§ 4. Правова охорона виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 

Згідно з чинним законодавством України під охороною виключ­ної (морської) економічної зони і континентального шельфу ро­зуміється охорона суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі, і контроль за реалізацією прав та виконанням зобов'язань інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій.

Охорона виключної (морської) економічної зони і континен­тального шельфу тісно пов'язана з правовим регулюванням відно­син з їх використання, оскільки завданням такого регулювання є забезпечення науково обгрунтованого, раціонального використан­ня природних багатств, створення і використання штучних ост­ровів, установок і споруд, здійснення морських наукових досліджень тощо. У зв'язку з цим те чи інше порушення порядку використання виключної (морської) економічної зони і континен­тального шельфу є порушенням правил охорони виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

Гарантією належного використання виключної (морської) еко­номічної зони і континентального шельфу є виконання таких ви­мог:

1) забезпечення повного і комплексного вивчення природних багатств континентального шельфу та виключної (морської) еко­номічної зони;

2) дотримання встановленого порядку надання дозволів для використання природних багатств континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, проведення досліджень тощо;

3) недопущення самовільної розвідки, розробки чи видобуван­ня природних багатств континентального шельфу чи виключної (морської) економічної зони, а так само створення штучних ост­ровів, будівництва установок і споруд, встановлення навколо них зон безпеки;

4) недопущення забруднення морського середовища виключної (морської) економічної зони тощо.

У разі порушення вимог використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу та чи інша діяльність може бути призупинена, припинена чи тимчасово забо­ронена спеціально уповноваженими органами.

Відповідно до чинного законодавства охорона виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу здійснюється Прикордонними військами України, органами рибо­охорони Міністерства аграрної політики України, органами Міністерства екології та природних ресурсів України (далі — упов­новажені органи).

Відповідно до Закону «Про виключну (морську) економічну зо­ну України», Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні. Положення про охорону континентального шельфу СРСР уповноважені орга­ни здійснюють заходи, спрямовані на забезпечення охорони ви­ключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

Так, посадові особи Прикордонних військ мають право:

1) зупиняти і оглядати в установленому порядку судна, інші плавучі засоби (далі — судна), що ведуть рибний промисел й інші роботи у виключній (морській) економічній зоні та на континен­тальному шельфі, перевіряти документи на право здійснення риб­ного промислу та інших робіт;

2) призупиняти або припиняти рибний промисел та інші робо­ти у разі порушення законодавства про виключну (морську) еко­номічну зону та континентальний шельф або відсутності дозволу (погодження) на їх проведення;

3) відвідувати, оглядати та перебувати на штучних островах, ус­тановках і спорудах, а також перевіряти документи, які засвідчують право на проведення робіт і спорудження штучних островів, уста­новок і споруд та встановлення зон безпеки навколо них;

4) тимчасово забороняти (зупиняти) морські наукові досліджен­ня, які проводяться з порушенням вимог законодавства про ви­ключну (морську) економічну зону та континентальний шельф або припиняти їх у випадках, передбачених законодавством;

5) вимагати від судна інформацію, необхідну для встановлення факту порушення вимог законодавства України або міжнародного права щодо запобігання забрудненню морського середовища та проводити огляд судна з цією метою;

6) складати акти про вчинення порушення у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі;

7) затримувати судна, що допускають порушення законодавства України або норми міжнародного права і доставляти їх в один з відкритих для іноземних невійськових суден портів України;

8) переслідувати іноземне судно з метою його затримання і при­тягнення до відповідальності, якщо є достатні підстави вважати, що це судно порушило законодавство про виключну (морську) еко­номічну зону та континентальний шельф і при цьому робить спро­бу зникнути;

9) застосовувати штрафні санкції у випадках, передбачених за­конодавством про виключну (морську) економічну зону та конти­нентальний шельф.

Посадові особи органів рибоохорони Міністерства аграрної політики України мають права, передбачені пунктами 1, 2, 9, а по­садові особи органів Міністерства екології та природних ресурсів — ще й права, передбачені пунктами 3, 4 і 5.