§ 1. Основні напрями правоохоронної діяльності державної податкової служби

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Державна податкова служба (далі — ДПС) України стано­вить собою єдину централізовану систему, побудовану за прин­ципом багаторівневої ієрархічної організації: загальнодержавно­го, республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, міського та районного рівнів. Кожен рівень має специфіку інфор­маційного забезпечення, необхідного для організації ефективної роботи в усіх напрямах відповідно до компетенції.

Важливе місце в її діяльності, як і для держави в цілому, по­сідає формування бюджету — грошового доходу, необхідного для забезпечення діяльності держави як цілісного інституту (реаліза­ції економічних та соціальних програм, забезпечення безпеки та обороноздатності тощо). Чи не найголовнішим джерелом форму­вання бюджету є податки, що їх сплачують юридичні та фізичні особи (платники податків). Податки — це обов'язкові загально­державні та місцеві збори у вигляді податку на додану вартість, прибуткового податку, плати за землю, акцизного збору тощо, які сплачуються господарюючими суб'єктами (юридичними і фізич­ними особами) за ставками, встановленими законодавством.

Постійне надходження до бюджетів податків та інших обов'язкових платежів є важливим чинником належного функ­ціонування держави, запорукою успішного соціального, еконо­мічного розвитку та добробуту, розвитку місцевого самовряду­вання громадян.

Проте не всі платники податків сумлінно виконують один з найголовніших обов'язків перед державою, вдаються до різних порушень податкового законодавства — від несвоєчасної сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету від­повідного рівня до умисного ухилення від їх сплати. Зважаючи на це, держава створює систему обліку платників податків та

 

контролю за своєчасною і повною сплатою нарахованих податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Цю функцію виконує центральний орган державної виконавчої влади — Державна по­даткова адміністрація України.

Основними завданнями органів ДПС є:

здійснення контролю за виконанням податкового законо­давства;

правильне обчислення повноти і своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'яз­кових платежів), а також неподаткових надходжень, встановле­них законодавством;

внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдо­сконалення податкового законодавства;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесе­ним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, роз­слідування, а також провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Органи державної податкової служби України у своїй діяль­ності керуються Конституцією, законами України, іншими нор­мативно-правовими актами органів державної влади, а також рі­шеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого само­врядування з питань оподаткування, прийнятими у межах їх пов­новажень. Правовий статус ДПС України визначено Законом України "Про державну податкову службу в Україні".

Одним з головних напрямів компетенції органів ДПС Украї­ни' є правоохоронна функція, яку здійснюють підрозділи подат­кової міліції, що організаційно входять до відповідних структур­них підрозділів податкової служби та ведуть боротьбу з податко­вими правопорушеннями і здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Податкова міліція — новий правоохоронний орган. Його створення було обумовлено реформуванням суспільно-економіч­них відносин у державі та пов'язаним з ними реформуванням по-

 

216          Розділ НІ, Правоохоронні органи України

даткової системи. Державна податкова служба, яку спочатку бу­ло створено тільки як систему контролю за додержанням подат­кового законодавства, була не спроможна ефективно вести бо­ротьбу з протиправними, у тому числі злочинними, посяганнями на податкові відносини. Підрозділи з податкових розслідувань, що функціонували при ДПС України, враховуючи їх обмежену компетенцію та нераціональну функціональну належність, не могли ефективно замінити процесуально самостійний правоохо­ронний орган, який би виконував весь комплекс завдань, пов'я­заних з боротьбою з податковими злочинами. Тому у 1998 році в новій редакції Закону України "Про державну податкову службу в Україні" було вміщено новий розділ, присвячений організацій­ним принципам побудови та компетенції нового органу у складі ДПС — податкової міліції.

Основними напрямами правоохоронної діяльності податко­вої міліції згідно з зазначеним Законом1 є:

запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, насамперед у кредитно-фінансовій і банківській системах, агропромисловому та паливно-енергетичному ком­плексах, сферах зовнішньоекономічної діяльності, виробництві і реалізації підакцизних товарів, гральному та шоу-бізнесі, вияв­лення контрабанди, діяльності фіктивних фірм, протиправного використання подвійних рахунків, приховування коштів та ін­ших цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також їх розкрит­тя та розслідування; провадження у справах про адміністративні правопорушення;

розшук платників, які ухиляються від сплати податків, ін­ших платежів;

запобігання корупції в органах державної податкової служ­би та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів дер­жавної податкової служби, захист їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Отже, відповідно до чинного законодавства податкова міліція здійснює правоохоронну діяльності за такими напрямами:     >

1. Адміністративна діяльність податкової міліції, що здійс­нюється у справах про податкові правопорушення. За наявності підстав підозрювати суб'єктів — платників податків у вчиненні

 

 

217

Глава; 3: Державна податкова служба

адміністративного правопорушення працівники податкової мілі­ції мають право перевіряти у громадян та посадових осіб доку­менти, що посвідчують особу, здійснювати адміністративне за­тримання, складати протоколи про адміністративні правопору­шення, застосовувати інші заходи, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення.

2. Оперативно-розшукова діяльність підрозділами податкової міліції проводиться відповідно до Закону України "Про опера-тивно-розшукову діяльність" і здійснюється гласними та неглас­ними заходами.

Оперативні працівники податкової міліції мають право:

проводити опитування громадян, використовувати їх доб­ровільну допомогу;

брати участь у перевірці фінансово-господарської діяльно­сті підприємств, установ, організацій та окремих осіб;

витребувати, збирати і вивчати документи та дані, що ха­рактеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а та­кож, спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їхніх доходів;

проводити операції із захоплення озброєних злочинців, припинення тяжких злочинів;

здійснювати візуальне спостереження у громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіо­приладів, інших технічних засобів обстеження приміщення;

залучати громадян з їхньої згоди до співробітництва на конфіденційній основі;

здійснювати проникнення у злочинну групу із збереженням у таємниці достовірних даних щодо власної особи;

мати гласних і негласних штатних працівників;

застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених чин­ним законодавством для працівників правоохоронних органів;

знімати інформацію з каналів зв'язку та застосовувати інші технічні засоби отримання інформації;

негласно проникати до житлових приміщень, здійснювати візуальне спостереження у них та інші оперативно-розшукові за­ходи відповідно до чинного законодавства1.

 

 

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — №29. -Ст. 190.

 

Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 34. - Ст. 266.

/

 

218

 

Розділ НІ. Правоохоронні органи України

 

Глава 3. Державна податкова служба

 

219

 

 

 

3.             Досудове слідство співробітники слідчих підрозділів подат­

кової міліції проводять згідно з кримінальним та кримінально-

процесуальним законодавством України.

У зв'язку з прийняттям у 2001 році нового Кримінального кодексу України та внесенням змін до Кримінально-процесуаль­ного кодексу України у справах про злочини, передбачені стат­тями 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транс­портування з метою збуту підакцизних товарів), 207 (Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті), 208 (Незаконне від­криття або використання за межами України валютних рахун­ків), 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), частинами 2, 3, 4 статті 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових пла­тежів), статтями 216 (Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок), 218 (Фіктивне банкрутство) Кримінального кодексу України, досу­дове слідство проводиться слідчими податкової міліції.

Якщо під час цих злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 191, 192, 200, 201, 202, 203, 205, 213, 215, 219, 220, 221, 255, 358, 364, 366 та 367 КК, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими податкової міліції.

У рази викриття злочину, який віднесений до компетенції слідчих податкової міліції, вони порушують кримінальну справу і розслідують її у повному обсязі, застосовуючи передбачені за­конодавством заходи для всебічного, повного й об'єктивного до­слідження усіх обставин справи.

Слідче управління податкової міліції забезпечує організацій­но-методичне керівництво діяльністю слідчих підрозділів органів ДПС. Воно здійснює процесуальний контроль за провадженням попереднього слідства та надає практичну допомогу у розслі­дуванні найбільш складних злочинів. Слідче управління та ре­гіональні слідчі відділи або відділення становлять єдиний цен­тралізований слідчий апарат податкової міліції з виключно проце­суальною підлеглістю і підзвітністю нижчих органів вищим.

4.             Боротьба з корупцією в органах ДПС проводиться спе­

ціально створеними підрозділами податкової міліції, які у свою

чергу підпорядковуються Управлінню по боротьбі з корупцією та

безпеки в органах ДПС. Законодавчою базою діяльності цих під-

 

розділів є Закон України "Про боротьбу з корупцією". Відповід­но до нього уповноважені підрозділи здійснюють оперативні та слідчі дії для запобігання та викриття корупційних діянь та ін­ших правопорушень, пов'язаних з корупцією у системі органів ДПС.

5.             Забезпечення безпеки працівників органів державної подат­

кової служби та захист їх від протиправних посягань, пов'язаних

з виконанням ними посадових обов'язків, здійснюється спеціаль­

но уповноваженими підрозділами податкової міліції. Створення

зазначених підрозділів обумовлено специфікою діяльності пра­

цівників податкової служби, які при виконанні посадових

обов'язків часто стикаються з образами, погрозами щодо себе та

близьких осіб, нанесенням ушкоджень, вбивством чи знищенням

належного їм майна, залякуванням, психічним тиском, хуліган­

ськими або провокуючими діями з боку осіб, які повинні сплачу­

вати податки.

6.             Охорона особистої та громадської безпеки. Крім того,

згідно з Законом України "Про державну податкову службу в

Україні" на співробітників податкової міліції покладено обов'я­

зок незалежно від посади, яку вони обіймають, місцеперебування

і часу в разі звернення до них громадян або посадових осіб із зая­

вою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській без­

пеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози вжити

заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення,

рятування людей, подання допомоги особам, що її потребують,

встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення,

охорони місця події і повідомлення про це в найближчий орган

внутрішніх справ.

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань має право:

приймати і реєструвати заяви, повідомлення та іншу інфор­мацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетен­ції, у встановленому порядку перевіряти їх та приймати щодо них передбачені законом рішення;

здійснювати досудову підготовку матеріалів за протоколь­ною формою, вживати заходів щодо відшкодування заподіяних Державі збитків;

виявляти причини й умови, що сприяли вчиненню злочи­нів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживати за­ходів щодо їх усунення;

 

220

 

Розділ НІ. Правоохоронні органи України

 

Глава 3. Державна податкова служба

 

221

 

 

 

• збирати, аналізувати й узагальнювати інформацію щодо по­рушень податкового законодавства, прогнозувати тенденції роз­витку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

Посадова особа податкової міліції у межах повноважень, на­даних законодавством, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну або іншу, перед­бачену законодавством відповідальність. Посадова особа подат­кової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відпові­дальності за заподіяні збитки. Такі збитки компенсуються за ра­хунок держави.