§ 7. Спеціальні підрозділи міліції : Суд, правоохоронні та правозахисні органи України - БІЛОУС В. Т та ін : Книги по праву, правоведение

§ 7. Спеціальні підрозділи міліції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
РЕКЛАМА
<

Спеціальні підрозділи міліції створюються у системі органів внутрішніх справ України з метою виконання спеціальних за­вдань та функцій з охорони громадського порядку в державі.

Згідно з чинним законодавством України для забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, які мають особли­ве народногосподарське значення або постраждали від стихійно­го лиха, екологічного забруднення, катастрофи, Міністерство внутрішніх справ України з дозволу Кабінету Міністрів України може створювати спеціальні підрозділи міліції.

Крім того, до спеціальної міліції належать підрозділи внут­рішніх справ на закритих об'єктах, тобто на окремих промисло­вих підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з особливим режимом роботи (наприклад, підприємг ства оборонного призначення, підприємства з особливо високою технічною небезпекою виробництва і ряд інших).

З метою належних дій органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку в надзвичайних обставинах та оперативно­го реагування на вчинення тяжких злочинів, групових порушень громадського порядку, збройних нападів, посилення боротьби з організованою злочинністю та підтримання порядку в громад­ських місцях із складною оперативною обстановкою в 1992 році було створено підрозділи міліції швидкого реагування "Беркут". Вони були організовані з існуючих у містах Києві, Дніпропетров­ську, Донецьку, Львові, Одесі, Сімферополі та в усіх обласних центрах загонів міліції особливого призначення1. Доцільність та­кого рішення підтверджується міжнародною практикою діяль­ності подібних підрозділів у більшості країн світу.

..  '  Наказ МВС України "Положення про підрозділ швидкого реагування

"Беркут" від 16 січня 1992 року № І. — К.: МВС України, 1992.

.......         ,.,,,.

 

Глава 2. Органи внутрішніх справ України  205

Підрозділ швидкого реагування "Беркут" — це високомобіль-ний спеціальйий загін, створений для боротьби зі злочинністю, забезпечення правопорядку під час проведення загальнодержав­них, громадсько-політичних, єпортивно-видовищних, культурно-масових, релігійних заходів, проведення спеціальних операцій та охорони громадського порядку.

Штати підрозділу затверджує Міністр внутрішніх справ України. Особовий склад підрозділу комплектується на конкурс­ній основі з найбільш професійно підготовлених працівників мі­ліції, які мають необхідну фізичну підготовку та стаж роботи в органах внутрішніх справ України не менш як два роки.

Основні завдання та функції підрозділів міліції швидкого реагування "Беркут" такі:

охорона прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань та інших антигромадських дій;

постійна готовність до дій у ситуаціях, що ускладнюють оперативну обстановку в регіонах держави;       :

боротьба з організованою злочинністю;

участь у проведенні спеціальних операцій із затримання озброєних злочинців, членів організованих злочинних угрупо­вань, звільнення заручників, припинення терористичних актів, відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди, транспортні за­соби або звільнення їх у разі незаконного захоплення;

забезпечення громадського порядку при проведенні масо­вих заходів;

запобігання та припинення групових порушень громад­ського порядку і масових безпорядків тощо1.

В умовах складних політичних, економічних і соціальних пе­ретворень особливо гостро стоїть питання забезпечення надійно­го захисту здоров'я та життя громадян, збереження майна усіх видів власності від протиправних зазіхань.

Для забезпечення захисту на договірних засадах цінних ван­тажів, грошових коштів, що перевозяться, та інших видів влас­ності юридичних осіб, громадян у місцях їх тимчасового перебу­вання і забезпечення майнової безпеки українських та іноземних громадян, осіб без громадянства у січні 1993 року у структурі Державної служби охорони при МВС України було створено спеціальні підрозділи міліції "Титан".

Наказ МВС України "Положення про підрозділ швидкого реагування Беркут" від 31 серпня 1998 року № 636. - К:.: МВС України, 1998.

 

206          Розділ НІ. Правоохоронні органи України

Ці підрозділи є складовою частиною служби охорони при ор­ганах внутрішніх справ і призначені для здійснення на договір­них засадах охорони власності фізичних та юридичних осіб, за­безпечення захисту фізичних осіб від злочинних посягань.

Основними завданнями підрозділу "Титан" є: охорона та су­проводження грошових коштів, цінних вантажів та паперів, що перевозяться; охорона власності юридичних осіб за місцем їх пе­ребування; забезпечення особистої безпеки фізичних осіб; охоро­на власності фізичних осіб у місцях їх тимчасового проживання. "Титан" — це елітні підрозділи, в яких служать спеціально підготовлені професіонали, забезпечені сучасною зброєю, засоба­ми індивідуального захисту, активної оборони та радіозв'язку. У штаті є службові собаки, що натреновані на пошук вибухівки та обстеження місць перебування осіб, які охороняються.

Будь-яка людина може укласти угоду з "Титаном", якщо їй або членам сім'ї загрожує небезпека. Сьогодні послугами профе­сіоналів "Титана" користуються чимало осіб, серед яких є бізнес­мени, комерсанти, Дипломати, державні урядовці та інші'.

Підрозділ швидкого реагування "Сокіл" — це спеціальні мо­більні оперативні відділи, які входять до структури Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС та відповідних управлінь в усіх областях нашої держави. На його бійців покладено відповідальні завдання з проведення антитеро-ристичних операцій, ліквідації бандформувань, організованих злочинних угруповань, затримання та знешкодження озброєних небезпечних злочинців, які чинять активний опір, визволення за­ручників, силової підтримки оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, участі в заходах щодо припинення тяжких злочинів, вилучення зброї тощо2.

Таким чином, діяльність спеціальних підрозділів міліції спря­мована па вирішення відповідних завдань та виконання функ­цій, які стоять перед кожним з них. Така діяльність є однією з гарантій підтримання громадського порядку в Україні.,

1              Наказ МВС України "Положення про спеціальний підрозділ міліції охо­

рони "Титан" від 28 січня 1993 року № 42 (зі змінами, внесеними згідно із

наказом МВС України від 2 листопада 1996 року № 761); Широченко В. Лицарі

"Титана" // Міліція України. - 1999. - № 3-4. - С. 157

2              Широченко В. "Сокіл" набирає лету. Підрозділам швидкого реагування

"Сокіл" виповнюється п'ять років // Міліція України. — 1999. — № 1—2. —

С. 24-25.

 

 

207

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

Питання для самоконтролю

З якою метою створюються спеціальні підрозділи міліції у системі органів внутрішніх справ України?

Яка правова основа функціонування спеціальних підрозділів міліції?

Які види спеціальних підрозділів міліції існують?

З якою метою утворено підрозділи міліції швидкого реагу­вання "Беркут", їх завдання та функції?

5- Які завдання покладено  па спеціальні підрозділи міліції

"Титан "? 6. Яке призначення підрозділів швидкого реагування "Сокіл"?