§ 2. Система та компетенція органів державної податкової служби

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Державну податкову службу в Україні створено за рішенням

Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1990 року № 70. 4 грудня то­

го ж року Верховна Рада УРСР прийняла Закон "Про державну

податкову службу в Українській РСР". Податкову систему

України було започатковано на початку 90-х років минулого сто­

річчя прийняттям низки законодавчих актів, зокрема законів Ук­

раїни "Про систему оподаткування", "Про оподаткування доходів

підприємств і організацій", "Про Державний реєстр фізичних

осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів" тощо.

Створюючи її, законодавець мав на меті побудувати таку подат^

кову систему, яка б відповідала соціально-економічним реаліям

сьогодення та становила важливий складовий елемент функ­

ціонування незалежної держави.    .

Якісно новий етап у розвитку податкової системи та її скла­дових — податкової служби і системи.оподаткування — почався у 1996—1997 роках з прийняттям Указу Президента України "Про заходи по реформуванню податкової політики" від 31 черв­ня 1996 року, а 22 серпня 1996 року Президент України підписав Указ "Про утворення Державної податкової адміністрації Украї­ни та місцевих державних податкових адміністрацій". Нині в Україні діє понад ЗО нормативно-правових актів вищого рівня юридичного значення, які регулюють порядок обчислення і спла­ти різних видів податків і відрахувань. Усього чинне законодав­ство про систему оподаткування Передбачає на даний час 20 за-

 

ґальнодержавних податків, зборів, відрахувань у різні фонди і 14 місцевих податків та зборів.

Прийняттям 5 лютого 1998 року Верховною Радою України у новій редакції Закону України "Про державну податкову служ­бу в Україні" в основному завершилося законодавче врегулюван­ня діяльності державної податкової служби. Таке відбулося впер­ше серед країн СНД та Східної Європи.

Таким чином були поєднані зусилля податкової служби та органів внутрішніх справ щодо посилення контролю за виконан­ням податкового законодавства. Було ліквідовано паралелізм і дублювання в роботі, можливість перекладання відповідальності за низьку якість роботи. Податкова служба, як оновлена структу­ра державного управління, посіла основне місце в системі орга­нів управління бюджетно-податковими відносинами.

Зазначеними вище нормативно-правовими актами було сформовано оптимальну систему органів державної податкової служби та визначено її структурно-функціональні характеристики.

До системи органів державної податкової служби належать;;

Державна податкова адміністрація України;

державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах,Києві та Севастополі;

.,- • державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.

Державна податкова адміністрація України залежно від кіль­кості платників податків та інших місцевих умов може утворю­вати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі — відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, об­ластях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чи­сельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних Податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — Державною по­датковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами, Що розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Структуру Державної податкової адміністрації України за­тверджує Кабінет Міністрів України.

 

 


222

Розділ III. Правоохоронні органи України

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податковій адміністрації України.

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єдна­ні державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи ДПС України координують свою діяльність з фінан­совими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, ста­тистики, державними митною та контрольно-ревізійною служба­ми, іншими контролюючими органами, установами банків, а та­кож з податковими службами інших держав.

Державну податкову службу України очолює Голова Дер­жавної податкової адміністрації України, якого призначає на по­саду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Заступники Голови Державної податкової адміністрації Ук­раїни призначаються на посаду та звільняються з посади Кабіне­том Міністрів України за поданням Голови Державної податко­вої адміністрації України. Кількість заступників Голови Держав­ної податкової адміністрації України визначає Кабінет Міністрів України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової ад­міністрації України.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єдна­ні державні податкові інспекції очолюють начальники, що їх при­значає на посаду і звільняє з посади Голова Державної податко­вої адміністрації України за поданням голів відповідних держав­них податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Начальники управлінь податкової міліції призначаються Го­ловою Державної податкової адміністрації України.

Державна податкова адміністрація України (далі — ДПА) як центральний орган ДПС здійснює насамперед організаційно-роз­порядчі функції, пов'язані з роботою регіональних ланок ДПС. Державна податкова адміністрація України отримує, узагальнює

 

Глава 3. Державна податкова служба           223

і аналізує звіти та статистичні дані податкових органів про вико­нану роботу; проводить безпосереднє обстеження і перевірку діяльності податкових органів; контролює додержання податко­вого законодавства, правильність обчислення, повноту і своєчас­ність сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, встановлених законодавством.

ДПА виконує і функцію, безпосередньо пов'язану з впливом на податкову політику держави: вносить у встановленому поряд­ку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства; приймає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти й методичні рекомендації з питань оподаткування; роз'яс­нює законодавство з питань оподаткування серед платників по­датків; вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування.

Крім того, ДПА здійснює й організаційно-методичну функ­цію шляхом затвердження форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цін­ності, зразка картки фізичної особи — платника податків та ін­ших обов'язкових платежів, форми повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби. ДПА також організовує роботу зі створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби; розробляє основні напрями, форми й методи проведення перевірок додержання податкового та валютного за­конодавства.

Функція з організації роботи з особовим складом полягає у здійсненні заходів щодо добору, розстановки, професійної підго­товки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби.

ДПА України, ДПА в Автономній Республіці Крим, облас­тях, містах Києві та Севастополі, а також державні податкові ін­спекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції спрямо­вують свою діяльність на:

• облік платників податків;

 

224          Розділ III. Правоохоронні органи України

перевірку додержання податкового законодавства платни­ками податків;

застосування податкової санкції за порушення податкового законодавства;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесе­ним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адмі­ністративні правопорушення.

Облік платників податків — безпосередній обов'язок органів ДПС. Він здійснюється шляхом формування та ведення Держав­ного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників по­датків — юридичних осіб. Платникові податку, який став на об­лік, відповідний регіональний орган ДПС видає довідку з іденти­фікаційним номером. Для платників податків нарахування заро­бітної плати, користування послугами банків та кредитних уста­нов тощо можливо лише за наявності такого номера. Для всіх потенційних платників податків постановлення на податковий облік є обов'язковим.

Для виконання цієї функції органи ДПС мають право: одер­жувати безплатно необхідні відомості для формування інформа­ційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів від підприємств, уста­нов, організацій незалежно від форм власності, включаючи На­ціональний банк України та його установи, комерційні банки, та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — про суми до­ходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію, а також видавати спеціальні дозволи (ліцензії, патен­ти тощо) на здійснення деяких видів підприємницької діяльності — про видачу таких дозволів суб'єктам підприємницької діяльності, від органів внутрішніх справ — про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану — про громадян, які померли.

Перевірка додержання податкового законодавства здійс­нюється шляхом контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів го­тівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, ро­боти, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про дер*

 

 

225

Глава 3. Державна податкова служба

жавну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцен­зій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; контролю за додержанням ви­конавчими комітетами сільських і селищних рад порядку при­йняття та обліку податків, інших платежів від платників подат­ків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету. З цією метою органи ДПС мають право:

..... — здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та у громадян, у тому числі грома­дян—суб'єктів підприємницької діяльності, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронних контрольно-касо­вих апаратів і комп'ютерних систем, що застосовуються для роз­рахунків за готівку із споживачами, та інших документів неза­лежно від способу подання інформації (включаючи комп'ютер­ний), пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших плате­жів, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, па­тентів тощо) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок; перевіряти у посадо­вих осіб, громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування; викликати поса­дових осіб, громадян для пояснень щодо джерела отримання до­ходів, обчислення і сплати податків, інших платежів, а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для за­несення до Державного реєстру фізичних осіб — платників по­датків та інших обов'язкових платежів;

запрошувати громадян, у тому числі громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, для перевірки правильності нараху­вання та своєчасності сплати ними податків, інших платежів;

одержувати безплатно від підприємств, установ, організа­цій, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, від гро­мадян — суб'єктів підприємницької діяльності довідки, копії до­кументів про фінансово-господарську діяльність, отримані дохо­ди, видатки підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян про розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахун­ках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни ва­лютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, та ін­шу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків,

8'2—174

 

226

 

Розділ III. Правоохоронні органи України

 

Глава 3. Державна податкова служба

 

227

 

 

 

інших платежів у порядку, визначеному законодавством, входити в будь-які інформаційні системи, зокрема комп'ютерні, для ви­значення об'єкта оподаткування;

обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо вони використо­вуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльнос­ті, а також для отримання доходів. У разі відмови керівників під­приємств, установ, організацій і громадян допустити посадових осіб органів державної податкової служби для обстеження зазна­чених приміщень і обладнання та неподання документів про отримані доходи і проведені витрати органи ДПС мають право визначати оподатковуваний дохід (прибуток) таких підприємств, установ, організацій та громадян на підставі документів, що свід­чать про одержані ними доходи (прибутки), а стосовно громадян — також з урахуванням оподаткування осіб, які займаються анало­гічною діяльністю;

одержувати щомісяця безплатно від митних органів звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних това­рів і справляння при цьому податків, інших платежів та інфор­мацію про експортно-імпортні операції, що їх здійснюють рези­денти і нерезиденти, за формою, погодженою з Державною по­датковою адміністрацією України, та від органів статистики дані, необхідні для використання у проведенні аналізу фінансово-гос­подарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності1.

Застосування податкових санкцій за порушення податкового законодавства визначається законодавством як один з найважли­віших напрямів діяльності органів ДПС. Податкові санкції засто­совуються у вигляді стягнення недоїмки, накладення адміністра­тивного штрафу або нарахування пені, а також у вигляді зупи­нення операцій на розрахункових рахунках. Недоїмка — це сума заниженого чи прихованого прибутку або сума податку за інший прихований чи неврахований об'єкт оподаткування. Штраф — грошове стягнення за порушення податкового законодавства. Пе­ня — сума, яка нараховується у разі затримки сплати податків, інших обов'язкових платежів. Операції платників податків на ра-

 

хунках в установах банків, інших фінансово-кредитних устано­вах можуть зупинятися, за винятком операцій щодо сплати по­датків та інших платежів.

Стягнення недоїмки, накладення адміністративного штрафу, нарахування пені та зупинення операцій на розрахункових ра­хунках податкові органи застосовують за:

відмову у проведенні документальної перевірки чи недопу­щення посадових осіб органів державної податкової служби для обстеження приміщень, що використовуються для одержання до­ходів або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподаткування незалежно від їх місцезнаходження, обладнання, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосо­вуються для розрахунків за готівку із споживачами, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування;

неподання або несвоєчасне подання органам державної по­даткової служби податкових декларацій, розрахунків, аудитор­ських висновків та інших документів, необхідних для обчислен­ня податків, інших платежів, а також за неподання або несвоє­часне подання установам банків платіжних доручень на сплату податків, інших платежів;

непред'явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, па­тентів тощо) на її здійснення, сертифікатів відповідності елек­тронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем;

порушення встановленого законом порядку реєстрації в ор­гані державної податкової служби як платників податків, відсут­ності обліку об'єктів оподаткування або коли існує реальна за­гроза витрачання коштів чи відчуження майна, вилучення яких у встановленому законом порядку є єдиним засобом відшкоду­вання збитків, завданих державі, у зв'язку з неплатоспроможні­стю юридичної особи, що перевіряється та інші податкові право­порушення1.

Один з найважливіших напряміів діяльності органів ДПС — запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним за­коном до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинен­ня, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення. Зазначений напрям діяльності був висвітлений У § 1 цієї глави.

 

 

 

1 Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — №29. -Ст. 190.

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // ВВР України. - 1998. - № 29. - Ст. 190.

 

 


228

Розділ III. Правоохоронні органи України

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також базові структурні підрозділи ДПС — державні податкові інспекції у ра­йонах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції виконують аналогічні функції, але у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До системи органів Державної податкової адміністрації України належить і податкова міліція. Про повноваження цього органу ДПС України вже йшлося у § 1 цієї глави. Додамо, що систему органів податкової міліції становлять:

Департамент боротьби з відмиванням доходів,. отриманих злочинним шляхом, Слідче управління, Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах ДПС, Головне управління по­даткової міліції, до складу якого входять: Управління по орга­нізації боротьби з незаконним обігом товарів, Управління по опе­ративному документуванню, Оперативно-аналітичне управління, Оперативне управління, Управління дослідчих перевірок, Управ­ління по оперативному супроводженню збиткових підприємств, Управління організації оперативних заходів по скороченню податкової заборгованості та інші підрозділи, що забезпечують виконання функціональних завдань відповідно до повноважень, наданих податковій міліції чинним законодавством;

управління податкової міліції, слідчі відділи податкової мілі­ції, відділи по боротьбі з корупцією та безпеки в органах держав­ної податкової служби відповідних державних податкових адмі­ністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податко­вої міліції відповідних державних податкових інспекцій у райо­нах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних дер­жавних податкових інспекцій.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції — перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України, а в державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — на­чальники управлінь податкової міліції — перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій.

Посадові особи органів ДПС зобов'язані додержуватися Кон­ституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охо-ронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, ор-

 

Глава 3. Державна податкова служба           Z29

ганізацій, забезпечувати виконання покладених на органи ДПА функцій та повною мірою використовувати надані їм права1.

Питання для самоконтролю

і. За якими напрямами правоохоронної діяльності діє ДПС? •    2, Дайте характеристику структури органів податкової

служби України. :;   3: Яка посадова особа має право примочити та Звільнити з

посади Голову ДПА?

У чому полягає перевірка додержання податкового законо­давства?

Які органи становлять систему податкової міліції?

1 Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — №29. - Ст. 190.

 

Глава 4. Виявлення та розслідування злочинів

 

231