§ 3. Особливості управління в галузі використання та охорони рекреаційних зон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 

Управління в галузі використання й охорони рекреаційних зон є різновидом суспільних відносин управління в галузі екології, от­же йому притаманні всі властивості останнього.

До органів управління, використання і охорони рекреаційних зон належать органи загального державного управління, органи місцевого самоврядування та органи громадського управління.

Загальне державне управління здійснюють Президент України, Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, об­ласні (міські) та районні державні адміністрації. До їх компетенції належить:

— прийняття рішень про організацію рекреаційних зон держав­ного, місцевого значення та встановлення їх режиму;

— координація діяльності міністерств, відомств, інших установ, підприємств та організацій у питаннях використання і охорони ре­креаційних зон;

— погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій, які користуються рекре­аційними зонами для здійснення своєї діяльності;

— інші повноваження, передбачені чинним законодавством. Спеціальне державне управління здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного се­редовища, Міністерство охорони здоров'я, центральний орган ви­конавчої влади з питань проведення земельної реформи, забезпе­чення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, центральний орган виконавчої влади з питань водного господарст­ва та інші. Їхні повноваження в галузі використання та охорони ре­креаційних зон в основному збігаються з їхніми загальними повно­важеннями і визначаються спеціальними положеннями про зазна­чені органи.

На місцевому та регіональному рівнях управління в галузі вико­ристання й охорони рекреаційних зон здійснюють місцеві ради або їх виконавчі органи, якщо їм радами було делеговано частину своїх повноважень. Компетенція цих органів встановлена екологічним законодавством.

Громадське управління здійснюється Українським товариством охорони природи, Українською екологічною академією наук. Ук­раїнською екологічною асоціацією «Зелений світ».

Особливості управління в галузі використання й охорони рекре­аційних зон виявляються в процесі реалізації таких функцій уп­равління: прогнозування, стандартизація, нормування, лімітуван­ня, організація обліку природних ресурсів, розподіл і перерозподіл ресурсів.

Управління в галузі використання та охорони рекреаційних зон залежить від виду таких зон. Так, управління рекреаційними зона­ми в межах населених пунктів та приміських і зелених зон здійснюється здебільшого місцевими радами. При цьому, коли ре­креаційна зона утворена у формі юридичної особи, то управління здійснює перш за все її адміністрація. Адміністрація також висту­пає органом управління рекреаційними зонами на територіях окре­мих об'єктів природно-заповідного фонду. Особливості управління існують при утворенні будь-якого виду таких зон.