§ 3. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
РЕКЛАМА
<

Актами реагування Уповноваженого на порушення положень

Конституції та законів України, міжнародних договорів України

стосовно прав і свобод людини і громадянина є: конституційне

подання Уповноваженого; подання до органів державної влади,

місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств,

установ, організацій (незалежно від форми власності) та їх поса­

дових і службових осіб.     .

Конституційне подання Уповноваженого — це акт, поданий до Конституційного Суду України для вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) закону чи іншого правового акта Верховної Ради України, акта Президента та Кабінету Міністрів України, правового акта Автономної Рес­публіки Крим; офіційного тлумачення Конституції та законів України.

Подання до органів державної влади, місцевого самовряду­вання, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) та їх посадових і службових осіб здійснюється для вжиття у місячний строк відповідних захо­дів щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина.

Згідно зі ст. 18 Закону України "Про Уповноваженого Вер­ховної Ради України з прав людини" протягом першого кварталу кожного року Уповноважений подає Верховній Раді України що­річну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод лю­дини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємства­ми, установами, організаціями (незалежно від форми власності)

 

256          Розділ IV, Правозахисні органи України

та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

У цьому документі Уповноважений повинен проаналізувати найпоширеніші порушення прав і свобод людини і громадянина, відзначити недоліки у діяльності органів державної влади, Поса­дових осіб, навести дані про неправильне тлумачення чи застосу­вання законів, зробити висновки та подати рекомендації, спрямо­вані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини і громадянина, на вдосконалення законодавства у частині прав лю­дини і практики його застосування.

Щорічна доповідь має містити посилання на випадки пору­шень прав і свобод людини і громадянина, щодо яких Уповнова­жений уживав необхідних заходів, на результати перевірок, що відбувалися протягом року.

У разі потреби Уповноважений може представити Верховній Раді спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина.

За щорічною та спеціальною (спеціальними) доповідями Уповноваженого Верховна Рада приймає постанову1.

Щорічні та спеціальні доповіді разом з прийнятою постано­вою Верховної Ради України публікуються в офіційних видан­нях Верховної Ради.

Для здійснення своїх повноважень Уповноважений з прав людини формує секретаріат, який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка. Структура сек­ретаріату, розподіл обов'язків та інші питання щодо організації його роботи регулюються Положенням про секретаріат Уповно­важеного Верховної Ради України з прав людини. Призначає на посаду та звільняє працівників секретаріату Уповноважений.

При Уповноваженому для надання консультативної підтрим­ки, проведення наукових досліджень, а також вивчення пропози­цій щодо поліпшення захисту прав і свобод людини і громадяни­на може створюватися консультативна рада (вона може діяти і на громадських засадах) з осіб, які мають досвід роботи у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.

 

Глава 1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини         257

Уповноважений має право призначати своїх представників у межах виділених коштів, затверджених Верховною Радою Украї­ни. Це будуть представники Уповноваженого на місцях1.

Питання для самоконтролю

Дайте загальну характеристику інституту Уповноваже­ного Верховної Ради з прав людини.

У чому полягають повноваження омбудсмапа?

Який порядок обрання та припинення повноважень Уповно­важеного?

Якими є вимоги щодо особи омбудсмана?                ІГі. ,.

Назвіть акти Уповноваженого та охарактеризуйте їх.

 

 

 

Перша доповідь Уповноваженого "Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" відбулася у жовтні 2000 року.

 

Карпачева Н. Народний правозащитник всегда в оппозиции к власти: Интервью//Голос Украинм. — 1998. — 26 сентября.

9   2-174

 

.

 

Глава 2. Юстиція України

 

259