічне агентство України,

(розділ НІ доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 15.07.2003р. № 700/2003)

Адміністрація Державної прикордонної служби України.

(розділ НІ доповнено абзацом згідно з Указом Президента України

від 31.07.2003р. № 772/2003)

564

 

Додатки

IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямо­вується і координується Кабінетом Міністрів України через відпо­відних міністрів:

підрозділ розділу IV виключено

(згідно з Указом Президента України від 05.03.2002р. № 212/2002)

через Міністра економіки та з питань європейської інтеграції Ук­раїни:

(назва підрозділу розділу IVв редакції Указу Президента України

від 27.12.2001р. № 1265/2001)

Абзац розділу IV виключено

(згідно з Указом Президента України від 16.03.2002р. № 259/2002)

Державний комітет України з енергозбереження, Абзац розділу IV втратив чинність

(згідно з Указом Президента України від 14.07.2000р. № 902/2000) Абзац розділу IV виключено

(згідно з Указом Президента України від 01.10.2002р. № 887/2002)

через Міністра праці та соціальної політики України: Державний комітет України у справах ветеранів; через Міністра транспорту України: Державна служба автомобільних доріг України,

(розділ IV доповнено абзацами згідно з Указом Президента України

від 08.11.2001р. № 1056/2001)

через Міністра фінансів України:

Головне контрольно-ревізійне управління України,

(абзац розділу IV із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України

від 27.08.2000р. № 1031/2000)

Державне казначейство України;

через Міністра юстиції України:

Державний комітет України у справах релігій.

Глава Адміністрації

Президента України      В. ЛИТВИН

565

 

Указ Президента України «Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні»

(із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 15 січня 2002року № 22/2002, від 3 червня 2003 року № 464/2003)

Указ втратив чинність у частині, що стосується посад державних секретарів міністерств, їх перших заступників та заступників

(згідно з Указом Президента України від 26 травня 2003 року № 434/2003)

На реалізацію основних положень Концепції адміністративної ре­форми в Україні та з метою вдосконалення системи державного уп­равління, забезпечення ефективної діяльності Кабінету Міністрів Ук­раїни, міністерств, інших органів виконавчої влади, а також їх апа­ратів постановляю:

1. Стаття 1 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України від 03.06.2003р. № 464/2003) 1. Стаття 2 втратила чинність

(стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України

від 15.01.2002р. №22/2002, втратила чинність

згідно з Указом Президента України від 03.06.2003р. № 464/2003)

3.         Стаття 3 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України від 03.06.2003р. № 464/2003)

4.         Стаття 4 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України від 03.06.2003р. № 464/2003) 566

 

І

 

Додатки

5.         Стаття 5 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України від 03.06.2003р. № 464/2003)

6.         Стаття 6 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України від 03.06.2003р. № 464/2003) 1. Стаття 7 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України від 03.06.2003р. № 464/2003)

8.         Стаття 8 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України від 03.06.2003р. № 464/2003)

9.         Внести до Указів Президента України такі зміни:

1) в Указі Президента України від 15 грудня 1999 року № 1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади»:

а) у статті 1:

частину другу замінити трьома новими частинами такого змісту:

«До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів Ук­раїни, спрямовує її на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів Ук­раїни, актів Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України. Перший віце-прем'єр-міністр та віце-прем'єр-міністри згідно з розподілом повноважень забезпечують виконання Консти­туції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, координують виконання заходів з відповідних пи­тань міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, не здійснюючи при цьому безпосереднього керівництва їх ро­ботою.

Посади Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, міністрів за характером повнова­жень, порядком призначення на посади та звільнення з посад нале­жать до політичних і не відносяться до категорій посад державних службовців, визначених Законом України «Про державну службу».

У зв'язку з цим частини третю—сьому вважати відповідно частина­ми п'ятою—дев'ятою;

567

 

Додатки

частину шосту викласти в такій редакції:

«Міністерство є головним (провідним) органом у системі цент­ральних органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження дер­жавної політики у визначеній сфері діяльності. Міністр як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і ре­алізацію державної політики, спрямовує і координує здійснення цен­тральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, приймає рішення щодо розподілу відповідних бюд­жетних коштів за поданням державного секретаря міністерства. Не допускається прийняття актів Кабінету Міністрів України та утворе­них ним органів, внесення проектів законів та актів Президента Ук­раїни з таких питань без погодження з відповідним міністром. Міністр на виконання вимог законодавства в межах наданих повно­важень визначає політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей.

Порядок виконання обов'язків Міністра у разі його тимчасової відсутності визначається Кабінетом Міністрів України»:

б)         у статті 2:

частину третю викласти в такій редакції:

«Керівників центральних органів виконавчої влади в установленому порядку призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Повноваження керівників центральних ор­ганів виконавчої влади на цих посадах припиняє Президент України»;

в)         частини третю та четверту статті 3 викласти в такій редакції:

«Структуру міністерства затверджує державний секретар міністер­

ства за погодженням з міністром. Структуру іншого центрального ор­

гану виконавчої влади затверджує його керівник.

Штатний розпис, кошторис видатків міністерства затверджує дер­жавний секретар міністерства за погодженням з Міністерством фінансів України. Штатний розпис, кошторис видатків іншого цент­рального органу виконавчої влади затверджує керівник цього органу за погодженням з Міністерством фінансів України»;

г)          частину другу статті 5 після слів «у встановленому порядку» до­

повнити словом «відповідний»;

2) частину першу статті 2 Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 1574 «Про склад Кабінету Міністрів України» викласти в такій редакції:

«Діяльність Кабінету Міністрів України забезпечується Секре­таріатом Кабінету Міністрів України (далі — Секретаріат). Сек-

568

 

Додатки

ретаріат очолює Державний секретар Кабінету Міністрів України, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України».

10. Кабінету Міністрів України:

прискорити завершення функціональних обстежень відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, внесен­ня за їх результатами пропозицій щодо дальшого проведення адміністративної реформи, які б передбачали, зокрема, спрощення системи державного управління, ліквідацію її неефективних ланок, запровадження уніфікованих структур апаратів центральних органів виконавчої влади, впорядкування та підвищення рівня заробітної плати державних службовців, маючи на меті створення реальних умов для здійснення відбору державних службовців на конкурсних засадах;

вжити відповідних заходів для забезпечення законодавчого врегу­лювання питань правового статусу членів Кабінету Міністрів Ук­раїни, прискорення узгодження проблемних позицій та прийняття законів «Про Кабінет Міністрів України», «Про адміністративно-те­риторіальний устрій», а також про Раду міністрів Автономної Рес­публіки Крим, про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб, про внесення змін до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» тощо;

подати у двомісячний строк пропозиції щодо внесення до законів та актів Президента України змін, які випливають із цього Указу;

внести відповідно до порядку, передбаченого статтею 4 цього Ука­зу, пропозиції щодо призначення на посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств, їх перших заступників та заступників, а також звільнення з посад пер­ших заступників та заступників міністрів;

внести пропозиції щодо приведення положень про міністерства у відповідність із цим Указом, визначивши, зокрема, повноваження державних секретарів міністерств з урахуванням особливостей відповідних міністерств;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України        Л. КУЧМА

м. Київ

29 травня 2001 року

№ 345/2001

569

 

Указ Президента України «Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади»

З метою забезпечення сприятливих умов для послідовного здійснення в Україні реформи політичної системи та зважаючи на тривале гальмування процесу прийняття законодавчих актів щодо по­рядку організації та діяльності центральних органів виконавчої влади та статусу їх керівників, постановляю:

Ліквідувати посади державних секретарів міністерств, їх перших

заступників та заступників і ввести посади перших заступників та за­

ступників міністрів. Перших заступників та заступників міністрів

призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та при­

пиняє їх повноваження на цих посадах Президент України. Кількість

перших заступників та заступників міністрів визначає Президент Ук­

раїни.

Установити, що державні секретарі міністерств, їх перші заступ­

ники та заступники, призначені на посади до набрання чинності цим

Указом, продовжують виконувати свої обов'язки згідно з Примірним

положенням про державного секретаря міністерства, затвердженим

Указом Президента України від 14 липня 2001 року № 529, з іншими

актами законодавства України до призначення відповідних перших

заступників і заступників міністрів.

3.         Внести до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року

№ 1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» (зі

змінами, внесеними Указами від 7 квітня 2000 року № 572, від 14 лип­

ня 2000 року № 899, від 2 грудня 2000 року № 1277, від ЗО грудня

2000 року № 1394, від 29 травня 2001 року № 345, від 15 січня 2002 ро­

ку № 22, від 14 квітня 2003 року № 324) такі зміни:

а) у частині шостій статті 1:

570

 

Додатки

в абзаці першому слова «за поданням державного секретаря міністерства» виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Міністр має перших заступників та заступників, які належать до числа керівників відповідного міністерства. Порядок виконання обов'язків міністра в разі його тимчасової відсутності визначається Кабінетом Міністрів України»;

б) у статті 3:

у частині третій слова «за пропозицією державного секретаря міністерства» виключити;

у частині четвертій слова «державні секретарі міністерств за пого­дженням з відповідними міністрами» замінити словами «відповідні міністри»;

у частині п'ятій слова «державний секретар міністерства» замінити словами «відповідний міністр».

Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України

від 29 травня 2001 року № 345 «Про чергові заходи щодо дальшого

здійснення адміністративної реформи в Україні» (зі змінами, внесе­

ними Указом від 15 січня 2002 року № 22) у частині, що стосується по­

сад державних секретарів міністерств, їх перших заступників та за­

ступників.

Прем'єр-міністрові України внести у двомісячний строк пропо­

зиції щодо кандидатур на посади перших заступників і заступників

міністрів.

Кабінету Міністрів України:

подати у тримісячний строк пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом; привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України        Л. КУЧМА

м. Київ

26 травня 2003 року

№ 434/2003

571

 

екомендована література

АВЕР'ЯНОВ В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К., 1997. —

48с. АВЕР'ЯНОВ В. Б., АНДРІЙКО О. Ф. Виконавча влада і державний

контроль. — К., 1999. — 48 с. Администратшное право зарубежньїх стран: Учебник / Под ред.

А. Н. Козьірина, М. А. Штатиной. — М., 2003. — 464 с. Адміністративнеє право: Учебник / Под общ. ред. Г. В. Атаманчу-

ка.-М., 2003. -392с. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківало-

ва. — Одеса, 2003. — 896 с. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. /

За ред. Ю. П. Битяка. — X., 2000. — 520 с. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис) /

За заг. ред. І. Б. Коліушка. — К., 2001. — 72 с. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник.

2-е видання / За заг. ред. А. Т. Комзюка. — X., 2001. — 112с. Адміністративна реформа — історія, очікування та перспективи /

Упорядник В. П. Тимощук. — К., 2002. — 100 с. АЛЕКСЕЕВ С. С. Право: азбука — теория — философия. Опьіт ком­плексного исследования. — М., 1999. — 712 с.   • АНДРІЙКО О. Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади. —

К., 1999. - 45 с. Антологія української юридичної думки. Том 5: Поліцейське та

адміністративне   право   /   Відп.   ред.    Ю.    І.    Римаренко,

В. Б. Авер'янов. — К., 2003. — 600 с. БАНДУРКА О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ

України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. — X., 1996. —

398с.

572

 

Рекомендована література

БАНДУРКА А. М., ТИЩЕНКО Н. М. Административний процесе: Учебник. - X., 2001. - 352 с.

ВАСИЛЬЕВ А. С. Административное право УкраиньІ (общая часть): Учебное пособие. — X., 2001. — 288 с.

Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер'яно-ва. - К., 2002. - 668 с.

ГОЛОСНІЧЕНКО І. П. Адміністративне право України (основні кате­горії і поняття): Навчальний посібник. — Ірпінь, 1998. — 108 с.

ГОЛОСНІЧЕНКО І. П., СТАХУРСЬКИЙ М. Ф. Адміністративний про­цес: Навчальний посібник. — К., 2003 — 256 с.

ДАВИД Р., ЖОФФРЕ-СПИНОЗИ К. Основньїе правовьіе системи со-временности / Пер. с фр. В. А. Туманова. — М., 1998. — 400 с.

Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К., 1999. — 272 с.

Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К., 1999. — 266 с.

Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та ор­ганізаційні засади: Навчальний посібник / За заг. ред. Н. Р. Ни­жник, В. М. Олуйка. — Львів, 2002. — 352 с.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К., 2003. — 384 с.

Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: ак­туальні проблеми реформування / За заг. ред. В. Б. Авер'янова, І. Б. Коліушка. — К., 1999. — 50 с.

Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В. Б. Авер'яно­ва. - К., 1998. - 432 с.

ДОДИН Е. В. Административная деликтология: Курс лекций. — Одес-са, 1997. — 116с.

КИВАЛОВ С. В. Таможенное право (Административная ответствен-ность за нарушение таможенньїх правил). — Одесса, 1996. — 147с.

КІВАЛОВ С. В., БІЛА Л. Р. Адміністративне право України: Навчаль­но-методичний посібник. — Одеса, 2001. — 302 с.

КІВАЛОВ С. В., БІЛА Л. Р. Організація державної служби в Україні: Навчально-методичний посібник. — Одеса, 2002. — 328 с.

КОВАЛЬ Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. — К., 1994.- 154с.

КОЗЛОВ Ю. М. Административное право в вопросах й ответах: Учеб­ное пособие. — М., 2000. — 237 с.

573

 

Рекомендована література

КОЛІУШКО І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної ре­форми в Україні. — К., 2002. — 260 с.

КОЛПАКОВ В. К., КУЗЬМЕНКО О. В. Адміністративне право України: Підручник. — К., 2003. — 544 с.

КОМЗЮКА. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питан­ня реалізації. — X., 2002. — 336 с.

ЛУК'ЯНЕЦЬ Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: про­блеми розвитку. — К., 2001. — 220 с.

Механізми координації європейської політики: практика країн-членів та країн-кандидатів / За заг. ред. Н. Гнидюк. — К., 2003. — 384 с.

ОБОЛЕНСЬКИЙ О. Ю. Державне управління та державна служба: су­часні напрямки розвитку. — Одеса, 2003. — 320 с.

ОПРИШКО В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. Видан­ня 2-е, перероблене і доповнене. — К., 2003. — 311с.

ПЕРЕПЕЛЮК В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: На­вчальний посібник — Чернівці, 2001. — 367 с.

ПЕТРИШИНА. В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосьілки, сравнительно-правовой й логико-понятийньш анализ. — X., 1998. — 182 с.

Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В. Ф. Погорілко. — К., 2003. — 652 с.

РЯБЧЕНКО О. П. Держава і економіка: адміністративно-правові ас­пекти взаємовідносин. — X., 1999. — 304 с.

САНИАХМЕТОВА Н. А. Регулирование предпринимательской дея-тельности в Украине: организационно-правовьіе аспектьі. — Одесса, 1998. — 232 с.

СЕЛІВАНОВА. О. Адміністративній процес в Україні: реальність і пер­спективи розвитку правових доктрин. — К., 2000. — 68 с.

СЕЛІВАНОВВ. М. Право і влада суверенної України: методологічні ас­пекти. - К., 2002. - 724 с.

СИРЕНКО В. Ф. ИнтересьІ в системе основних институтов советско-го государственного управлення. — К., 1982. — 214 с.

ТИЩЕНКО Н. М. Административно-процессуальньїй статус гражда-нина УкраиньІ: проблеми теории й пуги совершенствования. — X., 1998.-268с.

ХАЙЕК Ф. А. Право, законодавство та свобода. Том 3. Політичний устрій вільного народу / Пер. з англ. — К., 2000. — 252 с.

574

 

Рекомендована література

ХАРИТОНОВА О. І., ХАРИТОНОВ Є. О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. — X., 2002. - 592 с.

ЦВЄТКОВ В. В., ГОРБАТЕНКО В. П. Демократія. Управління. Бюро­кратія. — К., 2001. — 248 с.

ШАПОВАЛ В. М. Виконавча влада в розвинутих країнах (консти­туційно-правовий аспект). — К., 1996. — 60 с.

ШЛЬОЕР Б., СОЙКО І. Німецько-українсько-російський коментова­ний словник з адміністративного права / За заг. ред. Б. Шльоера та Ю. Зайцева. — К., 2003. — 464 с.

575