§ 5. Правова охорона рекреаційних зон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 

Правова охорона рекреаційних зон — це система ор­ганізаційних, правових, економічних та інших заходів, спрямова­них на їх раціональне використання, охорону від несприятливого впливу, відтворення і підвищення рекреаційної цінності, дотри­мання їх правового режиму. Правова охорона рекреаційних зон спрямована на забезпечення права громадян на дозвілля та відпо­чинок, на збереження та покращення їхнього здоров'я, задоволен­ня духовних та культурних потреб.

Основними правовими формами охорони рекреаційних зон є:

— встановлення компетентними органами правил та норм з охорони й відтворення природних об'єктів рекреаційних зон;

— визначення заборон і обмежень у здійсненні господарчої та іншоьдіяльності на територіях рекреаційних зон;

— ведення обліку, контролю, нагляду за якістю природних об'єктів рекреаційних зон, дотримання вимог їх правового режиму;

— розроблення нормативів рекреаційного навантаження на одиниці площі;

— закріплення прав та обов'язків з раціонального використан­ня природних об'єктів рекреаційних зон;

— виділення особливо захищених ділянок лісового фонду на­вколо рекреаційних територій;

— припинення порушень рекреаційного законодавства;

— відновлення порушених прав громадян і застосування вста­новлених заходів відповідальності до порушників;

— економічне стимулювання раціонального використання та охорони рекреаційних зон;

— проведення інших заходів та встановлення інших вимог з охорони рекреаційних зон.

Екологічні вимоги залежать від цільового призначення рекре­аційних зон, їх місця розташування та інших факторів. Конкретні вимоги щодо охорони рекреаційних зон у межах населених пунктів встановлюються місцевими радами. Правова охорона рек­реаційних зон у приміських та зелених зонах залежить від право­вого режиму таких зон, але в повному обсязі не збігається, оскільки для рекреаційних територій встановлені більш суворі вимоги. Якщо рекреаційні зони є частиною об'єктів природно-за-(» повідного фонду, правова охорона їх визначається аналогічно до І охорони таких об'єктів з урахуванням їх цільового призначення. Е Правову охорону рекреаційних зон здійснюють місцеві ради, на ? території яких створюються такі зони, незалежно від їх ор-; ганізаційної форми. Значну частину заходів з охорони проводять | центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколиш­нього природного середовища та Міністертво охорони здоров'я України. Спеціальні обов'язки покладаються на органи виконав­чої влади з питань лісового господарства, з питань водного госпо­дарства, з питань проведення земельної реформи, забезпечення ; раціонального використання та охорони земельних ресурсів та | інші. Захист прав та інтересів громадян здійснюють судові органи І і прокуратура.