§ 1. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
РЕКЛАМА
<

Напрями правоохоронної діяльності є відображенням внут­рішньої',, політики, держави, здійснення якої згідно з Конститу­цією покладено на Кабінет, Міністрів України.

, Міністерство внутрішніх справ України (далі — МВС) як гх>

ловний (провідний)■,орган у системі центральних органів вико­

навчої влади спрямовує,свою, діяльність на формування і реалі-,

заціЮ; державної політики у сфері захисту прав і свобод грома­

дян, інтересів суспільства і держави, від протиправних посягань,

ведення боротьби зі злочинністю, охорону громадського порядку,

забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху та

пожежної безпеки, охорони та оборони особливо важливих дер­

жавних об'єктів.   ...

Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ (далі — ОВС) є досить різнобічною і здійснюється водночас на трьох рів- : нях —центральному, регіональному та місцевому. МВС як цен­тральний орган виконавчої влади реалізує державку політику у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства, ор­ганізує і координує діяльність ОВС пО боротьбі зі злочинністю! охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпе­ки, Потреби суспільства та інтереси держави у правоохоронній сфері перетинаються, оскільки забезпечення законності та право-' порядку становить одну з головних функцій держави і є запору­кою стабільності суспільства. Держава, як і суспільство, заінтере­сована у громадському спокої, у впорядкованості внутрішніх дер­жавних відносин. Важливою гарантією правопорядку та закон­ності є правоохоронна діяльність держави, яка здійснюється через систему органів внутрішніх справ.

Відповідно до законодавства України МВС створює необхід­ні умови безпеки працівників суду і правоохоронних органів,. £х, близьких родичів та осіб, які беруть участь у кримінальному су^1

 

Глава 2. Органи внутрішніх справ України  ^^            177'

дочинстві'. На МВС покладено забезпечення безпеки дорожньо­го руху та пожежної безпеки, а також забезпечення законності діяльності у системі органів внутрішніх справ.

Органи внутрішніх справ України виконують і специфічні

завдання. Вони обумовлені, по-перше, загальнодержавною кон­

цепцією боротьби зі злочинністю, у зв'язку з якою на ОВС по­

кладено завдання реалізації державної політики у боротьбі зі

злочинністю, охорони органами внутрішніх справ громадського

порядку на вулицях, майданах, у парках, скверах та інших гро­

мадських місцях, запобігання та припинення адміністративних

правопорушень і забезпечення провадження у справах, розгляд

яких законом покладено на органи внутрішніх справ. По-друге, у

цій' правоохоронній діяльності акцент робиться на запобіжні за­

ходи: Тому ОВС здійснюють Профілактичні та оперативно-роз-

шукові заходи щодо запобігання, виявлення, припинення та роз­

криття злочинів2. Крім того, в ОВС проводяться дізнання і попе­

реднє слідство у справах про злочини, розслідування яких покла­

дено на них законом. Для забезпечення безпеки працівників

суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів, opL

ганів державної податкової служби, державної контрольно-ревЬ

зійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, Антимо-

нопольного комітету України, їх близьких родичів, а також бези

пеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, МВС

організує здійснення необхідних заходів'5.   '

Для профілактики правопорушень МВС та його підрозділи на місцях вносять до центральних і місцевих-органів державної

Див.: Закон України " Про державний захист працівників суду і правоохо­ронних органів" від 23 грудня 1993 р, //Відомості Верховної Ради України — ^994. — № II. — Ст. 50, Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 11. — Ст. 51; Указ Президента України "Положення про Міністерство внутрішніх справ України" від 17 жовтня 2000 р. №1138 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 42. - С. 22.

Див;: Закон України "ПрооператИвно-розшукову діяльність" від 18 лю­

того, 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. —•

Ст, 304.   ...

: Див :,Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохо­ронних органів", від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 11. _ Ст. 50; Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 року// Відо­мості Верховної Ради України.- 1994. - № II. - Ст. 51; Указ Президента України "Положення про Міністерство внутрішніх справ України" від 17 жовтня 200.0 року № 1138 //Офіційний вісник України. '*- 2000. -'№42. - С. 22'.        '

 

178

 

Розділ III. Правоохоронні органи України

 

Глава 2. Органи внутрішніх справ України

 

179

 

 

 

виконавчої влади, підприємств, установ і організацій подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчинен­ню правопорушень, організують проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю. ОВС організують проведення науко­вих, кримінологічних і соціологічних досліджень, розробляють на їх основі програми боротьби зі злочинністю і охорони право­порядку, вживають разом з іншими державними органами захо­дів щодо запобігання дитячій безпритульності та правопорушен­ням серед неповнолітніх.

При цьому накопичено великі масиви інформації. Існування цієї інформації та її використання у правоохоронній діяльності дає підставу стверджувати про окремий обліковий напрям право­охоронної діяльності МВС. Згадану інформацію використовують у деяких правоохоронних діях, а саме: при проведенні розшуку громадян у випадках, передбачених законодавством та міжнарод­ними угодами; при проведенні експертиз у кримінальних справах і криміналістичних дослідженнях за матеріалами оперативно-розшукової діяльності, використовується спеціалістами криміна­лістичної служби у слідчих діях з кримінальних справ. Для об­робки, поповнення та застосування накопиченої інформації у структурі ОВС формуються центральний та регіональні (облас­ні) довідково-інформаційні фонди, здійснюючи при цьому опера­тивно-пошуковий та криміналістичний облік, а у межах своїх повноважень ведуть також державну статистику1.

Органи внутрішніх справ проводять паспортизацію населен­ня країни, а також здійснюють паспортний контроль за іноземни­ми громадянами та особами без громадянства, використовуючи накопичену інформацію. Обліковий напрям правоохоронної діяльності не обмежується формуванням інформаційних масивів лише про міграцію населення, розшук громадян та про об'єкти кри­міналістичної ідентифікації. Обліковий напрям охоплює також створення інформаційних масивів про зберігання, придбання та ви­користання зброї, придбання транспортних засобів тощо.

Окремий напрям правоохоронної діяльності ОВС складаєть­ся з дій, спрямованих на охорону громадської безпеки, тобто за­безпечення пожежної безпеки, кримінологічної безпеки об'єктів народного господарства, юридичних та фізичних осіб, збережен-

1 Закон України "Про державну статистику" від 17 вересня 1992 року//Ві­

домості Верховної Ради України — 1992. — № 43. — Ст. 609; Закон України

"Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради Украї­

ни. — 1992, ^r.fto. 48, — От. .651.     .               . ,.

 

ня майна, врятування людей у разі стихійного лиха, аварій, про­ведення заходів з охорони навколишнього середовища, а також здійснення операцій з конвойної охорони. Для розвитку цього напряму діяльності в МВС та його органах на місцях впрова­джуються досягнення науки і передового досвіду, забезпечується розробка озброєнь, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для ОВС, військ внутрішньої і конвойної охорони.

На даному етапі адміністративної та судово-правової реформ ОВС перебувають у стані перебудови. Основні напрями реформи передбачені Концепцією розвитку системи МВС України, яка визначає головну мету та основні принципи функціонування і розвитку системи МВС України.

Питання для самоконтролю

На вирішення яких завдань спрямована правоохоронна діяльність Міністерства внутрішніх справ України?

Які права має Міністерство внутрішніх справ України?

Дайте характеристику правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ.