§ 4. Правові форми використання рекреаційних зон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 

Рекреаційні зони можуть бути використані для рекреаційної діяльності людини за певних соціальних, економічних і технічних умов. Використання рекреаційних зон — це добування корисних для відновлення фізичних і духовних сил людини екологічних, еко­номічних, культурних властивостей навколишнього середовища.

Головна мета використання рекреаційних зон — організація відпочинку населення.

Форми використання рекреаційних зон розрізняються залежно від їх цільового призначення, місця розташування та інших фак­торів.

До основних форм використання рекреаційних зон належать право власності та право користування, зокрема оренда.

Значна частина рекреаційних зон розташована на землях рекре­аційного призначення, тому користування ними залежить від форм використання таких земель.

Землі рекреаційного призначення перебувають у власності дер­жави і не можуть передаватися у колективну та приватну власність, тому основною формою їх використання є право користування, а отже і оренда.

Право користування рекреаційними зонами здійснюється у двох видах: загальне та спеціальне. Загальне користування рекре­аційними зонами здійснюють громадяни в порядку, який визна­ чається місцевими радами згідно з містобудівними нормами. Це — користування парками, скверами, бульварами, садами населених пунктів.

Спеціальне користування рекреаційними зонами здійснюють гро­мадяни та господарюючі суб'єкти на підставі рішень компетентних органів держави з метою організації рекреаційної та пов'язаною!' з нею діяльності. Такі відносини можуть виникати як самостійні (на­приклад, передача в користування земельної ділянки для будівництва атракціонів), так і другорядні (наприклад, користуван­ня земельною ділянкою, зайнятою танцювальним майданчиком, на підставі договору оренди останнього).

Незалежно від підстави виникнення права користування рекре­аційними зонами, усі суб'єкти зобов'язані:

— дотримуватися цільового характеру використання таких зон;

— раціонально та економне використовувати корисні власти­вості природних об'єктів та територій рекреаційних зон;

— вживати необхідних заходів з охорони, відтворення рекре­аційних ресурсів, припиняти їх вичерпання та руйнування;

— дотримуватися екологічних вимог;

— своєчасно вносити плату за користування;

— здійснювати заходи з відтворення та підвищення рекре-аційної цінності території.

різновидом спеціального користування рекреаційними зонами є оренда.

Предметом орендних відносин є територія або окремі природні об'єкти. При цьому сторонами договору оренди виступають, з од­ного боку, місцеві ради, з другого — будь-яка правоздатна юридич-

ї на особа, метою діяльності якої визначено організацію відпочинку

; населення.

Зміст орендних відносин рекреаційних зон містить, окрім за­гальних прав та обов'язків природокористувачів, спеціальні, перед-

і бачені договором, метою якого є підвищення гарантій цільового,

І раціонального використання таких територій.

Використання рекреаційних зон, розташованих на землях при-

' родоохоронного призначення, має деякі особливості, які виплива­ють із правового режиму таких земель. Рекреаційні зони на тери­торіях ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних і зо­ологічних парків можуть використовуватися як на праві користу­вання (в тому числі і оренди), так і на праві власності залежно від форми власності самих об'єктів природно-заповідного фонду. При цьому обов'язковою умовою використання таких зон є дотриман­ня режиму земель природоохоронного і рекреаційного призначен­ня. Суб'єктом права власності може бути будь-яка правоздатна фізична чи юридична особа, метою діяльності якої є організація відповідного об'єкта природно-заповідного фонду. Право користу­вання такими рекреаційними зонами схоже з правом користування на землях рекреаційного призначення.

Форми використання рекреаційних зон розрізняють залежно від характеру їх експлуатації: індивідуальне використання та колектив­не. До першого слід віднести природокористування рекреаційними територіями, спеціальне природокористування громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність в галузі рекреації. До дру­гого належить використання рекреаційних зон для організованого масового відпочинку, використання рекреаційних територій юри­дичними особами для організації відпочинку своїх працівників та інше.