§ 2. Система органів внутрішніх справ України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Основними завданнями МВС України згідно з Положенням про нього, є організація і координація діяльності ОВС щодо за­хисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та забез­печення безпеки громадян.

Видами правоохоронної діяльності органів системи МВС є профілактична, оперативно-розшукова, кримінально-процесуаль­на, виконавча, охоронна (на договірних засадах) та ррганізацій-но-правова.

Міністерство внутрішніх справ України та підпорядковані йому органи мають широкі повноваження для виконання завдань правоохоронної діяльності. Статус МВС як однієї з головних силових" структур у державі є небезпідставним. МВС, зокрема, має право одержувати від міністерств, інших центральних орга­нів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організа­цій відомості, необхідні для виконання покладених на нього зав­дань. Жодне з міністерств України, крім Міністерства фінансів та Міністерства статистики, таких повноважень не має.

Важливим також є те, що на основі й на виконання чинного законодавства України МВС у межах своїх повноважень видає

 

180

 

Розділ III. Правоохоронні органи України

 

Гдада 2. Органи внутрішніх справ України

 

181

 

 

 

накази, самостійно організуючи і контролюючи їх виконання, а у

разі потреби видає разом з іншими центральними органами дер­

жавної виконавчої Влади та місцевими державними адміністра1

ціями спільні акти (наприклад, з питань порядку обліку випадків

звернень до медичних установ і міськрайлінорганів внутрішніх

справ громадян з тілесними ушкодженнями кримінального ха^

рактеру, організації спільного патрулювання співробітників ОВС

і військовослужбовців Збройних Сил України тощо).               і;:

Рішення МВС з питань безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, Діяльності дозвільної системи (адміністративно-вико-навчбї структури, що здійснює контроль за придбанням, збері­ганням та використанням зброї і вибухових речовин, реєстрацію мисливських товариств тощо), інших визначених чинним зако­нодавством питань є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, а також підприємств, уста­нов .та організацій!

Ефективність внутрішньої політики взагалі, як і такої її скла-дрвої, якою є правоохоронна діяльність, багато в чому залежить від організації управлінського процесу, рівня відповідальності та керівної ролі МВС,   ......

. Міністерство внутрішніх справ як керівний орган системи

ОВС бере участь у розробці та реалізації державної політики що­

до боротьби зі злочинністю, забезпечує на. всіх рівнях запобіган­

ня злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, органі­

зує розшук осіб, які вчинили злочини, вживає заходів щодо.усу-

ненна причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень. .

;.,; Система ОВС України будується відповідно до цієї мети та

напрямів їх діяльності. Останні поділяються на три групи: основ­

ні,; забезпечувальні та загального керівництва.          .,              .:-.:..

і До основних напрямівдіяльності (далі — функцій) ОВС нале­жать:, гарантування особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод та законних інтересів; забезпечення; охорони громадського порядку; запобігання, припинення злочинів та інших правопору­шень; своєчасне виявлення, розкриття і розслідування злочинів та розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; виконання адмі­ністративних стягнень; гарантування пожежної безпеки тощо1.

1 Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 року// Відомості Верхов­ної Ради України. — <199Г.'■'— № 4. -- Ст. 20; Закон України "Про пожежну безпеку'' від 17 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради. — 1994. — №:5і;^

Отії:''''''' '  • ,;:' "' -•'■}'■  ■        '   ■' • 71"   )-:.-'>1ІД)

 

Функції забезпечення спрямовані на забезпечення ефективної діяльності органів внутрішніх справ. До них належать матеріаль­но-технічне постачання, фінансове забезпечення, забезпечення умов праці співробітників зазначених органів тощо. ,.., ■ Функції загальною керівництва забезпечують ефективність управління органами системи МВС України у процесі забезпе-, чення громадського порядку та боротьби зі злочинністю у держа-, ві. Виходячи з цього система ОВС України включає в себе такі; групи структурних підрозділів:

галузеві служби (підрозділи), які реалізують основні функ­ції зазначених органів, а саме: міліція, слідчі апарати, пожежна охорона, внутрішні війська;

функціональні служби (підрозділи), які виконують забез­печувальні функції цих органів: кадрові, фінансово-економічнї, господарські, медично'Г служби;            '   [   '

—            загального керівництва: керівники служб (підрозділів),

штаби, чергові частини, інформаційно-аналітичні центри, апарат

міністра.

Певні особливості щодо управління і функціонування має система ОВС на транспорті, яка побудована з урахуванням спе­цифіки забезпечення охорони громадського порядку і боротьби зі'злочинністю на залізничному, повітряному, морському і річко­вому транспорті.

На магістралях української залізниці (Північно-ЗахіДній, Південній, Придністровській, Одеській, Донецькій і Львівській залізницях) діють управління внутрішніх справ, централізовано підпорядковані МВС України, на великих залізничних станціях — лінійні відділи Управління Міністерства внутрішніх справ (УМВС), на інших об'єктах залізниці — відділення і пункти мі­ліції. Система органів внутрішніх справ на залізничному транс­порті підпорядковується Управлінню внутрішніх справ на транс­порті МВС України (УВСТ МВС України) на чолі з начальни­ком управління, який призначається на посаду наказом Міністра внутрішніх справ України!

У великих аеропортах, морських і річкових портах функ­ціонують відділи внутрішніх справ, підпорядковані територіаль­ним УМВС областей, міст.

До складу ОВС на транспорті входять усі основні галузеві служби (за винятком державної автомобільної), паспортного і пожежного підрозділів та деяких інших.

На деяких промислових підприємствах, в установах і органі­заціях, діяльність яких пов'язана з особливим режимом роботи (оборонний характер, особливо висока технічна небезпека вироб-

 

182          Розділ НІ. Правоохоронні органи України

ництва та ряд інших), створюються відділи внутрішніх справ для

роботи на закритих об'єктах.            .

Система органів внутрішніх справ водночас управляє та управляється, тобто фактично виступає як об'єкт та суб'єкт управління.

Результативність функціонування підрозділів та служб орга­нів внутрішніх справ багато в чому залежить від ефективності управління ними. Як різновид державного управління воно має забезпечувати взаємодію систем, підрозділів і служб органів внутрішніх справ як єдиного цілого з метою виконання постав­лених перед ними завдань у сфері внутрішніх справ держави.

Процес управління органами внутрішніх справ являє собою єдину систему взаємопов'язаних і в певному порядку виконува­них дій, які можуть розглядатися як його елементи або стадії. Він визначає динаміку реалізації цілей управління через систему дій операцій, які змінюються, розвиваються і вдосконалюються. У процесі управління виявляються цілі та зумовлені ними завдан­ня і функції органу внутрішніх справ. Цей процес характери­зується безперервністю, циклічністю, здійснюється водночас у різних напрямах1.   ,.

Систему ОВС очолює Міністерство внутрішніх справ Украї­ни,— центральний орган державної виконавчої влади.

Система місцевих органів внутрішніх справ включає в себе такі структурні елементи: управління (головні управління) внут­рішніх справ МВС України в Криму, в областях, містах, відділи (управління) внутрішніх справ у районах (районні у містах) і лі­нійні відділи (управління) внутрішніх справ.

Управління (головні управління) внутрішніх справ МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі створюються відповідно до чинного законодавства України. Вони безпосередньо на місцях здійснюють функції ви­конавчої влади в галузі внутрішніх справ, виконуючи поставлені перед ними завдання через підпорядковані їм відповідні служби та міські, районні відділи (управління) внутрішніх справ.

Управління (головні управління) внутрішніх справ МВС України є апаратом, що безпосередньо виконує завдання по бо­ротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку в межах на­даних їм повноважень. їх очолюють начальники, які призна­чаються на посаду наказом Міністра внутрішніх справ України.

1  Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. — Харків: Основа, 1996. — С. 11, 104.

 

 

183

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

Основними формами управлінської діяльності зазначених органів є: видання наказів, інструкцій та вказівок, затвердження планів заходів, здійснення контрольних функцій, проведення се-мінарів-нарад, зборів тощо.

Кожна галузева служба (підрозділ) має певну внутрішню структуру, яка формується відповідно до виконуваних нею за­вдань та функцій. Зокрема, до складу управління (головного управління) внутрішніх справ МВС України входять відділи (управління): карного розшуку; державної служби боротьби з економічною злочинністю; боротьби з організованою злочинні­стю; адміністративної служби міліції; державної автомобільної інспекції; організації роботи дільничних інспекторів міліції; слід­чі підрозділи; підрозділи дізнання; державної служби охорони; пожежної охорони; штабні підрозділи; паспортної роботи; реєст­раційної і міграційної роботи та інші.

Міські (районні) відділи (управління) внутрішніх справ практично реалізують загальні для всіх ланок завдання, які ви­значаються законами України, указами Президента України, по­становами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також актами органів місцевого самоврядування. На основі зако­нів і підзаконних актів МВС України шляхом видання наказів (інструкцій) визначає форми і методи діяльності апаратів внут­рішніх справ на місцях для виконання поставлених завдань:

Місцевим органам внутрішніх справ належить провідна роль в охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю, оскіль­ки безпосередньо вони своїми силами й засобами забезпечують порядок у громадських місцях, запобігають правопорушенням і припиняють їх.

Структура міських і районних відділів (управлінь) внутріш­ніх справ відповідає їхнім основним функціям. Вона визначаєть­ся штатними розписами, в яких дається найменування посад, чи­сельність та посадові оклади. Міністерство внутрішніх справ України в межах штатної чисельності та фонду заробітної плати затверджує штати відповідних органів внутрішніх справ.

Керують міськими, районними відділами (управліннями) на­чальники, які призначаються на посаду наказом начальника УВС (ГУВС) за узгодженням з МВС України.

До складу відділів (управлінь) місцевих органів внутрішніх справ входять: штаб, відділ (відділення) карного розшуку, відділ служби по боротьбі з економічною злочинністю, слідчий підроз­діл, підрозділ державної автомобільної інспекції, паспортні служ­би, інспекція виправних робіт, служба дільничних інспекторів мі-

 

184-         Розділ 111, Правоохоронні органи України

Ліції. При відділах (управліннях) внутрішніх справ існують та­кож відділи (управління) державної служби охорони. Щоб забез­печити безперервне виконання функцій охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю в апаратах внутрішніх справ діють чергові частини, є камери попереднього ув'язнення, мо­жуть бути також медичні витверезники та інші підрозділи.

Міські й районні відділи (управління) внутрішніх справ у своєму складі можуть мати відділення міліції, які обслуговують певну територію і побудовані за галузевим принципом. їх спїврОї бітники, виходячи з галузевого поділу, працюють за відповідни­ми напрямами.

З метою підвищення рівня роботи органів внутрішніх справ та розвитку партнерських відносин між міліцією і населенням Указом Президента України "Про утворення місцевої міліції" від 2% січня 2001 року на базі підрозділів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції України, патрульно-поєтової служби та служби дільничних інспекторів міліції в Ук­раїні органами місцевого самоврядування за спільним, поданням місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів сіль­ських, селищних, міських рад, погодженим з МВС України утво­рюється місцева міліція, підрозділи якої входять до складу уцт равлінь (відділів) внутрішніх справ. Реалізація норм зазначеного. Указу потребує вирішення багатьох питань, пов'язаних з закріп­ленням правового статусу місцевої міліції, визначенням її місця та ролі в системі органів внутрішніх справ та правоохоронних органів в цілому, регулюванням; порядку та організації її функ­ціонування, фінансового та матеріально-технічного забезпечення тощо.

Здійснення положень Концепції розвитку системи Міністер­ства внутрішніх справ України, про яку згадувалося раніше, має забезпечити комплексний підхід до впорядкування системи МВС і розробку механізмів управління її структурними ланками на сучасному етапі, у зв'язку з чим очікується загальне підви­щення результативності функціонування системи МВС України, посилення її позитивного впливу на стабілізацію криміногенної ситуації в Україні.

Питання для самоконтролю

Які завдання викопують у процесі правоохоронної діяльйо-,'ф     сті органи внутрішніх справ України?

Охарактеризуйте систему органів внутрішніх справ України,

 

Глава 2. Органи внутрішніх справ України                  185

3.             Яке місце в системі органів внутрішніх справ посідає МВС

. •   України?         >!■(■■   ■-■.:;

4.             Які стриктурні підрозділи входять у систему органів

внутрішніх справ України?