§ 3. Статус, правовий та соціальний захист нотаріусів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Нотаріус (від. лат. notarius - писар, секретар) — посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії1.

Хто має право на нотаріальну діяльність? Відповідно до ст. З Закону України "Про нотаріат" нотаріусом може бути громадя­нин України, який має вищу юридичну освіту, пройшов стажу­вання протягом шести місяців у державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит та одер­жав свідоцтво про право займатися нотаріальною діяльністю.

Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість.

Нотаріус не може перебувати в штаті інших державних, при­ватних і громадських підприємств та організацій, займатися під­приємницькою і посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану роботу, за винятком викладацької і наукової.

За Законом України "Про нотаріат" (ст. 4) нотаріус має право:

вимагати від підприємств, установ та організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;

складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру.

Чинним законодавством нотаріусуложуть бути надані й інші права.

Обов'язки нотаріуса:

здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до закону і даної ним присяги;

сприяти громадянам, підприємствам, установам та організа­ціям у здійсненні їх прав, захищати їхні законні інтереси, роз'яс­нювати права та обов'язки, попереджати про наслідки вчинюва­них нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;

зберігати у таємниці відомості, одержані при вчиненні но­таріальних дій;

відмовляти у вчиненні нотаріальної дії у разі її невідповід­ності законодавству України або міжнародним договорам.

1  Юридичний словник-довідник/За ред. Ю. С. Шемшученка. — К., 1999. — С. 388.

 

Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатись нотаріальною діяльністю, при управлін­нях юстиції Ради міністрів Республіки Крим, обласних, Київ­ської та Севастопольської міських державних адміністрацій утво­рюється кваліфікаційна комісія нотаріату, Положення про яку затверджується Міністерством юстиції (ст. 10 Закону України "Про нотаріат").

Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату затвердже­но наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 1993 ро­ку № 22/5 із змінами, внесеними згідно з наказом Мін'юсту від 25 грудня 1997 року № 89/5. Це Положення регламентує статус, завдання та функції кваліфікаційної комісії нотаріату.

Повноваження кваліфікаційної комісії (п. 12 Положення):

розглядає заяви осіб та проводить конкурсний відбір для визначення професійного рівня осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю;

зараховує до резерву на заміщення посади стажиста;

визначає керівника стажування;

допускає осіб або відмовляє їм у допуску до складання ква­ліфікаційного іспиту;

приймає кваліфікаційний іспит;

приймає рішення про можливість чи неможливість допуску особи до нотаріальної діяльності.

При Міністерстві юстиції України створюється Вища квалі­фікаційна комісія нотаріату. її діяльність регламентовано Поло­женням про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 114 з наступними змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року № 1640.

Основним завданням комісії є розгляд скарг на рішення ква­ліфікаційних комісій нотаріату, тому комісія:

•               розглядає скарги на рішення кваліфікаційних комісій нота­

ріату про відмову в допуску особи до нотаріальної діяльності;

•               вирішує питання про можливість складання повторного

кваліфікаційного іспиту комісії особою, яка подала скаргу;

•               розробляє і затверджує програму та порядок складання ква­

ліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися нота­

ріальною діяльністю (п. 10 Положення).

На підставі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату Мініс­терство юстиції України видає свідоцтво про право на здійснення нотаріальної діяльності (ст. 11 Закону України "Про нотаріат").

 

282

 

Розділ IV. Правозахисні органи України

 

Глава 3. Нотаріат в Україні

 

283

 

 

 

Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена до суду в місячний термін з дня її одержання (ч. 2 ст. 11 Закону).

Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати, яка вноситься за видачу свідоцтва про право на здійснення нота­ріальної діяльності.

Міністерство юстиції може анулювати свідоцтво про право на здійснення нотаріальної діяльності (ст. 12 Закону):

з власної ініціативи нотаріуса;

за поданням Міністерства юстиції Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держав­них адміністрацій у випадках:

а)             втрати громадянства України або виїзду за межі Украї­

ни на постійне проживання;

б)            винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку су­

ду, який набрав чинності;

в)             винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса

примусових заходів медичного характеру, що набрала за­

конної сили;

г)             винесення постанови про припинення щодо нотаріуса

кримінальної справи з нереабілітуючих підстав;

д)             винесення рішення суду, що набрало законної сили,

про обмеження дієздатності особи, яка виконує обов'язки

нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсут­

ньою, оголошення її померлою;

є) неодноразового порушення нотаріусом чинного зако­нодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого по­рушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян; є) невідповідності нотаріуса посаді, яку він обіймає, вна­слідок  стану   здоров'я,   що   перешкоджає   нотаріальній діяльності. Рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення нотаріальної діяльності може бути оскаржено до суду в місячний термін з дня його одержання.

Для захисту соціальних і професійних прав нотаріуси мо­жуть об'єднуватися у загальнодержавні, міжнародні спілки та асоціації. В Україні існує Нотаріальна палата, яка захищає професійні інтереси нотаріусів.

Об'єднання нотаріусів здійснюють методичну і видавничу роботу, можуть створювати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів.

 

Питання для самоконтролю

1.             Назвіть   та   охарактеризуйте   принципи   нотаріальної

діяльності.

Якою є структура нотаріальних оргаггів?

Назвіть конкретні нотаріальні дії, дайте їх приклади.

Хто ще, крім нотаріусів, має право здійснювати нота­ріальні дії?

Який орган мас повноваження визначати рівень професій­ної підготовки нотаріусів та осіб, які мають намір за­йматися нотаріальною діяльністю?

 

Глава 4. Адвокатура в Україні

 

285