§ 8. Застосування міліцією

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
РЕКЛАМА
<

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів

та вогнепальної зброї

У сучасних умовах держава спрямовує свою діяльність на побудову громадянського суспільства, при якому людські цінно­сті є найголовнішими, а їх охорона набуває першочергового зна­чення.

Одним з органів, діяльність якого спрямована на захист жит­тя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, природного сере­довища, інтересів суспільства і держави від протиправних пося­гань, є міліція як державний озброєний орган виконавчої влади.

У процесі реалізації покладених на неї завдань міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю у випадках і порядку, передбачених чин­ним законодавством України.

Правовою основою застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї є Закон України "Про міліцію", Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні, Положення про порядок засто­сування вогнепальної зброї, Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної Дії, Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберіган­ня та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спе-

 

208          Розділ ПІ.  Правоохоронні органи України

ціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві, та інші нормативно-правові акти1.

Для припинення правопорушень, подолання протидії закон­

ним вимогам міліції, якщо інші способи не забезпечили виконан­

ня покладених на неї обов'язків, працівники міліції мають право

застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми

рукопашного бою.             •

Під заходами фізичного впливу слід розуміти дії співробітник < ка міліції, що виявляються у застосуванні мускульної сили та ме­ханічного впливу на будь-який орган, частину тіла або весь орга­нізм правопорушника без допомоги спеціальних засобів та вогне­пальної зброї, щоб припинити правопорушення, затримати по­рушника та відвести небезпеку, що загрожує життю та здоров'ю громадян. До прийомів рукопашного бою слід віднести кидки, удари, захвати, прийоми звільнення від них, прийоми обшуку та конвоювання, блоки, відходи з лінії атаки і т. ін.

Вид засобу фізичного впливу та інтенсивність його застосу­вання кожний співробітник міліції визначає самостійно, виходя­чи з оцінки обстановки, що склалася2.

Крім того, працівники міліції мають право застосовувати на­ручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речови­ни, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для від­криття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети.

Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 року // Відомості Вер­ховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст: 20; Закон України "Про пожежну безпеку" від 17-грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради. — 1994. — № 5. — Ст. 21; Постанова Ради Міністрів УРСР "Правила застосування спеці­альних засобів при охороні громадського порядку в Україні" від 27 лютого 1991 року № 49 //Зібрання постанов УРСР. - 1991. - № 37. - Ст 18; Поста­нова Кабінету Міністрів України "Положення про порядок застосування вог­непальної зброї" від 12 жовтня 1992 року № 575 — К: МВС України. 1992; Постанова Кабінету Міністрів України "Положення про порядок прбдажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборо^ ни, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" від 7 вересня 1993 року № 706 //■ Зібрання постанов Уряду України. — 1994. — № 1. — Ст. 17, Наказ МВС України "Положення про порядок придбання, видачі, обліку, збе­рігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 24 Липня 1996 року № 523. - К.; МВС України, 1996.

Науково-практичний коментар до Закону України "Про міліцію". — К.: УАВС, 1996. -С. 99, 100,

 

 

209

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових собак для:

—            захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій,

що створюють загрозу їхньому життю або здоров'ю;

^припинення масових безпорядків і групбвих порушень громадського порядку;

відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транс­портні засоби, незалежно від їх належності, або звільнення їх у разі захоплення;

затримання і доставки в міліцію або інше службове примі­щення осібі які вчинили правопорушення, а також для конвоюг вання і. тримання осіб, затриманих і заарештованих, взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам мілі-. ції або якщо є підстави вважати, що вони можуть втекти чи за­вдати шкоди оточуючим або собі;

і— припинення масового захоплення землі та інших дій, що , можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльність населених пунктів, посягають на громадський спокій, життя і здоров'я людей;

припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують службові або громадські обов'язки з охорони гро­мадського порядку і боротьби зі злочинністю;

визволення заручників.

Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його за­стосування визначаються з урахуванням обстановки, що склала­ся, характеру правопорушення та особи правопорушника. Пов­ний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосуван­ня встановлює Кабінет Міністрів України за висновком Мініс­терства охорони здоров'я України і Генеральної прокуратури України; вони мають бути опубліковані у засобах масової ін­формації.

Зокрема, згідно з Правилами застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні спеціальними засоба­ми,- що застосовуються при охороні громадського порядку, є:

засоби індивідуального захисту: шоломи (сталеві армій­ські, "Сфера", каска захисна пластмасова), бронежилети, проти­ударні та броньові щити;

засоби активної оборони: гумові кийки; наручники; елек­трошокові пристрої; патрони та пристрої для їх вітчизняного ви­робництва, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії; ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами ("Чере-

 

210

 

Розділ II     Правоохоронні органи України

 

Глава 2   Органи внутрішніх справ України 211

 

 

 

муха-1", "Черемуха-4", "Черемуха-5", "Черемуха-6", "Черемуха-7", "Черемуха-10", "Черемуха-12", "Сирень-1", "Сирень-2", "Сирень-3"); балончики, патрони, гранати та інші спеціальні засоби з препара­тами сльозоточивої та дратівної дії.

Використовуючи засоби активної оборони, слід враховувати деякі особливості. Зокрема, при застосуванні наручників потріб­на періодична (не рідше як через 2 години) перевірка стану фік­сації замків. Забороняється наносити удари гумовим кийком по голові, шиї, ключичній ділянці, животі, статевих органах. У ході використання сльозоточивих речовин забороняється прицільна стрільба по правопорушниках, розкидання і відстрілювання гра­нат у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин. "Черемуха-1", "Черемуха-4", "Черемуха-12", "Сирень-3" та "Облако" застосовуються тільки на відкритій міс­цевості. Патрони з гумовою кулею ударної непроникливої дії "Волна-р" відстрілюються з допомогою спеціального карабіна на відстані не ближче 40 метрів від людини і тільки по нижній час­тині ніг;

засоби забезпечення спеціальних операцій: ранцеві апара­ти "Облако", світлошумова граната "Заря" та світлошумовий пристрій "Пламя", патрони з гумовою кулею "Волна-р", водоме­ти, бронемашини та інші транспортні засоби, пристрій для при­мусової зупинки автотранспорту "Еж-М". При цьому слід врахо­вувати, що світлошумові засоби відволікаючої дії (світлошумова граната "Заря", світлошумовий пристрій "Пламя") мають засто­совуватися на відстані не ближче двох метрів від людини, а во­домети — для розосередження учасників масових безпорядків при температурі атмосферного повітря не нижче 0 градусів С. Забороняється застосовувати пристрій типу "Еж-М" для при­мусової зупинки автотранспорту, в тому числі вантажних авто­мобілів, що здійснюють перевезення людей; автотранспорту, належного дипломатичним, консульським та іншим представ­ництвам іноземних держав; мотоциклів, мотоколясок, мотороле­рів, мопедів, а також на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопро­водах, естакадах, у тунелях;

пристрої для відкриття приміщень, захоплених правопо­рушниками: малогабаритні підривні пристрої "Ключ", "Імпульс". У той же час забороняється їх застосовувати для відкриття при­міщень, захоплених правопорушниками, де перебувають заруч-

ники.

 

При охороні громадського порядку можуть також використо­вуватися службові собаки, які пройшли відповідний курс дреси­рування, визнані придатними для службового користування і пе­ребувають у штатах підрозділів службового собаківництва. Право застосування службових собак надається працівникам міліції, які несуть з ними службу. Службові собаки використовуються на довгому і короткому повідках, без повідка, у наморднику і без нього, виходячи з конкретної ситуації, що склалася.

Використанню спеціальних засобів, за винятком необхідності відбиття раптового нападу на працівника міліції та звільнення заручників, має передувати попередження про намір їх застосу­вати.

Попередження може бути зроблено голосом, а при значній відстані або зверненні до великої групи людей — через гучномов­ці установки, підсилювачі мови і в кожному випадку бажано рід­ною мовою осіб, проти яких ці засоби застосовуватимуться, та українською і російською мовами не менш як 2 рази з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.

Рішення про застосування спеціальних засобів приймає службова особа, відповідальна за забезпечення громадського по­рядку, або керівник конкретної операції. Працівники міліції, які діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно. Про застосування цих засобів вони у письмовій формі доповідають безпосередньому начальникові із зазначенням коли, де, проти ко­го, за яких обставин застосовувалися спеціальні засоби, та на­слідків їх застосування.

Вогнепальну зброю працівники міліції мають право застосову­вати як крайній захід. її зокрема, застосовують для:

—            захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здо­

ров'ю, а також визволення заручників;

, : , — відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім'ї, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;

;-1 — відбиття нападу на об'єкти, що охороняються, конвої, жилі приміщення громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ та організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;

затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого зло­чину і яка намагається втекти;

затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує засто­суванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здо­ров'ю працівника міліції;

 

212

 

Розділ II     Правоохоронні органи України

 

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

 

213

 

 

 

— зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю гро­мадян або працівника міліції.

Проте слід зауважити, що забороняється застосовувати і ви­користовувати вогнепальну зброю при значному скупченні лю­дей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешко­дження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян або працівника міліції. Працівник міліції має право оголити вогне­пальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в об­становці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її засто­сування. Спроби особи, яку затримує працівник міліції з оголе­ною вогнепальною зброєю, наблизитися до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутися до йото зброї дають працівникові міліції право застосувати вогнепальну зброю відповідно до чинного законодавства України.

При цьому слід зазначити, що працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вва­жає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи правопоруш­ників або осіб, яких він запідозрив у вчиненні злочинів чи пра­вопорушень, а також при перевірці документів у підозрілих осіб, працівник міліції може привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування!

Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї має передувати попередження про намір їх використання, якщо є можливість. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися тільки у тому разі, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівни­ків міліції.

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спе­ціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інва­лідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників мілі­ції, або збройного нападу чи збройного опору.

Якщо не можна уникнути застосування сили, вона має не пе­ревищувати міри, необхідної для виконання покладених на мілі­цію обов'язків, і повинна зводити до мінімуму можливості запо­діяння  шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян.

 

При заподіянні шкоди міліція забезпечує подання необхідної до­помоги потерпілим у найкоротший термін.

Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів приму­су працівник міліції рапортом доводить до відома безпосередньо­го начальника.

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосуван­ня фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі ви­падки застосування зброї працівник міліції зобов'язаний негайно письмово повідомити своєму начальникові для сповіщення про­куророві.

Перевищення повноважень із застосування сили, в тому чис­лі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством України.

Питання для самоконтролю

На що спрямована діяльність міліції в Україні?

Що становить правову основу застосування заходів фізич­но/о впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї?

З якою метою застосовуються заходи фізичного впливу працівниками міліції і що вони являють собою?

Які види спеціальних засобів існують та в яких випадках їх застосовує міліція в Україні?

Порядок застосування працівниками міліції заходів фізич­ного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

 

Глава 3. Державна податкова служба

 

215