§ 1. Загальна характеристика інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини перебуває у стадії становлення. Перший Уповноважений з прав людини в Україні був призначений на посаду тільки у травні' 1998 року.

Необхідність утворення цього інституту зумовлена багатьма обставинами. По-перше, недостатнім рівнем захисту прав і сво­бод громадян традиційними процедурами захисту. По-друге* збільшенням імовірності порушень прав громадян посадовими особами в умовах не досить визначеного законодавства. По-тре­тє, проголошенням приєднання Української держави до розвине­них міжнародних стандартів демократії. І, по-четверте, демокра­тичністю цього правозахисного інституту, а саме: незалежністю від державних органів, відкритістю, відсутністю формалізованих процедур розгляду заяв і скарг, безплатним наданням громадя­нам допомоги.

Загалом,- історичний досвід підтверджує, що необхідність утворити інститут омбудсмана постає тоді, коли існуючі інститу­ти захисту прав людини недостатньо ефективні, внаслідок чого і виникає потреба в додаткових механізмах їх захисту.

Дія/іьність Уповноваженого безпосередньо спрямована па охо­рону прав і свобод людини, розширення обізнаності громадян про порушення органами влади, посадовими особами їх прав і свобод. Ця діяльність водночас є і правозахиспою, і правоохоронною. У ре­зультаті діяльності омбудсмана підтримується віра людини у справедливість, нейтралізується негативне ставлення особи до влади, пом'якшуються конфлікти між державою, її органами і громадянами. Цей інститут, поєднуючи в собі риси інституту  >■

 

держави й інституту громадянського суспільства, погоджує інте­реси між ними та пом'якшує суперечності. Діяльність Уповнова­женого демократизує суспільство, розвиває правову свідомість.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює легітимний парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України в межах повноважень.

Інститут Уповноваженого Верховної Ради виступає додатко­вим (субсидіарним) засобом захисту прав і свобод людини щодо інших правозахисних механізмів і неповною мірою компенсує недоліки традиційних засобів захисту прав людини, парламент­ського і відомчого контролю за адміністративними органами. "Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забез­печують захист і поновлення порушених прав і свобод", — під­креслюється у ч. 2 ст. 4 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

Він виступає незаангажованим, деполітизованим інститутом,

який безпосередньо приймає скарги від громадян. Уповноваже­

ний Верховної Ради України з прав людини наділений власними

повноваженнями із значного кола питань. Він може використо­

вувати рІЗНІ МеТОДИ ВПЛИВу.   :               •      ;