9.2. Система, організація діяльності та повноваження Служби безпеки України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 

Організаційну структуру СБУ затверджує Президент України.

Відповідно до законів "Про Службу безпеки України", "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" органи СБУ являють єдину централізовану систему, до якої входять:

Центральне управління СБУ;

регіональні органи СБУ;

органи військової контррозвідки;

---навчальні, наукові, науково-дослідні та інші заклади, установи організації і підприємства СБУ; Центральне управління СБУ і підпорядковані йому органи.

Центральне управління СБУ координує, організує роботу і здійснює керівництво та контроль за іншими органами Служби, відповідає за стан державної безпеки, видає в межах своїх повноважень нормативні акти (положення, накази, розпорядження, інструкції), що є обов'язковими для виконання у системі СБУ. З урахуванням мети і завдань, поставлених перед цими органами, вони безпосередньо реалізують основні напрями діяльності органів системи безпеки в складі апарата СБУ. Центральне управління СБУ відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів СБУ. До його складу входять аппарат Голови СБУ та функціональні підрозділи:

контррозвідки;

військової контррозвідки;

захисту національної державності;

боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю;

інформаційно-аналітичний;

оперативно-технічний;

оперативного документування;

слідчий;

урядового зв'язку;

по роботі з особовим складом;

адміністративно-господарський;

фінансовий;

військово-медичний;

інші згідно з організаційною структурою СБУ.

При СБУ функціонує Антитерористичний центр, положення про який затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Загальне керівництво всією діяльністю з захисту й охорони державної безпеки здійснюється Головою СБУ, який призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

Регіональні органи СБУ

Регіональні органи СБУ створюються для ефективного виконання цілей і задач з охорони і захисту державної безпеки України та її громадян. До складу цих органів входять:

обласні управління СБУ;

міські;

міжрайонні;

—районні підрозділи, розташування яких не завжди пов'язано з адміністративно-територіальним розподілом України.

Органи військової контррозвідки

Органи військової контррозвідки створюються державою для здійснення контррозвідувальних дій щодо забезпечення Збройних Сил України, Прикордонних військ та інших військових формувань, що дислокуються на території України. Основними напрямами діяльності СБУ є проведення розвідувальних, контррозвідувальних заходів, боротьба зі злочинністю, проведення оперативно-розшукових заходів у справах, віднесених законодавством до компетенції СБУ, і здійснення інших дій, передбачених Законом "Про Службу безпеки України".

Проведення розвідувальних дій органами СБУ здійснюється її межах повноважень, визначених законодавством. При цьому можуть бути використані негласні методи і заходи, визначені відповідними нормативними актами СБУ, з метою одержання інформації про загрозу безпеці України.

Здійснення контррозвідувальних дій полягає у виявленні, попередженні і припиненні розвідувальної й іншої діяльності, що проводиться на території України спеціальними службами й органами іноземних держав і може завдати шкоди безпеці України. Проведення контррозвідувальних заходів, які зачіпають недоторканність житла громадян, таємницю листування, телефонних розмов та інших прав, що охороняються Конституцією, допускається тільки у випадках, встановлених законодавством України.

Боротьба зі злочинністю, що підриває безпеку держави і народу, здійснюється шляхом проведення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення, припинення і розкриття протиправних дій, які мають ознаки складу злочину: шпигунства, терористичної діяльності, корупції, незаконного обігу зброї і наркотичних засобів, контрабанди. Проводиться слідство і дізнання щодо злочинних фактів та злочинних дій окремих осіб та їх об'єднань, метою яких є насильницька зміна існуючого ладу України.

Для забезпечення державної безпеки і виконання поставлених перед СБУ цілей і завдань, посадові особи цих органів наділяються обов'язками і правами.

Обов'язки СБУ:

здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення внутрішньої і зовнішньої діяльності,вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології й інших питань, які пов'язані з національною безпекою України;

здійснювати контррозвідувальні дії з метою забезпечення безпеки дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, проводити заходи, що пов'язані з охороною державних
інтересів у сфері зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності, охороною безпеки громадян України за кордоном;

здійснювати контррозвідувальні дії з метою попередження,виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності проти України і її народу;

здійснювати контррозвідувальні заходи для забезпечення безпеки оборонного комплексу Збройних Сил України та інших військових формувань, дислокованих на території України, енергетики, транс
порту, зв'язку та інших важливих об'єктів галузей господарства;

брати участь у розробці і здійсненні відповідно до Закону"Про державну таємницю" та інших актів законодавства заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави, сприяти у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України;

---здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень у сфері державної безпеки;

виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції СБУ; проводити дізнання і слідство у цих справах; розшукувати осіб, які перехо
вуються у зв'язку з вчиненням зазначених злочинів;

забезпечувати захист особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження відних, членів їх сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю,житлу чи майну; брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно репресованих осіб;

сприяти Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону України;

забезпечувати засекреченим і шифрованим зв'язком державні органи України і посадових осіб відповідно до переліку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України, здійснювати заходи щодо
криптографічного та технічного захисту секретної інформації;

сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших
надзвичайних ситуацій;

брати участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання,
а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт;

виконувати за дорученням Верховної Ради України або Президента України інші завдання, безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави.

Права СБУ:

вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень СБУ, перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності;

подавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності обов'язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки,
у тому числі із забезпечення охорони державної таємниці; складати протоколи про адміністративні правопорушення,
розгляд яких віднесений законом до компетенції СБУ, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів,застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення
Провадження у справах про адміністративні правопорушення;

у виняткових випадках використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, військовим частинам і
громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій,транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до
місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими особами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючись принципів добровільності та конфіденційності цих відносин;

проводити гласні і негласні оперативні заходи відповідно до положень Закону "Про оперативно-розшукову діяльність";

направляти військовослужбовців СБУ для роботи на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях на час виконання конкретнихлавдань в інтересах контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у порядку, визначеному колегією СБУ, допускається направлення на роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства і організації за ініціативою їх керівників;

в інтересах контррозвідки і оперативно-розшукової діяльності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, що визначаються завданнями, покладе
ними на СБУ Законом "Про Службу безпеки України";

видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення
про небезпеку.

Поряд з викладеними правами необхідно виділити спеціальне право, яке надається військовослужбовцям СБУ чинним законодавством. Це право зберігати, носити, використовувати і застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених Законом "Про міліцію", військовими статутами Збройних Сил України та іншими актами законодавства. Більш детально порядок, підстави носіння, зберігання, застосування, використання зброї та спеціальних засобів викладені у розділі X цього посібника.

Більшість прав, що надані законом співробітникам СБУ, пов'язані із виконанням службових обов'язків із забезпечення державної безпеки та попередження злочинів у цій сфері. Окремо зазначимо їх соціальні права. До них належать:

право на моральне і матеріальне заохочення співробітників СБУ та інших осіб за заслуги з забезпечення державної безпеки;

право бути представленим до державних нагород;

право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту незалежно від наявності місць і поселення в готелях при пред'явленні посвідчення про відрядження;

право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобу
сами приміських маршрутів, а також попутним транспортом.

Контроль за діяльністю органів СБУ

За діяльністю органів СБУ, дотриманням нею законодавства встановлений постійний контроль. Він здійснюється Комісією Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки, Президентом України та уповноваженими державними органами. Постійний контроль за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці органів і підрозділів СБУ, а також контроль за відповідністю виданих СБУ положень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і законам України здійснюється спеціально призначеними Президентом України посадовими особами. Повноваження цих посадових осіб та правові гарантії їх діяльності визначаються положенням, яке затверджується Президентом України.

СБУ щорічно представляє звіт про діяльність органів безпеки Верховній Раді України, регулярно інформує Президента, членів Ради національної безпеки і оборони України і посадових осіб, спеціально призначених Президентом, з основних питань оперативно-службової діяльності, про випадки порушення законодавства, а також на їх вимогу — щодо інших відомостей. Персональну відповідальність за своєчасність, об'єктивність і повноту поданої інформації несе Голова СБУ.

За адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю СБУ також здійснюється контроль у порядку, який визначається Президентом України.

Нагляд за дотриманням і застосуванням чинного законодавства СБУ здійснює Генеральний прокурор України і уповноважені ним прокурори.