§ 1.6. Значення вивчення екологічного права для працівників органів внутрішніх справ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 

Знання теоретичних основ і регулюючої ролі екологічного права необхідні працівникам прокуратури, суду, арбітражу і, безумовно, співробітникам органів внутрішніх справ. Вивчен­ня екологічного права сприяє зростанню їхнього професіона­лізму, рівня загальної і правової культури.

Норми екологічного права широко застосовуються в ді­яльності міліції та інших органів, установ і підприємств Мініс­терства внутрішніх справ, зокрема сільськогосподарськими, промисловими та іншими виправно-трудовими колоніями.

Органи міліції беруть безпосередню участь в охороні об'єктів природи; земель — від самовільних захватів і нера­ціонального використання; лісів — від пожеж і незаконного вирубування; вод і атмосферного повітря — від забруднення; тваринного світу — від браконьєрства.

Співробітники органів міліції проводять дізнання в справах про незаконні полювання, рибний промисел, вирубування лі­су, навмисне труїння посівів і пошкодження насаджень тощо, охороняють права природокористувачів, яким надаються в користування ті чи інші об'єкти природи.

Свій вклад в охорону навколишнього природного середо­вища вносять усі підрозділи органів внутрішніх справ: слідчі • апарати, карний розшук, ДАІ, виправно-трудові установи, про­типожежна служба та ін. Велику природоохоронну роботу проводить міліція охорони, яка відповідає за безпеку водосхо­вищ, що використовуються для питних потреб населення, гід­роспоруд, рибних запасів, заповідників, ботанічних садів, пар­ків, природних пам'яток та інших об'єктів.

Особливістю діяльності цієї міліції є те, що охорона відпо­відних об'єктів природи і природних комплексів здійснюється на договірних засадах. Природоохоронні договори укладають­ся між органами внутрішніх справ та зацікавленими відом­ствами й організаціями.

Вивчення екологічного права в освітніх закладах Міністер­ства внутрішніх справ обумовлене також тим, що органи внутрішніх справ і їх співробітники самі є учасниками еколо­гічних відносин і природокористувачами, мають відповідні права і несуть певні обов'язки. Всі питання, як суб'єкти еко­логічних відносин, вони будуть розв'язувати ще ліпше, якщо матимуть ґрунтовні знання з екологічного законодавства.

Крім того, в системі Міністерства внутрішніх справ Украї­ни є промислові підприємства і підсобні сільські господарства, будівельні і транспортні організації, діяльність яких безпосе­редньо пов'язана з використанням земель, вод, інших ресур­сів природи. Тому у своїй діяльності вони також керуються нормами екологічного права.

Органи внутрішніх справ як правоохоронні органи забез­печують додержання законності в галузі екологічних відносин. Виконання цього важливого обов'язку також вимагає знання екологічного законодавства. Виявити порушення закону і вжити всі необхідні заходи, які з цього випливають, може ли­ше той, хто знає закон і керується ним у своїх діях.

Досконало знати екологічне законодавство співробітників органів внутрішніх справ зобов'язує і те, що вони у своїй при­родоохоронній діяльності спілкуються з громадськістю, дер­жавними органами, що виконують природоохоронні функції. Таке спілкування буде більш результативним, якщо громад­ськість належним чином оцінить знання і компетентність спів­робітника органів внутрішніх справ.

Вивчення екологічного права в навчальних закладах сис­теми Міністерства внутрішніх справ сприяє активізації бороть­би співробітників міліції з правопорушеннями і злочинами у сфері екології. Адже певна частина співробітників органів внутрішніх справ психологічно не підготовлена до того, щоб покладені на них природоохоронні завдання вирішувати так само кваліфіковано і з такою ж мірою відповідальності, як і інші завдання в галузі охорони громадського порядку та у бо­ротьбі зі злочинністю.

Вдумливе вивчення екологічного права допоможе слуха­чам позбавитися байдужості, об'єктивно оцінити екологічну обстановку в Україні та повести рішучу боротьбу з порушен­нями екологічного законодавства, опираючись на отримані знання.

Органи внутрішніх справ, їх посадові особи, всі співробіт­ники повинні бути взірцем ставлення до використання і охо­рони природи. Такими їх зобов'язує бути правове становище правоохоронних органів, висока свідомість і вихованість. Са­ме бережному ставленню до природи вчить і виховує еколо­гічне право.

Колективний і особистий приклад ставлення до природи співробітників органів внутрішніх справ буде мати непересічне значення для зміцнення екологічних відносин, бо стане по­вчальним для широкого кола природокористувачів, якими фактично є всі громадяни України.

Знання екологічного законодавства співробітникам орга­нів внутрішніх справ конче необхідні і у зв'язку з виконанням покладеного на них обов'язку з проведення правової пропа­ганди серед населення. Тим більше, що екологічне виховання набирає все більшого значення.

Вивчення екологічного права має велике значення ще й тому, що воно виховує у слухачів любов і дбайливе ставлен­ня до природи, рідного краю, своєї Батьківщини.

Екологічне законодавство є правовою основою діяльності органів внутрішніх справ у галузі охорони природи. У законо­давчих актах визначені об'єкти природи, які підлягають охо­роні; заходи, що спрямовані на їх охорону; юридична відпові­дальність за порушення природоохоронних норм; профілактич­ні заходи та ін.

Великі природоохоронні обов'язки покладені на співробіт­ників органів внутрішніх справ і правовими актами відомчого спрямування. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про міліцію» мі­ліція — це «державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і дер­жави від протиправних посягань». Тут кожне слово зобов'я-^ зує співробітників міліції дбати про охорону навколишнього | природного середовища, про зміцнення екологічних відносин. І .   На обов'язки органів внутрішніх справ у галузі охорони, ї природи вказується і в Положенні про Міністерство внутрішніх справ, затвердженому Розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. Згідно з цим правовим актом Міністер­ство внутрішніх справ України забезпечує участь органів внутрішніх справ у межах їх повноважень у здійсненні заходів з охорони навколишнього природного середовища.

Значення вивчення екологічного права слухачами зрос­тає й тому, що у складі органів внутрішніх справ створюються спеціальні екологічні підрозділи, що мають боротися з еколо­гічними правопорушеннями. Їх працівники покликані вирішу­вати досить широке коло питань, пов'язаних з охороною нав­колишнього природного середовища. Це вимагає глибоких знань ними екологічного законодавства і ефективного засто­сування його на практиці.

Є дві сфери, що найближче пов'язані зі знаннями. Це наука, яка продукує нові знання, і освіта, яка сприяє засво­єнню цих знань.

Не дивлячись на те, що спеціальні екологічні підрозділи органів внутрішніх справ здатні зміцнити охорону довкілля, процес їх створення дуже повільний. Він не відповідає потре­бам посилення боротьби з екологічними правопорушеннями.