2. Побутовий підряд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 
238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 

У новому ЦК договір, що мав назву договір побутового замовлення, іменується договором побутового підряду. Через важливість захисту прав споживачів норми, що його регулюють, розташовані відразу після загальних правил про договір підряду.

Договір побутового підряду — це договір, за яким підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник  зобов'язується  прийняти та  оплатити  виконану роботу

(ст.865 ЦК).

Цей договір є різновидом договору підряду, спрямований на задоволення повсякденних споживчих потреб громадян (будівництво і ремонт жилих будинків і квартир, виготовлення предметів домашньої обстановки і побуту, пошиття, ремонт взуття, одягу тощо).

Сторонами договору побутового підряду є громадяни як замовники, а як підрядники — зазвичай спеціалізовані підприємства та об'єднання побутового обслуговування, правоздатність яких спрямована на надання громадянам різного роду послуг і виконання робіт, а також громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності.

Договір побутового підряду є публічним договором. До відносин за договором побутового підряду, не врегульованих ЦК, застосовується законодавство про захист прав споживачів.

Форма договору. Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору. Відсутність у замовника цього документа не позбавляє його права залучати свідків на підтвердження факту укладення договору або його умов (ст.866 ЦК).

Права та обов'язки сторін за договором побутового підряду визначені договором, а також типовими договорами, Правилами побутового обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 1994 р. №313, та іншими нормативно-правовими актами. Із деякими винятками вони подібні до прав та обов'язків сторін за договором підряду.

У ст.867 ЦК передбачені гарантії прав замовника. Підрядник не має права нав'язувати замовникові включення до договору побутового підряду додаткових сплатних робіт або послуг. У разі порушення цієї вимоги замовник має право відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг.

Замовник має право у будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від договору, та відшкодувавши йому витрати, здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, яка підлягає сплаті. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемними.

Згідно зі ст.868 ЦК на підрядника покладений обов'язок про надання замовникові інформації про роботу. Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та форму оплати роботи, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору. Підрядник зобов'язаний назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення.

Публічна пропозиція роботи. При здачі робіт замовникові підрядник зобов'язаний повідомити його про вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі для замовника або інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог.

Замовник має право вимагати розірвання договору побутового підряду та відшкодування збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від підрядника, був укладений договір на виконання робіт, які не мають тих властивостей, які мав на увазі замовник (ст.869 ЦК).

Правила виконання робіт за договором побутового підряду диференційовані залежно від того, виконуються вони з матеріалу підрядника або замовника. За договором побутового підряду підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за бажанням замовника — з його матеріалу.

ЦК, допускаючи альтернативне правило в частині виконання робіт за договором побутового підряду з матеріалів будь-якої сторони, у той же час встановлює імперативне правило в частині виконання робіт з матеріалів підрядника. Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість матеріалу оплачується замовником частково або в повному обсязі, за погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи. У випадках, передбачених договором, матеріал може бути наданий підрядником у кредит (із розстроченням платежу). Подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо Інше не встановлено договором.

Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказуються точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.

Стаття 873 ЦК визначає розмір плати за договором побутового

ПІДРЯДУ- Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо. Робота оплачується замовником після її остаточного пе-редання підрядником. За згодою замовника робота може бути ним оплачена при укладенні договору побутового підряду шляхом видачі авансу або у повному обсязі.

Таким чином, беручи до уваги різноманіття робіт, що виконуються підрядником, закон допускає можливість оплати виконаної роботи як при укладенні договору, так і після її завершення.

Крім вартості виконаних робіт, за договором побутового підряду замовник може сплачувати певну плату за терміновість виконання робіт, якщо це встановлено договором. Зазвичай надбавка до вартості робіт стягується після їх виконання. При невиконанні підрядником замовлень у встановлені строки надбавка за терміновість виконаних робіт не стягується.

У разі нез'явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право, письмово попередивши замовника, зі спливем двох місяців від дня такого попередження продати предмет договору побутового підряду за розумну ціну, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса на Ім'я замовника. Підрядник має право замість продажу предмета договору притримати його або вимагати відшкодування.

За змістом закону право на продаж предмета договору виникає лише після вчинення певних дій і спливу встановленого законом строку. Першою умовою реалізації замовлення є попередження підрядником замовника про готовність предмета побутового підряду. Закон не встановлює форми такого попередження, тому воно може бути зроблене як в усній, так і в письмовій формі. Другою умовою для реалізації права підрядника па продаж предмета договору, є сплив певного строку — двох місяців від дня попередження.

Стаття 872 ЦК визначає права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду. Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати на свій вибір:

1)         виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої

якості;

2)         розірвання договору та відшкодування збитків.

У разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків у роботі замовник має право на свій вибір вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відшкодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати.

Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я замовника та інших осіб, може бути пред'явлена замовником або його правонаступником протягом 10 років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така вимога може бути пред'явлена незалежно від того, коли виявлено ці недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку.

У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право протягом цього ж строку вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування його витрат на усунення недоліків.

Права споживача (замовника) у разі порушення виконавцем (підрядником) умов договору про виконання робіт і надання пос-. луг передбачені у ст.15 Закону "Про захист прав споживачів". Ці правила можуть застосовуватися до договору побутового підряду.

Якщо виконавець своєчасно не приступає до виконання договору або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений термін стає неможливим, то споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт і вимагати відшкодування збитків.

Якщо під час виконання робіт стане очевидним, що їх не буде виконано згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний термін для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений термін — розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.

У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:

безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданійпослузі);

відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);

безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу ітакої ж якості чи повторного виконання роботи;

відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліківвиконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а у разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) — протягом гарантійного чи іншого терміну, встановленого договором, чи протягом шести місяців з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого терміну, встановленого договором.

За наявності у роботах (послугах) Істотних відступів від умов договору або інших істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом термінів, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами, умовами договору, а в разі відсутності таких термінів — протягом 10 років.

Істотними слід вважати недоліки, що роблять неможливим або неприпустимим використання результату виконаної роботи відповідно до його цільового призначення, не можуть бути усунені стосовно цього споживача й потребують великих витрат праці і часу для їх усунення, роблять результат праці іншим або з'являються знову.

Якщо виконавець не виконує, прострочує виконання роботи (надання послуги) згідно з договором, він за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена у годинах) прострочення сплачує споживачеві пеню у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У разі коли вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення.

Виконавець не несе відповідальності за недоліки у виконаних роботах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.

Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі, що не могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття, споживач зобов'язаний повідомити виконавцеві не пізніше трьох діб після їх виявлення.

Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги).