§ 2. Система органів юстиції та організація їх роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Як уже зазначалося вище, керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України, що є правоохоронним органом держави, діяльність якого спрямована на забезпечення законності та правопорядку в Україні. Правоохоронні функції Міністерства юстиції реалізуються ним як безпосередньо, так і органами, що входять до його системи.

Система органів юстиції протягом свого існування змінюва­лася залежно від завдань, які на неї покладалися. Історія станов­лення та розвитку органів юстиції в Україні налічує понад 80 ро­ків — від створення міністерства судових справ і Народного сек­ретарства юстиції до сучасного центрального органу виконавчої влади — Міністерства юстиції з його складною розвинутою сис­темою підрозділів, державних служб, інститутів та підприємств*

Проголошення незалежності України, здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність карди­нальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного розши­рення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що в свою чергу привело до істотних структурних перетворень та змін у центральному апараті. У 1992 році на Мін'юст покладено обов'язки з організаційного та кадрового забезпечення діяльності військових судів, а також судів, які здійснюють правосуддя на особливо режимних об'єктах. У 1993 році розпочато реєстрацію благодійних фондів та державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий ха­рактер, з 1994 року — експертне забезпечення правосуддя1.

Поступово Міністерство юстиції України починає виконува­ти принципово нові завдання, зокрема здійснення державної пра­вової політики. Відповідно до покладених на Мін'юст завдань у структурі міністерства утворюються нові департаменти — право­вої політики, державної виконавчої служби, громадянства і реєстрації фізичних осіб, реорганізовано управління цивільного та комерційного законодавства, значно розширено законопроект-не управління. Сьогодні Міністерство юстиції України має понад ЗО структурних підрозділів центрального апарату, в яких працює

В системі юстиції існують два науково-дослідні інститути з проведення судових експертиз (у містах Києві та Харкові), а у кожній області — бюро з судових експертиз (товарознавчих, автотехнічних, криміналістичних тощо).

 

264          Розділ IV. Правозахисні органи України

 

Глава 2. Юстиція України

 

265

 

 

 

370 осіб. Усього в системі Мін'юсту працює близько 14,5 тис. працівників, у тому числі: в територіальних (місцевих) управлін­нях юстиції — близько 7,5 тис, нотаріальних конторах — трохи більше 2 тис, у державній виконавчій службі — понад 4,5 тис. Організаційно Мін'юст побудовано на принципі розмежування повноважень структурних підрозділів центрального апарату, ви­конання завдань за функціональним, а не за галузевим принци­пом, що наближує Мін'юст за його роллю і функціями до анало­гічних міністерств європейських країн1.

Міністерство юстиції України очолює міністр, якого за по­данням Прем'єр-міністра призначає Президент України.

Міністр несе персональну відповідальність перед Президен­том і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій. Міністр має заступників, які призначаються відповідно до законодавства. Заступники міністра виконують за дорученням міністра окремі його функції та заміщають міністра у разі його відсутності або неможливості здійснювати свої повноваження.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компе­тенції Мін'юсту України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у міністерстві утворюється колегія у складі мі­ністра (голова колегії), заступників міністра за посадою, а також інших керівних працівників міністерства. Склад колегії періо­дично змінюється. На сьогоднішній день колегія міністерства складається з 15 чоловік. До складу колегії можуть входити ке­рівники місцевих управлінь юстиції. Членів колегії затверджує та звільняє від обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням Міністра юстиції. Рішення колегії оформляються наказами Мі­ністра юстиції.

Структура Мін'юсту побудована залежно від функцій, які він виконує. Однією з важливих функцій Мін'юсту і його терито­ріальних органів є організаційне та матеріально-технічне забез­печення судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду Ук­раїни та господарських судів), організація виконання судових рі­шень. Щоб забезпечити своєчасне, повне і неупереджене вико­нання рішень судів та інших органів відповідно до законів України та на виконання Закону України "Про державну вико­навчу службу", в структурі центрального апарату створено Де­партамент державної виконавчої служби, а у складі місцевих ор-

Станік С. Реформування органів юстиції — нагальна потреба сьогодення // Право України. - 1999. - № 8. - С. 4.

 

ганів юстиції — відділи державної виконавчої служби. Крім того, відносно новим є також Департамент громадянства та реєстрації фізичних осіб. Створення цього департаменту зумовлено реаль­ним забезпеченням прав людини щодо набуття громадянства, вільного вибору місця проживання. Паспортну та міграційну ро­боту покладено на Міністерство юстиції відповідно до міжнарод­ної практики (висновок Ради Європи № 190; 1995 p.). Міністер­ство юстиції повинно контролювати переміщення іноземців і осіб без громадянства в пунктах пропуску через кордонна також пе­ревіряти законність їх в'їзду, виїзду, додержання правил перебу­вання та реєстрації. На Департамент громадянства та реєстрації фізичних осіб також покладено обов'язок щодо створення єдиної системи документування населення в Україні (згідно з Указом Президента України "Про службу громадянства та реєстрації фі зичних осіб").

У зв'язку з поглибленням демократичних процесів в україн­ському суспільстві та для забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до міжнародних стан­дартів при Мін'юсті створено інститут Уповноваженого у спра­вах додержання Конвенції про захист прав і основних свобод лю­дини. Водночас цей Уповноважений є заступником Міністра юс­тиції, що в свою чергу надає Уповноваженому більшої ваги і можливостей у виконання завдань, покладених на нього. Вико­нання Уповноваженим своїх функцій забезпечується Національ­ним бюро у справах додержання Конвенції, створеним у складі центрального апарату Міністерства юстиції та регіональними відділеннями Національного бюро при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському і Севастопольському міських управ­ліннях юстиції.

Відповідно до Положення про Уповноваженого у справах додержання Конвенції про захист прав і основних свобод люди­ни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1998 року № 557, Уповноважений є посадовою особою, на яку Кабінетом Міністрів України покладено повноваження щодо забезпечення представництва під час розгляду справ про порушення положень Конвенції про захист прав і основних сво­бод людини 1950 року в Європейській комісії з прав людини та Європейському Суді з прав людини. Основними завданнями Уповноваженого є:

а) представництво України в Комісії та Суді під час розгляду справ про порушення Україною положень Конвенції, а також під

 

266

 

Розділ IV. Правозахисні органи України

 

Глава 2. Юстиція України

 

267

 

 

 

час розгляду справ за позовами України стосовно порушень по­ложень Конвенції іншими державами — учасницями Конвенції;

б)            координація роботи заінтересованих органів виконавчої

влади, пов'язаної з підготовкою матеріалів для розгляду справ у

Комісії та Суді;

в)             підготовка і внесення на розгляд Комісії та Суду письмових

доповідей, участь у слуханнях справ, які розглядаються ними;

г)             інформування Комісії про хід виконання Україною рішень

Комісії та Суду;

д)             внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропози­

цій про усунення порушень положень Конвенції, недопущення

таких порушень у майбутньому;

є) надання необхідної інформації уповноваженим особам, які прибуватимуть в Україну для проведення перевірок додержання Конвенції.

Серед функцій Мін'юсту, спрямованих на забезпечення за­конності, додержання прав і свобод людини і громадянина, с здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів мі­ністерств та інших органів центральної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий ха­рактер. Таку реєстрацію здійснюють відповідні структурні під­розділи Мін'юсту; крім реєстрації актів центральних органів ви­конавчої влади, реєструються також акти обласних, районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших підрозділів. Як свідчить практика, сьогодні до виконання досить часто надсилаються нормативні акти, які порушують чинне законодавство України. Лише в 1998 році після заходів, вжитих Мін'юстом та його територіаль­ними органами, вдалося запобігти прийняттю близько 2 тис. не­законних правових актів, виявлено понад 700 незареєстрованих актів, які підлягали обов'язковій державній реєстрації1.

Місцеві органи юстиції мають реалізовувати завдання, по­кладені на Міністерство юстиції, на регіональному рівні, стежити , за точним додержанням законності у державі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про систему органів юстиції" від ЗО квітня 1998 року Х° 592 до орга­нів юстиції, крім Міністерства юстиції, належать його терито­ріальні (місцеві) органи:

Зазначена стаття С. Станік // Право України. — 1999. — № 8. — С. 7.

 

Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автоном­ній Республіці Крим;

обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції;

районні, районні у містах управління юстиції;

міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Нині створено 745 районних та міських управлінь юстиції, розроблено нормативно-правову базу забезпечення їх належного функціонування.

Згідно з Положенням про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, затвердженим на­казом Міністерства юстиції України від 5 лютого 1999 року № 9/5, районні, районні у містах, міські управління юстиції є тери­торіальними органами Мін'юсту і підпорядковуються Мін'юсту та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київ­ському і Севастопольському міським управлінням юстиції.

Структурними підрозділами управлінь юстиції є відділи дер­жавної виконавчої служби та відділи реєстрації актів громадян­ського стану. Керівники зазначених відділів є заступниками на­чальників управлінь юстиції. Керівників управлінь юстиції на місцях призначає на посаду Міністр юстиції за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій. Основ­ними завданнями управлінь юстиції є:

участь в організації здійснення державної правової політи­ки та сприяння розвиткові системи надання правової допомоги для реалізації прав і свобод громадян, захист законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяль­ності районних (міських) судів, нотаріату, державної виконавчої служби, підпорядкованих відділів реєстрації актів громадянсько­го стану, служби громадянства та реєстрації фізичних осіб, інших органів та установ юстиції, а також експертне забезпечення пра­восуддя;

•               державна реєстрація нормативно-правових актів мініс­

терств, республіканських комітетів Автономної Республіки

Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держав­

них адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів та

місцевих органів господарського управління і контролю;

•               легалізація місцевих об'єднань громадян та реєстрація ін­

ших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законо­

давством;

 

26.8

 

Розділ IV. Правозахисні органи України

 

Глава 2. Юстиція України

 

269

 

 

 

'.-:•• у випадках, передбачених законодавством, реєстрація прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна; .• методичне керівництво правовою роботою у місцевих орга­нах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їх нормативних-правових актів відповідно до чинного законо­давства;

представлення у межах своєї компетенції за дорученням Мін'юсту інтересів Президента України, Кабінету Міністрів Ук­раїни і Мін'юсту під час розгляду справ у судах, підготовка ма­теріалів до розгляду цих справ;

розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду.

До структури органів юстиції входять також органи нотаріа­ту та реєстрації актів громадянського стану.

Повноваження цих органів визначені в Законі України "Про нотаріат", Кодексі про шлюб та сім'ю України та інших норма­тивно-правових актах.

Відділи реєстрації актів громадянською стану районних, ра­йонних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, зміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання запи­сів актів громадянського стану та у встановленому порядку збе­рігають актові книги. Основними завданнями цих відділів є:

засвідчення від імені держави юридичних фактів одруження;

забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації ак­тів про укладення шлюбу відповідно до чинного законодавства;

видача громадянам свідоцтв про одруження;

внесення до актових записів про одруження змін, допов­нень та виправлень відповідно до чинного законодавства;

збереження архівного фонду;

забезпечення у межах визначеної компетенції захисту осо­бистих майнових прав громадян;

реалізація державної політики щодо розвитку та зміцнення сім'ї;

пропаганда здорового способу життя;

—            культурно-освітня робота серед молоді та молодого по­

дружжя;

 

 

встановлення міжнародних контактів та співробітництво з аналогічними службами за кордоном;             -

забезпечення громадян і організацій додатковими послуга­ми правового, технічного характеру, іншими державними послу­гами для реалізації їх прав, свобод і законних інтересів.

Відділ очолює начальник, що його призначає відповідне управління юстиції, а в деяких випадках безпосередньо Мін'юст (наприклад, стосовно начальника Центрального відділу реєстра­ції шлюбів міста Києва).

Крім зазначених органів; у систему юстиції України входять

також державні підприємства "Укрепец'юст" та "Інформаційний

центр", установи та організації, що належать до сфери управлін­

ня Мін'юсту (наприклад, науково-дослідні інститути, центр пра­

вової реформи і законопроектних робіт, координаційна рада з

проблем судової експертизи, центральна експертно-кваліфікацій­

на комісія).           .      .

Зазначені територіальні (місцеві) органи юстиції, підприєм­ства, установи та організації, що входять у систему органів юсти­ції, як і Міністерство юстиції України, виконують правоохоронні функції. Зокрема, функціонування державного підприємства "Укрепец'юст" спрямовано на виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України. 1 липня 1999 року почав діяти Закон України "Про виконавче провадження", яким регла­ментовано умови та порядок виконання судових рішень. Саме на державну виконавчу службу покладається примусове виконання судових рішень в Україні. Згідно зі ст. 61 Закону України "Про виконавче провадження" реалізація арештованого майна, за ви­нятком майна, виключеного за законом з обігу, здійснюється дер­жавним виконавцем шляхом його продажу через торговельні ор­ганізації, відповідні структури Міністерства фінансів, на прилюд­них торгах, аукціонах, якщо інше не передбачено законом, у дво­місячний строк з дня накладення арешту.

Для сприяння державним виконавцям у зберіганні та реалі­

зації вилученого ними Кабінет Міністрів України 14 липня

1999 року прийняв Постанову № 1270 "Про створення спеціалі­

зованого державного підприємства "Укрепец'юст". ■: .

Основними завданнями діяльності цього підприємства є за­безпечення належного зберігання вилученого державними вико­навцями майна, організація і проведення аукціонів з продажу та­кого Майна, реалізація такого майна на комісійних та інших до­говірних засадах.

 

270

 

Розділ IV. Правозахисні органи України

 

 

 

Підприємство також має право здійснювати операції з неру­хомим майном у частині, передбаченій статтями 61 і 66 Закону України "Про виконавче провадження". Тобто "Укрспец'юст" та його філії організовують та проводять прилюдні торги (аукціо­ни) з реалізації нерухомого майна.

Певні правозахисні функції щодо надання юридичної допо­моги виконує державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції, головні функції якого визначені постано­вою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1272. Відповідно до цієї постанови державне підприємство "Інформа­ційний центр" — адміністратор реєстрів, створення та забезпе­чення функціонування яких належить до компетенції Мін'юсту. Підприємство "Інформаційний центр" є адміністратором Єдино­го реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Єди­ного реєстру доручень, засвідчених у нотаріальному порядку, Єдиного реєстру нотаріусів, Єдиного реєстру спеціальних блан­ків нотаріальних документів, Єдиного державного реєстру об'єд­нань громадян та благодійних організацій.

Питання для самоконтролю

Які правоохоронні функції виконують органи юстиції?

Якими   нормативію-правовими   актами   встановлюється

юридичний статус і повноваження органів юстиції у пра­воохоронній сфері?

Назвіть органи, підприємства, організації, що входять до системи юстиції України.

Дайте загальну характеристику кожного органу системи юстиції.