ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

ПЛАН

1.1. Поняття економічного контролю, його сутність, об’єктивність та основні принципи.

1.2. Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю.

1.3. Державна податкова служба як орган контролю. Функції, повноваження і обов’язки податкової міліції.

1.4. Особливості проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів.

1.5. Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту.

У процесі самостійного вивчення теми «Економічний контроль у правоохоронній діяльності Украї­ни» необхідно зосередити зусилля на засвоєнні питань, сформульованих у плані лекційних занять. Ці питання достатньо повно висвітлено в навчальному посібнику «Судово-бухгалтерська експертиза» [71, с. 9—36].

Для глибокого засвоєння даних питань бажано опрацювати також і інші, рекомендовані за цією темою, літературні джерела.

Студенти, вивчивши цю тему, зможуть:

дати характеристику сутності економічних правопорушень;

знати, які нормативно-правові документи регулюють права та обов’язки правоохоронних органів України під час здійснення їхніх функцій у сфері боротьби з господарськими злочинами;

розуміти завдання, повноваження, права та обов’язки податкової міліції;

визначати особливості призначення та проведення ревізії у зв’язку з кримінальною справою і тією ревізією, яка призначається вищою організацією;

розрізняти, у чому полягають відмінності судово-бухгал­терської експертизи від ревізії, яка проводиться з ініціативи органів дізнання та попереднього слідства.