2.5.3. Типові тести для поточного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

1. У складі яких органів виконавчої влади функціонує податкова міліція:

а) Прокуратури;

б) Органів внутрішніх справ;

в) Державної податкової служби;

г) Служби безпеки.

2. Який орган виконавчої влади здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшу­кові, кримінально-процесуальні та охоронні дії:

а) Державна контрольно-ревізійна служба;

б) Податкова міліція;

в) Державна податкова служба;

г) Служба безпеки.

3. До якої відповідальності згідно з чинним законодавством притягаються посадові особи органів державної податкової служби за неналежне виконання своїх обов’язків:

а) дисциплінарної, адміністративної;

б) кримінальної, дисциплінарної, матеріальної;

в) адміністративної, матеріальної, дисциплінарної, кримінальної;

г) матеріальної, адміністративної.

4. Яким нормативним документом передбачене право слідчого вимагати призначення ревізії:

а) Кримінальним кодексом;

б) Господарським процесуальним кодексом;

в) Цивільним процесуальним кодексом;

г) Кримінально-процесуальним кодексом.

5. За рахунок яких коштів відшкодовуються збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів податкової міліції:

а) коштів посадових осіб, що заподіяли збитки;

б) коштів Державної податкової служби;

в) коштів податкової міліції;

г) коштів державного бюджету.

6. Яке покарання, згідно з Кримінальним кодексом, несе ревізор у разі розголошення без дозволу прокурора або слідчого даних досудового слідства чи дізнання:

а) штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) штраф від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) виправні роботи на строк до двох років;

г) виправні роботи на строк до одного року.

7. Термін проведення ревізії, організованої за постановою прокурора чи слідчого, не має перевищувати:

а) десяти днів;

б) двадцяти днів;

в) одного місяця;

г) трьох місяців.

8. За якими критеріями необхідно розрізняти ревізію, що призначається у зв’язку з кримінальною справою, і ревізію, яка призначається вищою організацією відносно конкретного підприємства:

а) за регламентацією порядку призначення та проведення;

б) за оформленням результатів контролю;

в) за підставою для проведення;

г) за суб’єктами контролю.

9. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:

а) об’єктом;

б) суб’єктом;

в) методами;

г) усі відповіді правильні.

10. Який документ, із перелічених нижче, є безпосередньою підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи:

а) наказ керівника підприємства;

б) постанова органу дізнання, слідчого або суду;

в) наказ керівника підрозділу ДКРС.

11. З яких частин складається постанова про призначення проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів:

а) описової частини;

б) резолютивної частини;

в) ухвалювальної частини;

г) усі відповіді правильні.

12. Вказати, в якій частині постанови про призначення ревізії на вимогу правоохоронних органів формулюється коло конкретних питань, на які ревізор повинен дати повні, точні й обґрунтовані відповіді:

а) резолютивній частині;

б) ухвалювальній частині;

в) описовій частині;

г) вхідній частині.

13. У яких з указаних процесів судово-бухгалтерська експертиза є однією із форм використання спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку, контролю й економічного аналізу:

а) цивільному процесі;

б) кримінальному процесі;

в) господарському процесі;

г) усі відповіді правильні.

14. До державних правоохоронних органів в Україні належать:

а) Державна податкова служба;

б) Прокуратура;

в) Державна контрольно-ревізійна служба;

г) Адвокатура;

д) Служба безпеки.

15. Різниця процесуального становища ревізора і експерта-бухгалтера полягає в тому, що:

а) експерт-бухгалтер не є самостійним учасником кримінального процесу;

б) ревізор є самостійним учасником кримінального процесу;

в) експерт-бухгалтер є самостійним учасником кримінального процесу;

г) ревізор не є самостійним учасником кримінального процесу.

16. Додаткова експертиза призначається, якщо виникає необхідність провести дослідження нових об’єктів або щодо в разі обставин суду. Пояснити чому?

а) Так;

б) Ні.

17. Укажіть порядок розвитку судово-бухгалтерської експертизи, розставивши пункти «а — е» у правильній послідовності:

а) в Англії почали затверджувати посади контролерів-ауди­торів;

б) при Московському відділенні Російського технічного товариства створене Бюро бухгалтерської експертизи та консультації;

в) царські контролери-експерти підтверджували достовірність звіту пожертв, складеного головним жрецем;

г) книги подвійної бухгалтерії вперше почали використовувати у суді для перевірки достовірності даних бухгалтерського обліку;

д) в Україні затверджено Закон «Про судово-бухгалтерську експертизу»;

е) у Петрограді при Північно-західній торговельній палаті створено відділ обліково-фінансових експертиз, який потім реорганізовано в інститут професійних бухгалтерів.

18. Із яких частин складається постанова про призначення та проведення ревізії за вимогами правоохоронних органів?

а) описової та ухвалюючої (основної);

б) описової та резолютивної;

в) постановлюючої та узагальнюючої.

19. За якими ознаками відрізняється судово-бухгалтерська експертиза від ревізії?

а) за суб’єктом;

б) за вимогами;

в) за методами.

20. Укажіть основну задачу ревізії, що призначається слідчим (судом).

а) перевірка законності операції взагалі;

б) доведення протиправних дій осіб, що проходять по кримінальній справі;

в) встановлення і перевірка фактів крадіжок та інших злов­живань;

г) перевірка дотримання фінансової дисципліни.

21. Будь ласка, продовжіть речення:

Первинною є експертиза . . .

22. Продовжіть, будь ласка, речення:

Комісійна експертиза призначається у випадках, коли . . .

23. Будь ласка, продовжіть речення:

Комплексна експертиза призначається у випадках, коли . . .

24. Які дані вказуються в постанові про призначення експертизи?

а) місце й дата винесення постанови;

б) посада, звання та прізвище особи, назва суду, який виніс постанову;

в) питання, поставлені експертові;

г) строк проведення експертизи;

д) все вищенаведене.

25. Які обов’язки покладаються на експерта?

а) прийняти до виконання доручену йому експертизу;

б) заявити самовідвід за наявності передбачених законом обставин;

в) самостійно збирати матеріали для подальшого дослід­ження;

г) залучати своїх колег для комісійної роботи;

д) все вищенаведене.

26. Чи вправі експерт-бухгалтер втручатись у вирішення питання про дійсність документів?

а) ні, оскільки це не входить в межі його компетенції;

б) так;

в) в залежності від конкретних обставин.

27. Що відноситься до об’єктів судово-бухгалтерської експертизи?

а) форми податкової звітності;

б) вся документація, що відображає фінансово-господарську діяльність суб’єкта;

в) висновок експертів різних галузей у сфері фінансово-господарської діяльності суб’єкта.

28. Як оформлюється визнання слідчим документа речовим доказом?

а) оформлюється відповідною постановою і відображається у протоколі огляду;

б) знімається копія цього документа, яка підписується голов­ним бухгалтером;

в) експерт-бухгалтер оформлює додаткове положення про існування речового доказу.

29. Що належить до загальнонаукових методів?

а) суцільний нагляд;

б) економічний аналіз;

в) аналогія і моделювання;

г) формальна перевірка документів;

д) аналіз і синтез.

30. У чому полягає метод взаємного контролю?

31. Що є правовою основою призначення та проведення судових експертиз?

а) Закон України «Про судову експертизу»;

б) Кримінально-процесуальний кодекс України;

в) Цивільний процесуальний та Господарський процесуальний кодекси;

г) всі відповіді правильні.

32. Яка установа створюється для розгляду найбільш важливих питань судової експертизи, які мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції України?

а) Науково-дослідний інститут судових експертиз;

б) Координаційна рада з проблем судової експертизи;

в) Криміналістичний центр судових експертиз.

33. Чи правильне твердження: «Спеціалізовані установи та відомчі служби, які виконують судові експертизи, не мають права встановлювати міжнародні наукові зв’язки з установами криміналістики інших країн»?

а) так, не мають такого права, оскільки встановлення будь-яких міжнародних зв’язків та обмін науковою інформацією із установами криміналістики інших країн суперечить чинному в Україні законодавству;

б) це спірне питання і воно не має єдиної точної відповіді;

в) ні, мають таке право, оскільки встановлення міжнародних наукових зв’язків у галузі судової експертизи та криміналістики не суперечить чинному законодавству України.

34. З яких частин, згідно з процесуальними нормами, складається мотивована постанова про проведення судово-бухгал­терської експертизи?

а) ввідна, описова, резолютивна;

б) ввідна, доповнююча, кінцева;

в) заголовок, деталізація, кінцева частина.

35. Поясніть, чим відрізняється аудиторський висновок від висновку судової експертизи.

36. Вказати, які права має експерт-бухгалтер.

а) подавати скаргу на дії осіб, якщо ці дії порушують його права;

б) отримувати винагороду за проведення експертизи;

в) досліджувати матеріали, не вказані в постанові про призначення експертизи;

г) зберігати матеріали справи поза межами службового приміщення.

37. Вказати, що не входить в коло обов’язків експерта-бухгалтера.

а) самостійне збирання необхідних матеріалів;

б) ставити питання відповідачам, підсудним;

в) проведення ревізії;

г) брати участь в інвентаризації.

38. В залежності від чого присвоюється кваліфікація судового експерта з дозволом проведення певного виду експертизи?

а) від кількості проведених ревізій;

б) від спеціалізації і рівня підготовки;

в) від строку практичної діяльності.

39. На кого покладаються обов’язки збору фактичних доказів правопорушень?

а) на експерта-бухгалтера;

б) на бухгалтера підприємства;

в) на слідчого;

г) на адвоката.

40. Назвіть три ключові умови, які є необхідними для дослідження касових операцій.

а)

б)

в)

41. Які з наведених документів можуть бути необхідні під час експертизи обліку основних засобів?

а) акти вводу в експлуатацію;

б) накладні;

в) інвентарні картки;

г) договори на проведення рекламних заходів.

42. Які з наведених нижче порушень характерні для операцій з виробництва та реалізації продукції?

а) випуск та реалізація необлікованої продукції;

б) необґрунтоване списання МШП;

в) необґрунтоване списання коштів з поточних рахунків;

г) нестача та псування ТМЦ на виробництві.

43. Назвіть основні групи необґрунтованих виплат заробітної плати:

а) виплати, проведені на підставі документів, складених особами, що не ма­ють на це повноважень;

б) повторна виплата зарплати тим самим особам;

в) неправильний підрахунок у платіжній відомості.

44. Які з наведених матеріалів є основними у розслідуванні операцій, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків?

а) первинні документи і облікові регістри, які підтверджують факти правопорушень з приводу сплати податків;

б) оригінал акта про перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства податковою адміністрацією з усіма додатками;

в) письмове пояснення керівника, головного бухгалтера та інших матеріально відповідальних осіб;

г) договори;

д) аудиторські висновки;

е) всі відповіді правильні.

45. З яких частин складається висновок експертизи?

а) зі вступної та досліджувальної;

б) зі вступної, досліджувальної та висновку дослідження;

в) зі вступної та висновку дослідження.

46. В якій частині вказується назва експертизи, чи є вона додатковою, повторною?

а) у вступній;

б) у досліджувальній;

в) у висновку дослідження.

47. В якій частині відтворюється весь процес експертного дослідження?

а) у вступній;

б) у досліджувальній;

в) у висновку дослідження.

48. В якій частині вказуються результати, що випливають з дослідження?

а) у вступній;

б) у досліджувальній;

в) у висновку дослідження.

49. Які етапи включає стадія узагальнення, оцінки та реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи?

а) узагальнення результатів;

б) реалізація результатів експертизи;

в) систематизація результатів;

г) складання експертного висновку.

50. Доведіть, будь ласка, чи є різниця між неясним та неповним висновками. Якщо є, то в чому вона виражається?