2. Комерційна концесія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 
238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 

Комерційну концесію регулює гл.76 ЦК. Необхідність законодавчого закріплення договору комерційної концесії обумовлена поширенням цього договору як у зарубіжній, так і вітчизняній підприємницькій діяльності. Зокрема широко використовують комерційну концесію (франчайзинг) всесвітньо відомі підприємства громадського харчування (наприклад ресторан "Макдоналдс"), готелі (готель "Хілтон") тощо.

Цей договір регулює відносини, що складаються між правоволодільцем (суб'єктом підприємницької діяльності зі сформованою і широко відомою діловою репутацією) І користувачем (суб'єктом підприємництва) у зв'язку з оплатним придбанням користувачем права на використання належних правоволодільцю засобів індивідуалізації вироблених товарів, виконуваних робіт чи послуг, а також охоронюваної комерційної інформації (ноу-хау).

Особливість цього договору в тому, що він може використовуватися виключно у сфері підприємницької діяльності, тому є підприємницьким договором

Договір комерційної концесії — договір, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (чи) надання послуг (ст. 1115 ЦК).

Характеристики договору — консенсуальний, оплатний, двосторонній. Відносини, пов'язані з наданням права користування комплексом прав, регулюються ЦК та іншим законом.

Предмет договору. Згідно зі ст. 1116 ЦК предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права Інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту.

Сторони в договорі. Сторонами у договорі комерційної концесії можуть бути фізична та юридична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

Форма договору комерційної концесії та Його державна реєстрація. Договір комерційної концесії укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми такий договір є нікчемним.

Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодІльця. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на вказаний договір лише з моменту його державної реєстрації.

Договір комерційної субконцесії. Згідно зі ст. 1119 ЦК у випадках, передбачених договором комерційної концесії, користувач може укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем чи визначених договором комерційної концесії.

До договору комерційної субконцесії застосовуються положення про договір комерційної концесії, встановлені ЦК або іншим законом, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії. Користувач та субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно. Визнання недійсним договору комерційної концесії має наслідком недійсність договору комерційної субконцесії.

Обов'язки правоволодІльця. Правоволоділець зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу Інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.

Право володілець зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії;

забезпечити державну реєстрацію договору;

надавати користувачеві постійне технічне та консультативнесприяння, в тому числі сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії (ст.1120 ЦК).

Обов'язки користувача передбачені у ст.1121 ЦК. З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, він зобов'язаний:

використовувати торговельну марку та інші позначення пра-воволодільця визначеним у договорі способом;

забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), щовиробляються (виконуються,  надаються) відповідно до договорукомерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг),які виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;

дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умоввикористання   комплексу  наданих  прав  використанню  останніхправоволодільцем;

надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на яківони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

інформувати  покупців (замовників)  найбільш очевиднимдля них способом про використання ним торговельної марки таінших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

Особливі умови договору комерційної концесії. У договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема:

обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на ній;

обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем натериторії, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

обов'язок користувача не одержувати аналогічні права відконкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місцерозташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Умова договору, відповідно до якої правоволодІлець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною.

Умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

ПравоволодІлець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, останній відповідає солідарно з користувачем.

Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк. Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк на тих же умовах. Законом можуть бути встановлені умови, за яких правоволодІлець може відмовитися від укладення договору концесії на новий строк.

Зміна договору. Договір комерційної концесії може бути змінений відповідно до положень гл.53 ЦК. У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту державної реєстрації цієї зміни відповідно до ст. і 118 ЦК, якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати про зміну договору раніше.

Припинення договору комерційної концесії. Згідно зі ст.1126 ЦК кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо триваліший строк не передбачений договором. Розірвання договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації відповідно до ст. 1118 ЦК.

Договір комерційної концесії припиняється у разі;

припинення права правоволодільця на торговельну марку чиінше позначення, визначене у договорі, без його заміни аналогічним правом;

оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Перехід виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності, визначений у договорі комерційної концесії, від правоволодільця до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії.

У разі смерті правоволодільця його права та обов'язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності або передасть свої права і обов'язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю.

Здійснення прав і виконання обов'язків особи, яка померла, до переходу їх відповідно до цієї частини до спадкоємця чи іншої особи здійснюється особою, яка управляє спадщиною і призначається відповідно до ст.1285 ЦК.

У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правово-лодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих, користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору І відшкодування збитків. У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної право володільцеві плати.

Якщо у період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія останнього не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося. Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором. У разі припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення настають наслідки, передбачені ч.З ст.1126 або ст.1128 ЦК.