Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 

(проф. Андрейцев В. І.) Передмова

розділ І Право екологічної безпеки Глава 1 Право екологічної безпеки в системі екологічного права України (проф. Андрейцев В. І.)

§ 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права

§ 2. Юридична природа екологічної безпеки

§ 3. Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки

Глава 2 Правове забезпечення екологічної безпеки

(проф. Андрейцев В. І.)

§ 1. Правові засади національної екологічної безпеки ............................50

§ 2. Правове регулювання транснаціональної

екологічної безпеки ..............................................................................76

§ 3. Проблеми кодифікації законодавства

у сфері забезпечення екологічної безпеки .........................................97

Глава З Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки

(проф. Андрейцев В. І.)

§ 1. Теоретичні засади структурно-правової

організації забезпечення екологічної безпеки ..................................113

§ 2. Органи загальної компетенції,

їх спеціалізовані структури та повноваження

у сфері забезпечення екологічної безпеки .......................................119

§ 3. Органи спеціальної компетенції

та їх повноваження в сфері екологічної безпеки ...........................127

§ 4. Правова організація єдиної системи запобігання

і реагування на надзвичайні екологічні ситуації .............................141

Глава 4

Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій та гарантії прав потерпілих громадян

(доц. Балюк Г. І.) § 1. Поняття зон надзвичайних екологічних ситуацій

та його юридичне значення ...............................................................166

§ 2. Підстави, порядок оголошення окремої місцевості зоною

надзвичайної екологічної ситуації та її правовий режим ...............174

§ 3. Особливості правового режиму зон, встановлених

на радіоактивне забруднених територіях ..........................................178

§ 4. Правовий статус і соціальний захист громадян,

які постраждали від надзвичайних екологічних ситуацій ...............185Розділ II Природноресурсове право

Глава 1 Правовий режим використання, відновлення та охорони земель

(проф. Андрейцев В. І.)

§ 1. Земля як об'єкт інтеграційного та диференційованого

І        правового регулювання ......................................................................194

§ 2. Правове регулювання здійснення земельної реформи ...................206

§ 3. Поняття та правові моделі

приватизації земель в Україні ............................................................225

§ 4. Правові засади набуття права власності

на земельні ділянки ............................................................................254

§ 5. Правовий режим земель сільськогосподарського

призначення ........................................................................................267

§ 6. Правовий режим земель несільськогосподарського

призначення ........................................................................................278

Глава 2 Правовий режим використання і охорони надр в Україні

(доц. Балюк Г. І.)

§ 1. Надра як об'єкти правового регулювання,

використання і охорони .....................................................................317

§ 2. Право користування надрами та його види .....................................319

§ 3. Управління в галузі

використання і охорони надр ............................................................327

§ 4. Правова охорона надр ........................................................................333

§ 5. Відповідальність за порушення законодавства про надра ..............334

Глава З

Правовий режим використання, відтворення та охорони вод в Україні

(доц. Краснова М. В.) (доц. Лапечук П. І.)

§ 1. Води як об'єкт правового регулювання

використання, відтворення та охорони ...........................................338

§ 2. Право водокористування та його види .............................................341

§ 3. Особливості управління і контролю

в галузі використання, відтворення та охорони вод .......................350

§ 4. Правова охорона вод ..........................................................................356

§ 5. Відповідальність за порушення

водного законодавства ........................................................................361

Глава 4

Правовий режим використання, відтворення, захисту та охорони лісів

(доц. Краснова М. В.)

§ 1. Ліс як об'єкт правового регулювання

використання, відтворення, захисту та охорони .............................365

§ 2. Право власності на ліси „.......................................—.......................370

§ 3. Право лісокористування та його види ..............................................372

§ 4. Особливості управління в галузі використання,

відтворення та охорони лісів .............................................................386

§ 5. Правова охорона і захист лісів ..........................................................394

§ 6. Відповідальність за порушення лісового законодавства .................395

Глава 5

Правовий режим використання, відтворення і охорони тваринного світу

(доц. Краства М. В.) § 1. Тваринний світ як об'єкт правового регулювання,

використання, відтворення і охорони ...............................................403

§ 2. Право використання тваринного світу: його форми та види ........409

§ 3. Управління в галузі використання, відтворення

і охорони тваринного світу ................................................................420

§ 4. Правова охорона тваринного світу ...................................................426

§ 5. Відповідальність за порушення законодавства в галузі

охорони, використання і відтворення тваринного світу .................428

Глава 6 Правова охорона атмосферного повітря

(доц. Балюк Г. І.)

§ 1. Атмосферне повітря як об'єкт правового регулювання,

охорони і використання .....................................................................434

§ 2. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного

повітря і його функції ........................................................................438

§ 3. Правові заходи охорони атмосферного повітря ..............................443

§ 4. Відповідальність за порушення законодавства

про охорону атмосферного повітря ...................................................449

Розділ III Природоохоронне (середовищеохоронне) право

Глава 1

Правовий режим використання та охорони природно-заповідного фонду

(доц. Краства М. В.)

§ 1. Поняття природно-заповідного фонду .............................................453

§ 2. Правові форми та види використання територій

і об'єктів природно-заповідного фонду ............................................457

§ 3.Управління в галузі організації, охорони і використання

природно-заповідного фонду  ...........................................................461

§ 4. Правовий режим окремих територій та об'єктів

природно-заповідного фонду .............................................................468

§ 5. Відповідальність за порушення законодавства

про природно-заповідний фонд ........................................................478

Глава 2

Правовий режим використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів

(доц. Бобкова А. [.)

§ 1. Поняття і юридична природа курортних,

лікувально-оздоровчих зон та курортів ............................................483

§ 2. Порядок утворення курортних та лікувально-оздоровчих зон,

курортів. Види курортних

та лікувально-оздоровчих зон і курортів ..........................................486

§ 3. Особливості управління у галузі використання та охорони

курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів ...........................489

§ 4. Правові форми використання курортних,               , ,

лікувально-оздоровчих зон та курортів ............................................491

§ 5. Правова охорона курортних,

лікувально-оздоровчих зон та курортів ............................................493

§ 6. Проблеми відповідальності за порушення режиму .

використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих зон і курортів ..................................................................498

Глава З Правовий режим використання та охорони рекреаційних зон

(доц. Бобкова А. Г.)

§ 1. Поняття, склад і юридична природа рекреаційних зон .........

§ 2. Правовий режим і порядок створення рекреаційних зон.

Види рекреаційних зон. Юридичні критерії зонування

рекреаційних зон. Нормативи рекреаційної навантаженості .........503

§ 3. Особливості управління в галузі використання

та охорони рекреаційних зон ............................................................509

§ 4. Правові форми використання рекреаційних зон ...............

§ 5. Правова охорона рекреаційних зон .................................

§ 6. Проблеми відповідальності за порушення режиму

використання та охорони рекреаційних зон ....................................513

Глава 4

Правовий режим виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу

(доц. Ковальчук Т. Г.)

§ 1. Виключна (морська) економічна зона

та континентальний шельф як об'єкти правового

регулювання, використання і охорони .............................................517

§ 2. Особливості використання природних багатств

континентального шельфу і виключної (морської)

економічної зони ................................................................................525

2.1. Правове регулювання наукових досліджень

у виключній (морській) економічній зоні

та на континентальному шельфі ......................................................527

§ 3. Особливості управління в галузі використання

та охорони природних багатств континентального шельфу

і виключної (морської) економічної зони ........................................529

§ 4. Правова охорона виключної (морської) економічної зони

та континентального шельфу ............................................................532

§ 5. Відповідальність за порушення законодавства

в галузі використання та охорони природних багатств

континентального шельфу і виключної (морської)

економічної зони ................................................................................534