Список використаної та рекомендованої літератури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Бандурка О.М., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р. та ін. Податко­ва міліція: Коментарі та роз'яснення чинного законодавства. — Харків: Ун-т внутр. справ, 1999.

Бандурка ОМ. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. — Харків: Основа, 1996.

Басков Я.#.Прокурорский надзор. — М.: БЕК, 1996.

Бондарев В.В., Дячук СІ. Стан забезпечення судового захисту конституційних прав і свобод військовослужбовців // BBC України. - 2000. - № 4.

Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. — К., 1998.

Гуценко К.Ф., Ковалев МАПравоохранительнне органи. — М.: Зерцало, 1977.

Загальна теорія держави та права: Навч. посібн. / За відп. редакцією В.В. Копєйчикова — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. Матеріали науково-практичної конференції 22—23 листопада 1996 року. - К, 1997.

Карпачова Н. Народний правозащитник всегда в оппозиции к власти: Интервью // Голос Украйни. — 1998. — 26 сентября.

Кодекси України. — К.: Юрінком Інтер. — Т. 1.

Колодій А. Принципи права України. — К: Юрінком Інтер, 1998.

Колпаков В.К. Адміністративне право України. — К: Юрінком Інтер, 1999.

Кримінальне право України: Особлива частина / За ред. Ба-жанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я. — Київ—Харків: Юрінком Інтер - Право, 2002.

Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних спар-вах. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

 

Курс кримінології: Загальна частина. О.М. Джужа та інші. — К, 2001. - Кн. 1. - Гл. 1.

Кучма Л. Життя вимагає рішучих кроків у протидії злочинності // Право України. — № 4. — 1999.

Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К.: Генеза, 1996.

Марочкін І. та ін. Організація судових і правоохоронних органів. — Харків, 2000.

Матишевский П. Преступления против собственности и смежнне с ними преступления. — К.: Юрінком, 1996.

Михайленко А.Р. Расследоваение преступлений и обеспечение прав граждан. — К.: Юринком Интер, 1999.

Международнне акти о правах человека. — М.: Норма-ИНФРА.

Михеенко MM., Hop B.T., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. — К: Либідь, 1999.

Михеенко MM. Проблекми розвитку кримінального процесу в Україні. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

Молдован В.В., Молдован А.В. Судоустрій України. — К., 2000.

Основи конституційного права України / За ред. В.В. Копєй­чикова. - К., 2001.

Політологічний енциклопедичний словник. — К.: Генеза, 1997.

Потебенько М. Роки становлення і утвердження // Вісник прокуратури. — 1999. — № 2.

Притика О. Зміцнення законності та протидія проявам зло­чинності в економічній сфері // Право України. — 1999. — № 5.

Радзіевська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: На­вчальний посібник / За відп. ред. Л.К. Радзієвської. — К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 6-105.

Реабілітація репресованих: Законодавство та судова практика. — К: Юрінком Інтер, 1997.

Станік С. Оптимізація нормотворчої діяльності як правового засобу утвердження прав і свобод людини // Право України. — 1999. - № 5.

Станік С. Реформування органів юстиції — нагальна потреба сьогодення // Право України. — 1999. — № 8.

Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

 

296

 

Додаток

 

297

 

 

 

Стефанюк B.C. Верховний Суд, судова влада і правосуддя в Україні // Вісник ВСУ. - 1998. - № 3.

Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право України. — 1999. — № 5.

Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. - 2000. - № 1.

Стецовский Ю.И. Советская адвокатура. — М., 1989.

Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність. — К.: Атіка, 2000.

Україна в міжнародно-правових відносинах. — К.: Юрінком Інтер. - 1999. - Т. 2.

Футей Б.  Становлення правової держави:  Україна   1991—

2001        pp. - К: Юрінком Інтер, 2001. - С. 34-49; 109-124,196-303.

Шишкін В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві СПІА. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Шумський П.В. Покуратура України. — К.: Вентурі, 1998.

Юридичний словник-довідник: Юридична енциклопедія / За ред. ЮС. Шемшученка. — К.: Українська енциклопедія імені М.П. Бажана. - 2000-2001.

Конституція України

Збірники нормативних актів

Адвокатура в Україні: Збірник нормативних актів / Упо­рядник С.Ф. Гончаренко. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів / Відп. ред. B.C. Стефа­нюк. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.

Преступность в Украине // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. — 1994. — № 2.

Прокуратура в Україні: Збірник нормативних актів // Відп. ред. М.О. Потебенько. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 400 с.

І. Акти Верховної Ради України

1.             Закон  УРСР  "Про судоустрій  України"  від  7 лютого

2002        р. № 3018-ІИ.

2.             Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р.

№ 2862-ХН.

 

 

Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР.

Закон України "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991 р. № 1142-ХП.

5.             Закон України "Про Вищу раду юстиції" від 15 січня

1998 р. № 22/98-ВР.

Закон України "Про органи суддівського самоврядування" від 2 лютого 1994 р. № 3909-ХІІ.

Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів Украї­ни" від 2 лютого 1994 р. № 3911-ХН.

Закон України "Про державну виконавчу службу" від 24 березня 1998 р. № 202/98-ВР.

Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. № 2887-ХН.

10.           Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р.

№ 1789-ХІІ.

11.           Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р.

№ 565-ХІІ.

Закон України "Про органи і служби у справах неповно­літніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР.

Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 бе­резня 1992 р. № 2229-ХН.

Закон України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР.

Закон України "Про Прикордонні війська України' від 4 листопада 1991 р. № 1779-ХП.

Закон України "Про державну податкову службу в Украї­ні" від 4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ.

Закон України "Про соціальний і правовий захист вій­ськовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХН.

Закон України "Про пенсійне забезпечення військово­службовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХП.

Закон України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" від 24 березня 1998 р. № 203/98-ВР.

 

298         

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ.

Закон України "Про організаційно-правові основи бо­ротьби з організованою злочинністю" від ЗО червня 1993 р. № 3341-ХІІ.

Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР.

Закон України "Про попереднє ув'язнення" від ЗО червня

1993        р. № 3352-ХІІ.

Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зло­вживанню ними" від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР.

Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня

1994        р. № 3855-ХИ.

Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 р. № 1777-ХІІ.

Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 1 грудня 1994 р. № 264/94-ВР.

Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХН.

Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХН.

30.           Положення про порядок комплектування, матеріально-

технічного, військового, фінансового та соціально-побутового за­

безпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по

боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. Затверджене

постановою Верховної Ради України 12 жовтня 1994 р.

№ 199/94-ВР.

IL Акти Президента України

Указ Президента України "Про утворення Державного де­партаменту України з питань виконання покарань" від 22 квітня 1998 р. № 344/98.

Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань. Затверджене Указом Президента України від 31 липня 1998 р. № 827/98.

 

 

299

Додаток

Національна програма боротьби з корупцією. Затверджена Указом Президента України від 10 квітня 1997 № 319.

Концепція боротьби з корупцією в Україні на 1998—2005 роки. Затверджена Указом Президента України від 24 квітня 1998 р. № 367/98.

Положення про Міністерство юстиції України. Затвердже­не Указом Президента України від ЗО грудня 1997 р. № 1396/97.

III. Акти Кабінету Міністрів України

Перелік відомостей для термінового інформування Служ­би безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та їх регіо­нальних органів міністерствами, відомствами, іншими державни­ми установами з питань державної, громадської безпеки та бо­ротьби зі злочинністю. Затверджений постановою Кабінету Мі­ністрів України від 19 грудня 1994 р. № 847.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Національне центральне бюро Інтерполу" від 25 березня 1993 р. № 220.

Правила перетинання державного кордону громадянами України. Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995р. № 57.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про прикордон­ний режим" від 27 липня 1998 р. № Ц47 (із змінами, внесеними згідно з постановою від 23 квітня 1999 р. № 679).

IV. Міжвідомчі та відомчі акти

Положення про порядок комплектування, матеріально-тех­нічного, військового, фінансового та соціально-побутового забез­печення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. Затвердже­не постановою Верховної Ради України від 16 грудня 1993 р. № 3720-ХН.

Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших дер­жавних органів України у боротьбі із злочинністю. Затверджена спільним наказом МВС, Голови СБУ, Голови Держкомкордону, Голови Держмиткому, Командуючого Національної гвардії, Мі­ністра оборони, Міністра юстиції України від 10 серпня 1994 р. №4348/138/151/11-2-2870/172/148/407/2-90-442.

 

300

 

Додаток

 

301

 

 

 

Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтер-полу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочи­нів. Затверджена наказом МВС, Генпрокуратури, СБУ, Держ-комкордону, Держмиткому, Державної податкової адміністрації України від 9 січня 1997р. № 3/1/2/5/2/2.

Інструкція про порядок виконання європейських конвен­цій з питань кримінального судочинства. Затверджена наказом Мін'юсту України, Генпрокуратури України, СБУ, МВС Украї­ни, ВС України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 29 червня 1999 р. № 34/5/22/

103/512/326/73.

Інструкція про порядок знищення вилучених із незаконно­го обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсо­рів, використання яких в законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення. Затверджена спільним наказом МВС України, СБУ, Генпрокуратури України, МОЗ України, Мін'юсту України і ВС України від 27 червня 1995 р. № 437-дек.

Інструкція про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини. Затверджена наказом МОЗ України, Генпрокуратури України, МВС України, Мін'юсту України від 10 жовтня 1997 р. № 306/680/21/66/5.

Порядок проведення медичного огляду та медичного об­стеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або пси­хотропними речовинами. Затверджений наказом МОЗ України та МВС України від 16 червня 1998 р. № 158/417.

Положення про порядок придбання, видачі, обліку, збері­гання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Затверджене наказом МВС України від 24 липня 1996 р. № 523.

Інструкція про порядок зберігання відомостей про спец-абонентів місцевих телефонних мереж та документів, що їх міс­тять. Затверджена наказом Мінзв'язку України від 23 квітня 1996 р. № 69.

10.           Тимчасове положення про спеціальний підрозділ міліції

для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних ор-

 

ганів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, чле­нів їх сімей та близьких родичів. Затверджене наказом МВС Ук­раїни від 23 липня 1997 р. № 467.

V.            Постанови Пленуму Верховного Суду України

Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про засто­сування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9.

Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про засто­сування законодавства, що забезпечує незалежність суддів" від 12 квітня 1996 р. № 4.

Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про засто­сування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві" від 19 червня 1999 р, № 10.

VI.           Накази Генерального прокурора України

1.             Про організацію прокурорського нагляду за додержанням

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяль­

ність, дізнання та досудове слідство. Наказ від 4 жовтня 1998 р.

№ 4.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю. Наказ від 7 жовтня 1999 р. № 3.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері боротьби з корупцією. Наказ від 23 квітня 1997 р. № 12.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів Службою безпеки, органами охорони державного і мит­ного кордонів України. Наказ від 5 квітня 2000 р. № 4.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, які проводять опера­тивно-розшукову діяльністю. Наказ від 17 вересня 1999 р. № 2.

Про організацію роботи органів прокуратури у здійсненні йагляду за додержанням законів щодо прав і свобод громадян та захисту інтересів держави. Наказ від 2 жовтня 1998 р. № 2.

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,

 

302

 

Додаток

 

303

 

 

 

пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Наказ від 5 квітня 2000 р. № 3.

8. Про організацію роботи органів прокуратури щодо забез­печення нагляду за додержанням законів, спрямованих на попе­редження правопорушень серед неповнолітніх, захист їх прав. Наказ від 26 жовтня 1998 р. № 9.

VIL Міжнародно-правові документи

Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. (із змінами, внесеними протоколом від 7 грудня 1953 р.) Ратифіковано 29 серпня 1956 р.

Міжнародна конвенція по боротьбі з підробленням грошо­вих знаків. Прийнято 20 квітня 1929 р. Ратифіковано 3 травня 1931 р.

Конвенція 29 Міжнародної Організації Праці про приму­сову чи обов'язкову працю. Прийнято 28 червня 1930 р. Ратифі­ковано 9 червня 1956 р.

Конвенція про попередження злочинові геноцид та пока­рання за нього. Прийнято резолюцією 260 А (III) Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 1948 р. Ратифіковано 18 березня 1954 р.

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлуата­цією проституції третіми особами. Ухвалена резолюцією 317 (IV) Генеральної Асамблеї ООН. Прийнято 21 березня 1949 р. Приєднання — 15 листопада 1954 р.

Конвенція про захист прав і основних свобод людини. Прийнято 4 листопада 1950 р. Ратифіковано 17 липня 1997 р.

Протоколи №№ 1, 2, 4, 7, 11 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. Прийнято 4 листопада 1950 р. Ратифіковано 17 липня 1997 р.

Протокол про внесення змін до Конвенції про рабство. Ухвалений резолюцією 794 (VIII) Генеральної Асамблеї ООН. Прийнято 23 жовтня 1953 р. Приєднання — ЗО квітня 1957 р.

Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства. Прийнято 7 вересня 1956 р. Ратифіковано УРСР 16 лютого 1957 р.

10.           Європейська конвенція про видачу правопорушників.

Прийнято 13 грудня 1957 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р. (із за­

стереженнями).

 

 

Конвенція про визнання та виконання іноземних арбіт­ражних рішень. Прийнято 10 червня 1958 р. Ратифіковано 22 серпня 1960 р.

Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримі­нальних справах. Прийнято 20 квітня 1959 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р. (із застереженнями).

Єдина конвенція про наркотичні засоби. Прийнято ЗО бе­резня 1961 р. Ратифіковано 10 січня 1964 р.

Конвенція про злочини та деякі інші акти, що вчинюють­ся на борту повітряних суден. Прийнято 14 вересня 1963 р. При­єднання — 21 грудня 1987 р. (із застереженнями).

Європейська конвенція про нагляд за умовно засуджени­ми або умовно звільненими правопорушниками від ЗО листопада 1964 р. Приєднання — 22 вересня 1995 р.

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Прийнято 7 березня 1965 р. Ратифіковано 21 січ­ня 1969 р.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнято 16 грудня 1966 р. Ратифіковано 19 жовтня 1973 р.

Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Прийнято 16 грудня 1966 р. Приєднання — 25 грудня 1990 р.

Конвенція про незастосування строку давності до воєн­них злочинів і злочинів проти людства від 26 листопада 1968 р. Прийнято резолюцією 2391 (XXII) Генеральної Асамблеї ООН. Ратифіковано 25 березня 1969 р.

Конвенція про заходи, спрямовані на заборону й запобі­гання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права влас­ності на культурні цінності від 14 листопада 1970 р. Ратифікова­но 10 лютого 1988 р.

Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повіт­ряних суден від 16 грудня 1970 р. Ратифіковано 27 грудня 1971 р. (із застереженнями).

Конвенція про психотропні речовини. Прийнято 21 люто­го 1971 р. Ратифіковано 27 жовтня 1978 р.

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямова­ними проти безпеки цивільної авіації. Прийнято 23 вересня 1971 р. Ратифіковано 16 січня 1973 р.

 

304

 

Додаток

 

305

 

 

 

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм. Прийнято 29 жовт­ня 1971 р. Приєднання — 15 червня 1999 р.

Європейська конвенція про передачу провадження у кри­мінальних справах. Прийнято 15 травня 1972 р. Приєднання — 22 вересня 1995 р.

Конвенція про припинення злочину апартеїду та покаран­ня за нього від ЗО листопада 1973 р. Ратифіковано 15 жовтня 1975 р.

Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дип­ломатичних агентів. Прийнято 14 грудня 1973 р. Ратифіковано 26 грудня 1975 р.

Додатковий протокол до Європейської конвенції про ви­дачу правопорушників. Прийнято 15 жовтня 1975 р. Ратифікова­но 16 січня 1998 р.

Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників.-Прийнято 17 березня 1978 р. Рати­фіковано 16 січня 1998 р.

Додатковий протокол до Європейської конвенції про вза­ємну допомогу у кримінальних справах. Прийнято 17 березня 1978 р. Ратифіковано 16 січня 1998 р.

Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням за­ручників. Прийнято 17 грудня 1979 р. Приєднання — 8 травня 1987 р. (із застереженнями).

Конвенція про передачу засуджених осіб. Прийнято 21 березня 1983 р. Приєднання — 22 вересня 1995 р.

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюд­ських або таких, що принижують гідність, видів поводження і по­карання. Прийнято 10 грудня 1984 р. Ратифіковано 26 січня 1986 р.

Європейська конвенція про запобігання тортурам та не­людському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Прийнято 26 листопада 1987 р. Ратифіковано 24 січ­ня 1997 р.

Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, прийняту в Мон-

 

реалі 23 вересня 1971 р. Прийнято 24 лютого 1988 р. Ратифіко­вано 20 лютого 1989 р.

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямова­ними проти безпеки морського судноплавства. Прийнято 10 бе­резня 1988 р. Ратифіковано 17 грудня 1993 р.

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних ре­човин. Прийнято 20 грудня 1988 р. Ратифіковано 25 квітня 1991 р.

Резолюція 1989/65 Економічної Соціальної Ради ООН від 24 травня 1989 р. "Принципи ефективного попередження і розслідування незаконних, свавільних і сумарних страт".

Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, вико­ристанням, фінансуванням і навчанням найманців. Прийнято 4 грудня 1989 р. Ратифіковано 14 липня 1993 р.

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Прийнято 8 листопада 1990 р. Ратифіковано 17 грудня 1997 р. (із застереженнями).

Конвенція про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах. Прийнято 22 січня 1993 р. Ратифікова­но 10 листопада 1994 р. (із застереженнями).

Протокол до Конвенції про правову допомогу у цивіль­них, сімейних та кримінальних справах (СНД). Прийнято 28 бе­резня 1997 р. Ратифіковано 3 березня 1998 р. (із застережен­нями).

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Прийнято 25 червня 1998 р. Ратифіко­вано 6 липня 1999 р.

Крім тогоі Радянським Союзом та Україною були укладені двосторонні договори про правову допомогу з такими країнами; Албанія, Алжир, Болгарія, Угорщина, В'єтнам, Греція, Ірак, Ємен, Кіпр, Північна Корея, Куба* Румунія, Туніс, Фінляндія, Чехословаччина, Югославія, Італія, Азербайджан, США, Молдо­ва, Велика Британія, Канада, Китай, Польща, Литва, Словаччина; які також зберігають своє правове значення.

 

Таблиця 1

Судова система України

Верховний Суд України

 

 

 

Пленум

 

 

 

 

 

Президія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судові палати

 

Військова судова колегія

 

 

:

 

 

І

кримінальна

цивільна

адміністративна

господарська

 

Колегії суддів

J

Продовження таблиці 1

 

■      ■

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вищий господарський суд України

 

 

Вищий адміністративний суд України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касацій

 

 

 

 

Апеляційний суд України

 

                     [      "

 

Апеляційні суди

 

 

 

!

 

І

 

і

 

 

І

 

І

 

~]

Автономної

Республіки

Крим

 

обласні

 

міст Києва та Севастополя

 

 

військові суди регіонів і ВМС

 

господарські

 

адміні­стративні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцеві суди

 

 

і

 

 

г

 

І

 

І

 

І

 

І

районний

 

міський

 

військовий суд гарнізону

 

господарський

 

адміністра­тивний

 

 

Таблиця 2

Система апеляційних судів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апеляційний суд України

 

 

 

 

Апеляційні суди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономної Республіки Крим

 

 

Луганської області

 

 

Тернопільської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницької області

 

 

Львівської області

 

 

Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинської області

 

 

Київської області

 

 

Херсонської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровської області

Донецької області

Житомирської області

Закарпатської області

Запорізької області

Івано-Франківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградської області

 

 

 

 

Миколаївської області

 

 

 

 

Одеської області

 

 

 

 

Полтавської області

 

 

 

 

Рівненської області

 

 

 

 

Сумської області

 

 

Продовження таблиці 2

Хмельницької області

Черкаської області

Чернівецької області

Чернігівської області

міста Києва

міста Севастополя

 

Таблиця З

Система військових судів

 

 

 


Військова судова колегія ВСУ

 

Військова судова палата Касаційного суду України

 

 

 

Військові апеляційні суди

 

 

 

 

 

Централь­ного регіону

 

Західного регіону

 

Південного регіону

 

Військово-

Морських

Сил

 

Військові місцеві суди


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницького гарнізону

 

 

Луганського

гарнізону

 

 

Харківського гарнізону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарницького гарнізону

 

 

Львівського

гарнізону

 

 

Хмельницького гарнізону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці З

 

Дніпропетровського гарнізону

 

Миколаївського гарнізону

 

Черкаського гарнізону

 

 

 

Донецького гарнізону

 

Одеського гарнізону

 

Чернівецького гарнізону

 

 

 

Євпаторійського гарнізону

 

Полтавського гарнізону

 

Чернігівського гарнізону

 

 

 

Житомирського гарнізону

 

Рівненського гарнізону

 

Київського гарнізону

 

 

 

Запорізького гарнізону

 

Ужгородського гарнізону

 

Севастопольського гарнізону

 

 

 

Івано-Франківського гарнізону

 

Феодосійського гарнізону

 

Сімферопольського гарнізону

 

Таблиця 4

Система господарських судів

Судова палата у господарських справах ВСУ

Вищий господарський суд України

Апеляційні господарські суди

 

Київський

 

Одеський

 

Дніпропет­ровський

 

Донецький

 

Львів­ський

 

Харків­ський

 

Севастополь-

 

Місцеві господарські суди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономної Республіки Крим

 

 

Київської області

 

 

Тернопільскої області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницької області

 

 

Кіровоградської області

 

 

Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинської області

 

 

Луганської області

 

 

Херсонської області

 

 

Продовження таблиці 4

 

Дніпропетровської області

 

Львівської області

 

Хмельницької області

 

 

 

Донецької області

 

Миколаївської області

 

Черкаської області

 

 

 

Житомирської області

 

Одеської області

 

Чернівецької області

 

 

 

Закарпатської області

 

Полтавської області

 

Чернігівської області

 

 

 

Запорізької області

 

Рівненської області

 

міста Києва

 

 

 

Івано-Франківської області

 

Сумської області

 

міста Севастополя

 

315