§ 6. Проблеми відповідальності за порушення режиму використання та охорони рекреаційних зон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 

:    Відповідальність за порушення режиму використання і охорони ; рекреаційних зон — один із видів юридичної відповідальності, ; який виявляється як обов'язок зазнавати несприятливих наслідків : за їх порушення, тому їй притаманні всі риси, властиві інституту

екологічної відповідальності. Водночас вона має і свої особливості, | які визначаються специфікою об'єкта посягання. ;:    До них належать:

— спеціальний об'єкт посягання — рекреаційні зони та інші те­риторії, які особливо охороняються, об'єкти природно-заповідного фонду, до складу яких входять рекреаційні зони;

— наявність шкоди у вигляді зниження, знищення рекреаційної цінності відповідних територій;

— взаємозв'язок і взаємозалежність порушень використання та ; охорони рекреаційних зон і права на відпочинок громадян;

— непоправність або дуже складне відтворення рекреаційної ' цінності території;

— наявність, окрім економічної та екологічної, як правило, мо­ральної шкоди, завданої громадянинові чи суспільству.

Чинне законодавство не містить спеціальних норм, які передба­чають відповідальність за порушення режиму використання та охо­рони рекреаційних зон, що є одним з його недоліків. Разом з тим у ньому є ряд норм, застосування яких можливе у відносинах, що розглядаються.

Порушення вимог використання і охорони рекреаційних зон може дістати вираз у:

— самовільному використанні територій рекреаційних зон;

— псуванні, пошкодженні, знищенні природних комплексів, те­риторій і об'єктів природи рекреаційних зон;

— нецільовому використанні рекреаційних зон;

— здійсненні на території рекреаційних зон забороненої госпо­дарської діяльності;

— порушенні вимог щодо використання і охорони рекреаційних зон;

— самовільній забудові будівлями, спорудами територій рекре­аційних зон.

Більшу частину зазначених порушень можна звести до пору­шень земельного, лісового законодавства та законодавства про природно-заповідний фонд України.

Під самовільним використанням територій рекреаційних зон розуміють використання земельних ділянок у межах рекреаційних зон, встановлених у визначеному порядку, без відповідного дозво­лу компетентних державних органів, а також використання за рішенням відповідного органу, але з порушенням встановленого порядку. Кримінальна відповідальність за вказане порушення мо­же застосовуватися згідно зі ст. 199 Кримінального кодексу (КК) України як за самовільне захоплення землі після застосування до винного за такі ж дії протягом року адміністративного стягнення. Адміністративна відповідальність за це порушення передбачена ст. 53" (самовільне зайняття земельної ділянки), ст. 63 (незаконне ви­користання земель державного лісового фонду), ст. 91 (порушення правил охорони та використання територій і об'єктів природно-за­повідного фонду) Кодексу України про адміністративні правопору­шення (КпАП).

За псування, пошкодження, знищення природних комплексів, територій і об'єктів природи рекреаційних зон винні притягаються до кримінальної відповідальності згідно із ч. 2 ст. 89 (умисне зни­щення або істотне пошкодження лісових масивів шляхом підпалу), ст. 160 (незаконна порубка лісу), ст. 162' (незаконне видобування корисних копалин), ст. 228 (забруднення водойм та атмосферного повітря), ст. 207 (знищення, зруйнування чи зіпсування природних об'єктів, взятих під охорону держави) КК України, якщо зазначені порушення здійснені в межах кордонів рекреаційних зон. Адміністративна відповідальність за такі порушення передбачена ст. 52 (псування і забруднення сільськогосподарських та інших зе­мель), ст. 65 (незаконна порубка, пошкодження та знищення лісо­вих культур і молодняка), ст. 72 (пошкодження лісу стічними вода­ми, хімічними речовинами, шкідливими викидами, відходами та покидьками), ст. 78 (викид забруднюючих речовин в атмосферу з перевищенням нормативів або без дозволу і шкідливий фізичний вплив на атмосферне повітря), ст. 153 (пошкодження або са­мовільна порубка зелених насаджень у містах) КпАП.

У разі нецільового використання рекреаційних зон винні несуть адміністративну відповідальність згідно зі ст. 53 (використання зе­мель не за цільовим призначенням) КпАП.

Здійснення в межах рекреаційних зон забороненої господарсь­кої діяльності тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі ст. 53 (невиконання природоохоронного режиму викори­стання земель), ст. 91 (використання територій та об'єктів природ­но-заповідного фонду для господарських потреб) КпАП.

Порушення вимог щодо використання і охорони рекреаційних зон може діставати вияв у невиконанні вимог щодо використання та охорони природних об'єктів, які розташовані на територіях рек­реаційних  зон,   за   що  застосовується   адміністративна відповідальність (ст.ст. 52, 57, 59, 60, 63, 67, 72, 73, 78, 91 КпАП).

За самовільну забудову територій рекреаційних зон будівлями, спорудами до винних застосовується кримінальна відповідальність за ч. 2, 3 ст. 199 КК України та адміністративна — за ст.ст. 53, 63, 97 КпАП.

Порядок застосування кримінальної та адміністративної відповідальності встановлюється КК України та КпАП.

Порушення законодавства про використання та охорону рекре­аційних зон нерідко супроводжується заподіянням шкоди, яка має економічний, екологічний або моральний характер.

Економічна шкода дістає вияв у втраті економічної цінності ре­сурсів рекреаційної зони (порубка дерев, кущів, псування, втрата можливості подальшого використання майна, знищення рослинно­го покриву місць відпочинку тощо).

Екологічна шкода посягає на інтереси людини в екологічно не­безпечному навколишньому природному середовищі, її право на відпочинок. Вона виявляється в забрудненні територій рекре­аційних зон, спустошенні їх водних об'єктів, знищенні рекре­аційної цінності і якості природних об'єктів рекреаційних зон та ін.

Заподіяння громадянину або організації моральної шкоди пов'язане з цільовим призначенням рекреаційних зон, тобто ре­алізацією права на відпочинок. При цьому моральна шкода може полягати в моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здо­ров'я, втратою можливості його відновлення, у порушенні нор­мальних життєвих зв'язків через неможливість продовження актив­ного суспільного життя тощо.

Шкода, спричинена в результаті порушення режиму рекре­аційних зон, підлягає компенсації в розмірах і порядку, визначених законодавством України залежно від виду шкоди, об'єкта посягання. Так, якщо рекреаційна зона створена в межах об'єктів природно-за­повідного фонду, розміри шкоди визначаються на підставі кадастро­вої еколого-економічної оцінки включених в склад рекреаційної зо­ни територій і об'єктів, яка проводиться згідно із Законом «Про при­родно-заповідний фонд України» та на підставі спеціальних такс.

Шкода, спричинена лісу на територіях рекреаційних зон, відшкодовується в розмірах і порядку, визначених лісовим законо­давством.

Майнова відповідальність за шкоду, завдану деревам і зеленим насадженням на території рекреаційних зон населених пунктів, ре­гулюється спеціальним законодавством.

Однією із проблем майнової відповідальності у відносинах, що розглядаються, є те, що чинне законодавство не враховує цінності природних об'єктів і комплексів рекреаційних зон для організації відпочинку населення, тому розроблення спеціального норматив­ного акта з цього питання є однією з нагальних потреб.

Діяльність підприємств, яка здійснюється з порушенням режиму використання і охорони рекреаційних зон, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена в порядку, перед­баченому постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р.

Місцеві ради, державні органи охорони навколишнього природ­ного середовища, лісового господарства та інші уповноважені дер­жавні органи України в межах своєї компетенції, у порядку, визна­ченому законодавством, припиняють роботи, які здійснюються підприємствами, установами, організаціями та громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені спеціальні вимо­ги щодо використання та охорони рекреаційних зон.

Контрольні питання:

1. Що таке рекреаційні зони?

2. Яка їх юридична природа?

3. Дайте визначення правового режиму рекреаційних зон.

4.'Розкрийте зміст правового режиму використання і охорони рекреаційних зон.

5. Які бувають види рекреаційних зон?

6. Які особливості управління в галузі використання і охорони рекреаційних зон?

7. Які особливості оренди рекреаційних зон?

8. Правові форми охорони рекреаційних зон.

9. Особливості відповідальності за порушення режиму викорис­тання та охорони рекреаційних зон.